Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXIII/218/2009 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 12 lutego 2009 r. w spr. wprowadzenia zmian do Uchwały Nr X/89/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Ińsko na lata 2007-2010 oraz zmiany Uchwały Nr XXII/197/2008 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009.


Uchwała Nr XXIII / 218 / 2009

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 12 lutego 2009 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr X/89/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Ińsko na lata 2007 - 2010 oraz zmiany Uchwały Nr XXII/197/2008 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591; z 2002r Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r Dz.U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r Dz.U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r Dz.U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r Dz.U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r Dz.U. Nr 180, poz. 1111 oraz Nr 223, poz. 1458) oraz art. 166 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006r Dz. U. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 249 poz. 1832 oraz z 2007r Dz.U. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791 oraz Nr 140 poz. 984, z 2008r Dz.U. nr 180 poz. 1112, nr 209 poz. 1317, nr 216 poz.1370) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/89/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Ińsko na lata 2007 - 2010, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII/197/2008 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXII/197/2008 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 24 września 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr X/89/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Ińsko na lata 2007 - 2010 oraz zmiany Uchwały Nr XIV/130/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ińska.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ińsku

Bogdan Terebecki

Uzasadnienie:

Rada Miejska w Ińsku Uchwałą Nr X/89/2007 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego określiła zadania inwestycyjne na lata 2007-2010. Aby wprowadzić kolejne zadania inwestycyjne oraz zmiany do zadań inwestycyjnych uzasadnionym jest podjęcie uchwały w w/w sprawie. Konsekwencją zmian w WPI są zmiany w zestawieniach limitów wydatków inwestycyjnych oraz programów operacyjnych przyjętych uchwałą budżetową na 2009 rok.

Ponadto wprowadzone zostają do budżetu gminy zadania bieżące współfinansowane z środków unijnych.

Dokonanie tych zmian ma związek z:

- wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego - adaptacja zlokalizowanego w miejscowości Ciemnik Gmina Ińsko na działkach nr geod. 370/2, 370/3 budynku mieszkalnego na 8 lokali socjalnych współfinansowanego z Rządowego Programu Wsparcia Finansowego z Funduszu Dopłat Tworzenia lokali Socjalnych,

- przesunięcie z wydatków inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w WPI w II etapie w roku 2010 na rok 2009 w zakresie opracowania projektu przebudowy świetlicy wiejskiej w Ciemniku,

- wycofanie zadania inwestycyjnego - budowa systemu kanalizacji dla aglomeracji Ińsko wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Ińsku - rezygnacja z tego zadania inwestycyjnego ma związek z planowaną realizacją programu budowy oczyszczalni przyzagrodowych,

- zwiększeniem udziału własnego w roku 2009 ( przesunięcie z roku 2010) w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego - rozbudowa strażnicy miejskiej w Ińsku,

- realizacją projektu współfinansowanego z środków INTERREG 4a pod nazwą ,, Dni Turystyki - program rozwoju współpracy gmin Ińsko- Hohenzieritz ,,

- dalszą realizacją projektu systemowego - integracja społeczna w powiecie stargardzkim współfinansowanego z środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Z uwagi na powyższe zmiany traci moc uchwała Nr XX/185/2008 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 24 września 2008 roku w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr X/89/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Ińsko na lata 2007 - 2010 oraz zmiany Uchwały Nr XIV/130/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008.

Opracował:

Skarbnik Gminy - Maria Nalepa

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 03-04-2009 14:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-04-2009
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2009 14:03