herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Ińsku

www.insko.pl

Uchwała Nr XXI/194/2008 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 6 listopada 2008 r. w spr. zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2008


Uchwała Nr XXI / 194 / 2008
Rady Miejskiej w Ińsku
z dnia 06 listopada 2008 roku

w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (z 2001r Dz.U. Nr 142, poz. 1591; z 2002r Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r Dz.U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r Dz.U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r Dz.U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r Dz.U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r Dz.U. Nr 180, poz. 1111) - uchwala się co następuje:

 § 1. Dokonać przesunięć w planie wydatków budżetu gminy w zakresie zadań własnych na ogólną kwotę 120.500,00 następująco:

  1. ZMNIEJSZYĆ WYDATKI:

- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy gmin, § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 5.000,00

- w dziale 757 - Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, § 8070 - Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów - 15.500,00

- w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, § 4810 - Rezerwy - 25.000,00

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, § 4010 - Wynagrodzenie osobowe pracowników - 75.000,00

  1. ZWIĘKSZYĆ WYDATKI:

- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie, § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej ul. H. Sienkiewicza w Ińsku - 5.000,00

- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 7.000,00

- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, § 4270 - Zakup usług remontowych - 8.000,00

- w dziale 630 - Turystyka, rozdział 63095 - Pozostała działalność, § 4300 - Zakup usług pozostałych - 10.000,00

- w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdział 71035 - Cmentarze, § 4300 - Zakup usług pozostałych - 5.000,00

 - w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdział 71035 - Cmentarze, § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ogrodzenie cmentarza w Czertyniu - 1.000,00

- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne, § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 5.000,00

- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne, § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 1.500,00

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność, § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup busa dla Zespołu Szkół w Ińsku - 52.000,00

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej, § 4300 - Zakup usług pozostałych - 8.000,00

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie wiaty na drewno - świetlica - 5.000,00

- w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 - Zadania w zakresie Kultury fizycznej i sportu, § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 1.000,00

- w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 - Zadania w zakresie Kultury fizycznej i sportu, § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 12.000,00

§ 2. Zwiększyć dochody i wydatki budżetu gminy w zakresie zadań własnych na ogólną kwotę 47.000,00następująco:

  1. ZWIĘKSZYĆ DOCHODY:

- w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 - Pozostała działalność, § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 7.000,00 zł

- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 10.000,00 zł

 - w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, § 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 28.000,00

- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, § 0360 - Podatek od spadków i darowizn - 2.000,00

  1. ZWIĘKSZYĆ WYDATKI:

- w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdział 71035 - Cmentarze, § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 1.500,00

- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne, § 4280 - Zakup usług zdrowotnych - 500,00

- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi gminnej w Storkowie - 1.000,00 zł

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność, § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 8.000,00

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność, § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 3.000,00

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność, § 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 500,00

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność, § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 5.000,00

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność, § 4300 - Zakup usług pozostałych - 6.000,00

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 4270 - Zakup usług remontowych - remonty świetlic wiejskich - 15.000,00 zł

- w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 400,00 zł

- w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, § 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 100,00 zł

 - w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, § 4260 - Zakup energii - 1.000,00 zł

- w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, § 4300 - Zakup usług pozostałych - 5.000,00 zł

 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ińska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ińsku

Bogdan Terebecki

 

Opracował: Skarbnik Gminy - Maria Nalepa

 Uzasadnienie:

 

  1. Projekt porozumienia pomiędzy Gminą Ińsko a Województwem Zachodniopomorskim - Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na realizację zadania „Wykonanie chodnika przy ul. H. Sienkiewicza w Ińsku w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 151”.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 22-12-2008 13:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Włoczka 22-12-2008 13:52