herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Ińsku

www.insko.pl

Uchwała Nr XXI/191/2008 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 6 listopada 2008 r. w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnienia od tego podatku


U CH W A Ł A Nr XXI / 191 / 2008
Rady Miejskiej w Ińsku
z dnia 6 listopada 2008 roku

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnienia od tego podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 10
55, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218) oraz art. 5, art. 7, ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Nr 245, poz.1775; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) uchwala się co następuje:

 

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Ińsko w następujących wysokościach:

 1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni - 0,70 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 3,60 zł,

c) pozostałych, w tym zajętych na powadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni -0,18 zł

d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniu ścieków od 1m2 powierzchni -0,20 zł

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej - 0,55 zł,
b)
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej -16,00 zł,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej - 9,00 zł,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m2 powierzchni użytkowej -1,00 zł,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej - 4,75 zł, z wyjątkiem:

-letniskowych od 1m2 powierzchni użytkowej 6,64 zł,

-garaży od 1m2 powierzchni użytkowej, - 5,00 zł,

-gospodarczych od 1m2 powierzchni użytkowej - 4,75 zł,

-gospodarczych od 1m2 powierzchni stanowiących własność lub będących w posiadaniu emerytów i rencistów - 3,00 zł

f) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniu ścieków od 1m2 powierzchni użytkowej - 2,00

3)

a) od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 (ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych)

b) od budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniu ścieków - 0,2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

 

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) budynki i grunty stanowiące własność (współwłasność) gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o których mowa w art.3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z wyjątkiem tych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza,

2) nieruchomości lub obiekty budowlane stanowiące własność gminy i nie będące w posiadaniu osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej z wyjątkiem tych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza

3) grunty wchodzące w skład terenów komunikacyjnych jako drogi oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem - „dr” służące wyłącznie działalności rolniczej z wyjątkiem tych, w których prowadzona jest działalności gospodarcza,

4) budynki pozostałe lub ich części położone na gruntach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem - „B”, służących wyłącznie działalności rolniczej z wyjątkiem tych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza,

5) nieruchomości lub obiekty budowlane stanowiące własność gminy zajmowane przez jednostki budżetowe gminy oraz jednostki ochotniczych straży pożarnych z wyjątkiem tych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza

6) nieruchomości zajęte pod komunalne wysypiska śmieci z wyjątkiem tych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza,

7) budynki gospodarcze emerytów i rencistów, których jedynym źródłem utrzymania jest renta lub emerytura uzyskana z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego i samodzielnie prowadzą gospodarstwo domowe, w przypadkach współwłasności powyższe warunki winny być spełnione przez wszystkich współwłaścicieli z wyjątkiem tych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

 

§ 3. Podatek od nieruchomości jest wpłacany bezpośrednio na rachunek budżetu Gminy Ińsko do Banku PKO BP. S.A. O/Stargard - Agencja Nr 3748 w Ińsku lub za pośrednictwem placówek pocztowych, banków i sołtysów na terenie wsi.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ińska.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XII/113/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnienia od tego podatku (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 127, poz. 2591 z dnia 17.12.2007 r.) oraz uchwała Nr Nr XIII/125/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 06 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnienia od tego podatku (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 127, poz. 2592
z dnia 17.12.2007 r.)

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz wywieszeniu na tablicach ogłoszeń.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 01 stycznia 2009 r.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ińsku
Bogdan Terebecki

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), Rada Miejska w Ińsku w drodze uchwały określa stawki podatku od nieruchomości na kolejny rok podatkowy.

Pozostawiono na poziomie roku ubiegłego stawkę podatku od nieruchomości od pozostałych budynków lub ich części położonych na terenie gminy Ińsko stanowiących własność lub będących w posiadaniu emerytów i rencistów.

Zwolniono z podatku od nieruchomości budynki pozostałe lub ich części położone na gruntach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem - „B”, służących wyłącznie działalności rolniczej z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Zwolniono również, grunty wchodzące w skład terenów komunikacyjnych jako drogi oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem - „dr”, służące wyłącznie działalności rolniczej z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Zwolniono budynki gospodarcze emerytów i rencistów, których jedynym źródłem utrzymania jest renta lub emerytura uzyskana z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego i samodzielnie prowadza gospodarstwo domowe, w przypadkach współwłasności powyższe warunki winny być spełnione przez wszystkich współwłaścicieli.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 22-12-2008 13:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Włoczka 22-12-2008 13:31