Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVI/147/2008 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie porozumienia o współpracy w zakresie promocji i ochrony zdrowia mieszkańców Gminy Ińsko


Uchwała nr XVI / 147 / 2008
Rady Miejskiej
w Ińsku

z dnia 27 marca 2008 roku

w sprawie porozumienia o współpracy w zakresie promocji i ochrony zdrowia mieszkańców Gminy Ińsko.

Stosownie do art. 7 ust. 1 pkt. 5 oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późniejszymi zmianami) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się upoważnić Burmistrza Ińska do zawarcia porozumienia z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „INTERMED” Sp. z o.o. z siedzibą w Nowogardzie ul. Poniatowskiego 26a w zakresie promocji i ochrony zdrowia mieszkańców Gminy Ińsko, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ińska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                              

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Ińsku

Bogdan Terebecki

Załącznik nr 1 do uchwały

Nr XVI/147/2008 Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 27 marca 2008 r.

POROZUMIENIE

w sprawie współpracy w zakresie promocji i ochrony zdrowia
mieszkańców Gminy Ińsko

zawarte w dniu ............................ 2008 r. w Ińsku pomiędzy:

 1. Gminą Ińsko reprezentowaną przez Burmistrza Ińska - Pana Andrzeja Racinowskiego

a

 1. Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „INTERMED” Sp. z o.o. z siedzibą ul. Poniatowskiego 26a, 72-200 Nowogard reprezentowaną przez Prezesa - Pana Jacka Kargul

Stosownie do:

 1. art. 7 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

 2. art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późniejszymi zmianami)

strony postanawiają co następuje:

§ 1.

Przedmiotem porozumienia jest współpraca umawiających się stron w zakresie programów, promocji i ochrony zdrowia mieszkańców Gminy Ińsko, polegająca na:

 1. Inspirowaniu działań wynikających z potrzeb zdrowotnych mieszkańców Gminy Ińsko w szczególności związanych z:

  1. Wdrażaniem nowych procedur medycznych i przedsięwzięć profilaktycznych,

  2. Lecznictwem szpitalnym,

  3. Specjalistyczną opieka ambulatoryjną,

  4. Podstawową opiekę zdrowotną.

 2. Opracowywaniu i realizacji programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy.

 3. Inicjowania i wspomagania działań lokalnych wspólnoty samorządowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonej na terenie Gminy.

§ 2

 1. Działania, o których mowa w § 1 pkt. 1 w całości prowadzone będą przez NZOZ „INTERMED” Sp. z o.o. na podstawie zawartych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia lub zleceń innych podmiotów.

 2. Działania, o których mowa w § 1 pkt. 2 i 3 realizowane będą we współpracy stron porozumienia.

§ 3.

NZOZ „INTERMED” Sp. z o.o. może ubiegać się od Gminy Ińsko o zamówienia na świadczenia zdrowotne, w zakresie zadań określonych w swym statucie, w związku z realizacją zgłaszanych przez Gminę programów zdrowotnych.

§ 4.

Gmina Ińsko deklaruje wole udzielenia wsparcia i pomocy dla NZOZ „INTERMED” Sp. z o.o. dla wszelkiego rodzaju działań związanych z poprawą jakości i zakresu świadczeń zdrowotnych oraz zwiększeniem wysokości kontraktów od NFZ na te świadczenia.

§ 5.

NZOZ „INTERMED” Sp. z o.o. deklaruje wypełnianie zadań Gminy, odnośnie ochrony zdrowia jej mieszkańców, finansowanych przez NFZ w zakresie nocnej i wyjazdowej opieki zdrowotnej oraz w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Ponadto Deklaruje wypełnianie zadań ponadgminnych w zakresie lecznictwa szpitalnego oraz specjalistycznej opieki ambulatoryjnej.

§ 6.

Porozumienie niniejsze sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Gmina Ińsko NZOZ „INTERMED” Sp. z o.o.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 18-08-2008 10:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-08-2008
Ostatnia aktualizacja: - 18-08-2008 10:56