herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Ińsku

www.insko.pl

Uchwała Nr XXI/192/2008 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 6 listopada 2008 r. w spr. określenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego


U CH W A Ł A Nr XXI / 192 / 2008
Rady Miejskiej w Ińsku
z dnia 6 listopada 2008 roku

w sprawie: określenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218 ), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.969, Nr 191, poz.1412, Nr 249, poz.1825, Nr 245, poz.1775; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008
Nr 116, poz.730), uchwala się, co następuje:

§ 1. Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. określoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 r., ogłoszoną w M.P. Nr 81 poz. 717 dnia 27 października 2008 r. obniża się z kwoty 55,80 zł za 1dt żyta do kwoty 33,00 zł za 1dt żyta.

§ 2. Podatek rolny jest wpłacany bezpośrednio na rachunek budżetu Gminy Ińsko do Banku PKO BP. S.A. O/ Stargard - Agencja Nr 3748 w Ińsku lub za pośrednictwem placówek pocztowych, banków i sołtysów na terenie wsi.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ińska.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XII/112/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie określenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego (ogłoszona Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 122, poz. 2300 z dnia 17 grudnia 2007 r.).

§ 5. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz wywieszeniu na tablicach ogłoszeń.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 01 stycznia 2009 r.

 Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ińsku

Bogdan Terebecki

 U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z art. 6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969ze zm.) Rada Miejska jest uprawniona do obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy. Zgodnie z art. 6, ust. 1 cytowanej wyżej ustawy o podatku rolnym podatek rolny za rok 2009 podatkowy wynosi:

  1. od 1 ha przeliczeniowego gruntów równowartość pieniężna 2,5q żyta obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

  1. do 1 ha gruntów równowartość pieniężną 5q żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnią cenę skupu żyta, o której mowa wyżej ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „ Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

  1. dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego.

  2. dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Ustalone są 4 okręgi podatkowe do których zalicza się gminy oraz miasta w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych.

Od 01.01.2002 r. gmina Ińsko jest zaliczona do I okręgu podatkowego.

Podatek rolny od osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółki,
nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych należy wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego na rachunek budżetu gminy w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 22-12-2008 13:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Włoczka 22-12-2008 13:35