Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVI/152/2008 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 28 marca 2008 roku w spr. zmian budżetu na rok 2008


Uchwała Nr XVI / 152 / 2008

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 27 marca 2008 roku

w sprawie: zmian budżetu na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (z 2001r Dz.U. Nr 142, poz. 1591; z 2002r Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r Dz.U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r Dz.U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r Dz.U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r Dz.U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) - uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody i wydatki budżetu gminy związane z zakresem zadań własnych na ogólną kwotę 118.367,48 następująco:

  1. DOCHODY:

- w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa - 68.530,00

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja, § 2707 -

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin

(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów

województw, pozyskane z innych źródeł - program Socrates Comenius „Uczenie się przez całe życie” - 43.837,48

- w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność,

§ 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 6.000,00

  1. WYDATKI:

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe,

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 50.000,00 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja, § 4217 -

Zakup materiałów i wyposażenia - program Socrates Comenius „Uczenie się przez całe życie” - 7.837,48 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja, § 4307 -

Zakup usług pozostałych - program Socrates Comenius

„Uczenie się przez całe życie” - 6.000,00 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja, § 4427 -

Podróże służbowe zagraniczne - program Socrates Comenius

„Uczenie się przez całe życie” - 30.000,00 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, § 4300 - Zakup usług pozostałych - 18.530,00

- w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność,

§ 4160 - Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych - 6.000,00 zł

§ 2. 1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy w zakresie zadań własnych na ogólną kwotę 61.196,87 zł następująco:

- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60014 - Drogi publiczne

powiatowe, § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - chodnik ul. Zielona - 13.000,00 zł

- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60014 - Drogi publiczne

powiatowe, § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - pieszo-jezdnia ul. Reja - 10.496,87

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność,

§ 3110 - Świadczenia społeczne - prace społecznie użyteczne - 28.000,00

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 -

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - remont ogrzewania w świetlicy w Storkowie - 2.200,00 zł

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 -

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 4270 - Zakup usług remontowych - remont ogrzewania w świetlicy

w Storkowie - 7.500,00 zł

2. Wydatki określone w § 2 pkt. 1 zostaną sfinansowane z pozostałej kwoty nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, tj. 61.196,87 zł.

§ 3. Zmniejszyć dochody i wydatki budżetu gminy w zakresie zadań zleconych na ogólną kwotę 60,00 zł następująco:

  1. DOCHODY:

- w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75101 - Urzędy

naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,

§ 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami - na koszty związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców - 60,00 zł

  1. WYDATKI:

- w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75101 - Urzędy

naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 23,09

- w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75101 - Urzędy

naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 0,50

- w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75101 - Urzędy

naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 36,41

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ińska.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Ińsku

Bogdan Terebecki

Uzasadnienie:

  1. Pismo Nr ST3/4820/1/08 z dnia 12 lutego 2008r Ministra Finansów w sprawie subwencji ogólnych z budżetu państwa

  1. Umowa finansowa Nr 07-POL01-CO06-00954-2 - Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius - Partnerski Projekt Szkół z dnia 15 października 2007 roku.

  1. Sprawozdanie NDS Gminy Ińsko na dzień 31 grudnia 2007 roku.

  1. Porozumienie Nr 2/2008 z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie sposobu organizowania i finansowania prac społecznie użytecznych.

  1. Projekt porozumienia z Powiatem Stargardzkim na realizację zadania „Wykonanie pieszo-jezdni w m. Ińsko - ul. Reja - 0,098 km”.

  1. Decyzja Nr 26/2008 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 25 lutego 2008 roku w sprawie przyznania dotacji celowej na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 18-08-2008 11:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-08-2008
Ostatnia aktualizacja: - 18-08-2008 11:07