Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXII/197/2008 RM w Ińsku z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009


Uchwała Nr XXII / 197 / 2008

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 175, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) - Rada Miejska w Ińsku uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości - 12.337.100
z tego:

 1. dochody bieżące - 8.842.400 

 2. dochody majątkowe - 3.494.700

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości - 14.310.840 zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a.

§ 3. Zadania inwestycyjne w 2009 roku,

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 1.973.740 zł

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 1. zaciąganych kredytów - 1.800.000 zł

 2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 173.740 zł

§ 5Ustala się :

1) przychody budżetu w wysokości - 2.200.000

w tym:

- kredyty - 1.800.000

- nadwyżka z lat ubiegłych - 400.000

 2) rozchody budżetu w wysokości - 226.260

w tym :

- spłata pożyczki - 226.260 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwę:

- ogólną - 30.000 zł

- celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe - 10.000 zł

§ 7Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:

 1. inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem Nr 5,

 2. realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 81. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

 1. przychody - 20.000 zł

 2. wydatki - 55.000

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

 1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:

 1. inwestycyjne w latach 2009-2011 ujęte w załączniku Nr 5 do uchwały,

 2. realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ujętych w załączniku Nr 6 do uchwały,

 1. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym.

 § 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na:

 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty - 200.000 zł

 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu, do kwoty - 1.800.000 zł

 3. spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,

do kwoty - 226.260 zł

§ 11Ustala się dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,

na zadania własne w wysokości - 115.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 131. Ustala się :

1) dochody w wysokości - 65.000

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

zgodnie z załącznikiem Nr 10,

 2) wydatki w wysokości - 102.000

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 11.

 2. Ustala się wydatki w wysokości - 3.000

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania

narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości - 200.000,

2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

4) udzielania zaliczek na drobne wydatki jednostek budżetowych oraz przekazania uprawnień w tym zakresie dla Kierownika jednostki budżetowej - Centrum Oświatowo-Kulturalne,

5) przekazania uprawnień dla Kierownika jednostki budżetowej - Centrum Oświatowo-Kulturalne do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, a termin zapłaty upływa w roku następnym.

 § 15. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej w Ińsku

                                                              Bogdan Terebecki

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 06-02-2009 12:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-02-2009
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Włoczka 06-02-2009 12:24