Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr XXVIII/267/2009 RM w Ińsku z dnia 30 września 2009 r. w spr. zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2009


Uchwała Nr XXVIII / 267 / 2009

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 30 września 2009 roku

w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2009

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r Dz.U. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; z 2004r Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Dz.U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r Dz.U. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337; z 2007r Dz.U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Dz.U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420) - uchwala się co następuje:

§ 1. Zmniejszyć dochody i wydatki budżetu gminy w zakresie zadań własnych na ogólną kwotę 465.000,00 następująco :

  1. ZMNIEJSZYĆ DOCHODY:

- w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,

gaz i wodę, rozdział 40002 - Dostarczanie wody, § 6208 -

Dotacje rozwojowe - Finansowanie programów i projektów

ze środków funduszy strukturalnych Funduszu Spójności,

Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych

finansujących Wspólną Politykę Rolną - ,,Budowa sieci

wodociągowej Storkowo - Waliszewo wraz z przyłączami

wodociągowymi w miejscowości Waliszewo” - 200.000,00 zł

- w dziale 630 - Turystyka, rozdział 63095 - Pozostała działalność,

§ 2008 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie

Wspólnej Polityki Rolnej - Finansowanie programów i projektów

ze środków funduszy strukturalnych Funduszu Spójności,

Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych

finansujących Wspólną Politykę Rolną - Projekt ,,Dni Turystyki

- program rozwoju współpracy gmin Ińsko- Hohenzieritz” - 50.000,00 zł

- w dziale 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 6208 - Dotacje

rozwojowe - Finansowanie programów i projektów ze środków

funduszy strukturalnych Funduszu Spójności, Europejskiego

Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących

Wspólną Politykę Rolną - ,,Budowa świetlicy wiejskiej

w Studnicy wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem

wyposażenia” - 215.000,00 zł

  1. ZMNIEJSZYĆ WYDATKI :

- w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

i wodę, rozdział 40002 - Dostarczanie wody, § 6058 -

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Finansowanie

programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego

oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę

Rolną - 200.000,00 zł

- w dziale 630 - Turystyka, rozdział 63095 - Pozostała działalność,

§ 4308 - Zakup usług pozostałych - Finansowanie programów

i projektów ze środków funduszy strukturalnych Funduszu

Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz

z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną - 50.000,00 zł

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 -

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 6058 - Wydatki

inwestycyjne jednostek budżetowych - Finansowanie programów

i projektów ze środków funduszy strukturalnych Funduszu

Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy

unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną - 215.000,00

§ 2. Zmniejszyć dochody i wydatki budżetu gminy w zakresie zadań własnych na ogólną kwotę 412.783,00 następująco:

1) ZMNIEJSZYĆ DOCHODY :

- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem, rozdział 75616 - Wpływy z podatku

rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku

od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych

od osób fizycznych, § 0310 - Podatek od nieruchomości - 412.783,00

2) ZMNIEJSZYĆ WYDATKI :

- w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

i wodę, rozdział 40002 - Dostarczanie wody, § 6059 -

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Współfinanso-

wanie programów i projektów realizowanych ze środków

z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego

Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących

Wspólną Politykę Rolną - „Budowa sieci wodociągowej

Storkowo - Waliszewo” - 97.783,00 zł

- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne

Gminne, § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- droga w Ściennem - 20.000,00 zł

- w dziale 630 - Turystyka, rozdział 63095 - Pozostała działalność,

§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -

Współfinansowanie programów i projektów realizowanych

ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności,

Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy

unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną - „Budowa

infrastruktury turystycznej nad jeziorem w Ińsku” - 155.000,00 zł

- w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdział 71035 - Cmentarze,

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- Dom pogrzebowy w Ińsku - 80.000,00 zł

- w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdział 71004 - Plan

zagospodarowania przestrzennego, § 4300 - Zakup usług

pozostałych - Plan zagospodarowania przestrzennego - 60.000,00 zł

§ 3. Dokonać przesunięć w planie wydatków budżetu gminy w zakresie zadań własnych na ogólną kwotę 109.320,68 następująco:

  1. ZMNIEJSZYĆ WYDATKI:

- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne

gminne, § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- droga w Ściennem - 10.000,00 zł

- w dziale 630 - Turystyka, rozdział 63095 - Pozostała działalność

§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -

Współfinansowanie programów i projektów realizowanych

ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności,

Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy

unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną - „Budowa

infrastruktury turystycznej nad jeziorem w Ińsku - 30.000,00 zł

- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 - Pozostała

działalność, § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych - Adaptacja zlokalizowanego w miejscowości

Ciemnik, gmina Ińsko budynku mieszkalnego na 8 lokali

socjalnych - 4.320,68 zł

- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne, § 6050 -

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa

strażnicy miejskiej w Ińsku - 25.000,00 zł

- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85495 -

Pozostała działalność, § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych - Plac zabaw w Ińsku - 20.000,00 zł

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015

- Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 6050 - Wydatki inwestycyjne

jednostek budżetowych - Oświetlenie uliczne - 20.000,00 zł

  1. ZWIĘKSZYĆ WYDATKI :

- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60014 - Drogi publiczne

powiatowe, § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych - chodnik Storkowo - 10.000,00 zł

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność,

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -

Centrum Aktywności Lokalnej - 25.000,00 zł

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 4260 -

Zakup energii - 40.000,00 zł

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 6059 - Wydatki

inwestycyjne jednostek budżetowych - Współfinansowanie

programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy

strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu

Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną

Politykę Rolną - Budowa świetlicy wiejskiej w Studnicy

i Ciemniku wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem

wyposażenia - 34.320,68 zł

§ 4. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy w zakresie zadań własnych na ogólną kwotę 30.820,67 następująco :

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 -

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 6059 - Wydatki

inwestycyjne jednostek budżetowych - Współfinansowanie

programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy

strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu

Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną

Politykę Rolną - Budowa świetlicy wiejskiej w Studnicy wraz

z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia - 30.820,67

2. Zwiększa się przychody budżetu gminy w zakresie pożyczki na realizację powyższego zadania w kwocie 30.820,67, co stanowi jednocześnie zwiększenie planowanego niedoboru budżetu gminy o tę kwotę .

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ińska.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Ińsku

Bogdan Terebecki

Uzasadnienie:

Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku wskazuje na wykonanie planowanych dochodów budżetu w 44%.

Zagrożenia braku pełnej realizacji zaplanowanych dochodów budżetu gminy dotyczą przede wszystkim :

- podatku dochodowego od osób prawnych - wykonano 34,80 % planu,

- sprzedaży mienia komunalnego - wykonano 8,42 % planu,

- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych - wykonano 40,35 % planu,

- podatku od czynności cywilnoprawnych - wykonano 28,04 % planu.

Stanowi to jednocześnie zagrożenie braku możliwości pełnej realizacji zaplanowanych wydatków zarówno bieżących, jak i inwestycyjnych.

Dodatkowym zagrożeniem jest brak możliwości uzyskania zaplanowanych w 2009 roku środków unijnych, z których sfinansowana ma być realizacja wydatków w zakresie takich zadań inwestycyjnych jak:

- wodociąg Storkowo -Waliszewo,

- budowę świetlicy wiejskiej w Studnicy.

Wnioski w powyższym zakresie zostały złożone do Urzędu Marszałkowskiego.

Na dzień dzisiejszy brak jest ostatecznych rozstrzygnięć. Ponadto z uzyskanych informacji środki unijne na zadanie „Budowy świetlicy wiejskiej w Studnicy” są możliwe do otrzymania na zasadzie refundacji dokonanych wcześniej przez gminę wydatków z własnych środków.
W przypadku podpisania umowy o dofinansowanie ze środków PROW refundacja może być możliwa dopiero w następnym roku.

W związku z powyższym dokonano urealnienia budżetu poprzez :

- rezygnację z niektórych zadań inwestycyjnych,

- zmniejszenie planu dochodów w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
do poziomu realnych przypisów,

- podjęcie decyzji w zakresie zwiększenia zaplanowanej wcześniej pożyczki na budowę świetlicy wiejskiej w Studnicy z 200.000,00 zł na 130.820,67 zł w roku 2009 oraz
109.282,29 zł w roku 2010 - pożyczka ta umożliwi sfinansowanie wydatków przed otrzymaniem w ramach refundacji środków unijnych z PROW.

Zmianie ulega również uchwała w zakresie wieloletniego planu inwestycyjnego oraz limitów wydatków na zadania wieloletnie i finansowane ze środków unijnych .

Z uwagi na nierealne wykonanie dochodów z mienia komunalnego na ponad 450 tys. zł oraz planowanych dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od czynności cywilnoprawnych konieczne są dalsze oszczędności w budżecie gminy na zadania już realizowane najmniej na około 600 tys. zł. Brak tych oszczędności może spowodować problemy finansowe gminy na koniec roku.

W zakresie przesunięć wydatków w budżecie gminy uwzględniono jednak następujące potrzeby :

- zwiększone wydatki na koszty energii elektrycznej,

- realizacja zadania - Centrum Aktywności Lokalnej jako zadania wieloletniego,

- modernizacja chodnika w Storkowie - realizacja w zakresie pomocy rzeczowej
dla Starostwa Powiatowego - Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim.

Opracował :

SKARBNIK GMINY - MARIA NALEPA

4

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 22-12-2009 13:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-12-2009
Ostatnia aktualizacja: - 22-12-2009 13:43