Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXIII/209/2009 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 12 lutego 2009 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dla ponadlokalnego określenia i realizacji wybranych zadań w zakresie gospodarki odpadami


Uchwała Nr XXIII / 209 / 2009

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 12 lutego 2009 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dla ponadlokalnego określania
i realizacji wybranych zadań w zakresie gospodarki odpadami.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami z: 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Dz. U. Nr 175, poz. 1457; Dz. U. Nr 102, poz. 1055; Dz. U. Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 974 oraz z 2008 r. nr 180 poz. 1111) w związku z art. 16a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zmianami z: 2007r. nr 88, poz. 587 oraz z 2008 r. nr 175, poz. 1462 i nr 199 poz. 1227) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy: Miastem Stargard Szczeciński, Gminą Stargard Szczeciński, Miastem i Gminą Dobrzany, Gminą Dolice, Miastem
i Gminą Goleniów, Gmina Ińsko, Gminą Kobylanka, Gminą Marianowo, Gminą Stara Dąbrowa, Miastem i Gminą Maszewo, Miastem i Gminą Suchań w celu ponadlokalnego określania i realizacji wybranych zadań w zakresie gospodarki odpadami.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1 będą zmierzać do:

  1. koordynacji Gminnych Planów Gospodarki Odpadami oraz Regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach w zakresie gwarantującym osiągnięcie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, do poziomów wymaganych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami,

  1. budowy i eksploatacji Instalacji Mechaniczno - Biologicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Łęczycy (instalacji MBU),

  1. ustanowienia skoordynowanego systemu gospodarowania odpadami opartego na selektywnej zbiórce odpadów, zapewniającego dopływ do instalacji MBU, od chwili jej uruchomienia, odpadów w wymaganej ilości i składzie umożliwiającym właściwe jej funkcjonowanie zarówno pod względem technologii jak i efektywności działania,

  1. zamykania i rekultywacji istniejących składowisk.

§ 2. Szczegółowe zasady współdziałania gmin określi porozumienie zawarte pomiędzy gminami wymienionymi w § 1 ust.1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ińska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ińsku

Bogdan Terebecki

Uzasadnienie

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami uchwalony przez Radę Ministrów Uchwałą nr 233 z 29 grudnia 2006 roku (M.P. z 2006 r. Nr 90, poz. 946) oraz Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego zalecają likwidację lub modernizację składowisk nie spełniających wymagań prawa polskiego i unijnego, a także budowę instalacji oraz urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) gminy mają obowiązek objęcia 100% mieszkańców zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych, w szczególności wprowadzenia systemu selektywnej zbiórki odpadów, w celu ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania do poziomów wskazanych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami.

W dziedzinie gospodarki odpadami zalecane jest tworzenie struktur międzygminnych
w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć. Tworzenie tego typu struktur organizacyjnych jest uzasadnione zarówno technicznie, jak i ekonomicznie.

W związku z tym niezbędne jest zawarcie porozumienia dla ponadlokalnego określania i realizacji wybranych zadań w zakresie gospodarki odpadami.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 03-04-2009 13:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-04-2009
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Włoczka 03-04-2009 13:50