Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr XXVIII/266/2009 RM w Ińsku z dnia 30 września 2009 r. w spr. zaciągnięcia pożyczki


Uchwała Nr XXVIII / 266 / 2009

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 30 września 2009 roku

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591; z 2002r Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r Dz.U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r Dz.U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r Dz.U. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r Dz.U. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r Dz.U. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009r Dz.U. Nr 52 poz. 420) oraz w związku z art. 82 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006r Dz.U. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r Dz.U. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984; z 2008r Dz.U. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz. 1505 oraz z 2009r Dz.U. Nr 19 poz. 100, Nr 62 poz. 504, Nr 72 poz. 619, Nr 79 poz. 666) - Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę do kwoty 257.548,96 z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na zadanie inwestycyjne pn.: Budowa świetlicy wiejskiej w Studnicy wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia finansowanych z udziałem środków EFRROW w ramach działań objętych PROW 2007-2013.

§ 2. Pożyczka zostanie zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego.

§ 3. Spłata pożyczki nastąpi ze środków przekazanych przez Agencję Płatniczą na rachunek pożyczki Gminy Ińsko, tytułem zwrotu kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez Gminę Ińsko na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Studnicy wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia”.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do zawarcia umowy pożyczki oraz zabezpieczenia terminowej spłaty pożyczki określonej w § 1 w formie weksla własnego „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ińska.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Ińsku

Bogdan Terebecki

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki do wysokości 257.548,96 zł dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Studnicy wraz z zagospodaro-waniem terenu i zakupem wyposażenia”.

Inwestycja ta planowana jest do wykonania w latach 2009-2010. Szacunkowy koszt inwestycji planowany jest na kwotę 512.105,93 zł.

Z budżetu własnego na ten cel przeznaczono 254.556,97 zł. Pozostałe wydatki mają być sfinansowane ze środków unijnych - tj. z PROW. Aktualnie wniosek złożony w sprawie dofinansowania do Urzędu Marszałkowskiego przeszedł ocenę merytoryczną. Środki unijne możliwe do otrzymania zostaną przekazane w formie refundacji poniesionych wydatków uznanych za kwalifikowalne po dokonaniu wcześniejszej zapłaty przez Gminę całości wydatku na realizację w/w zadania w dwóch etapach.

Planowana do zaciągnięcia pożyczka może być przyznana przez Bank Gospodarstwa Krajowego tylko do wysokości przyznanego Gminie dofinansowania ze środków PROW.

Wniosek o pożyczkę może być złożony do banku po dokonaniu przez Zarząd Urzędu Marszałkowskiego oceny wniosku o przyznanie pomocy z PROW.

Umowa pożyczki jest zawierana w terminie do miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami do Oddziału BGK. Bank otwiera na rzecz Gminy dwa rachunki bankowe przeznaczone do obsługi pożyczki - rachunek pożyczki oraz rachunek środków własnych.

Zabezpieczeniem spłaty pożyczki zaciąganej przez Gminę jest weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

Oprocentowanie - 0,25 stopy rentowności 52 - tygodniowych bonów skarbowych sprzedanych na ostatnim przetargu w miesiącu poprzedzającym kwartał, w którym uruchamiana była transza pożyczki (np. dla transzy uruchamianej w III kwartale 2009 roku oprocentowanie wynosi 1,12 % w skali roku, w poprzednim kwartale 1,22 %).

Prowizja naliczana w wysokości 0,1 % od całkowitej kwoty udzielonej pożyczki - jest płatna jednorazowo przy uruchomieniu pierwszej transzy pożyczki.

Uruchomienie pożyczki następuje poprzez opłacenie dostarczonych przez Gminę do oddziału BGK oryginałów faktur o równoważnej wartości dowodowej. Wykonanie płatności odbywa się w formie realizacji dwóch przelewów, tj. środków własnych Gminy oraz środków pożyczki.

Płatności dokonywane są zgodnie z harmonogramem, z zachowaniem określonej w umowie o przyznaniu pomocy proporcji pomiędzy kwotą środków własnych Gminy a kwotą przyznanej pomocy. Wnioskowany poziom dofinansowania wynosi 61 % wydatków kwalifikowanych netto.

Spłata wykorzystanej pożyczki jest dokonywana ze środków przekazanych przez Agencję Płatniczą na rachunek pożyczki Gminy, tytułem zwrotu kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez Gminę.

Opracował :

Maria Nalepa

SKARBNIK GMINY

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 22-12-2009 13:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-12-2009
Ostatnia aktualizacja: - 22-12-2009 13:41