Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr XXVIII/269/2009 RM w Ińsku z dnia 30 września 2009 r. w spr. wprowadzenia zmian do Uchwały Nr X/89/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Ińsko na lata 2007 - 2010 oraz zmiany Uchwały Nr XXII/197/2008 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009


Uchwała Nr XXVIII / 269 / 2009

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 30 września 2009 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr X/89/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Ińsko na lata 2007 - 2010 oraz zmiany Uchwały Nr XXII/197/2008 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591; z 2002r Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r Dz.U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r Dz.U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r Dz.U. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r Dz.U. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r Dz.U. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009r Dz.U. Nr 52 poz. 420) oraz art. 166 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006r Dz.U. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r Dz.U. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984; z 2008r Dz.U. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz. 1505 oraz z 2009r Dz.U. Nr 19 poz. 100, Nr 62 poz. 504, Nr 72 poz. 619, Nr 79 poz. 666) - uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Zmienia się załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/89/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Ińsko na lata 2007 - 2010, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII/197/2008 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXII/197/2008 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVI/246/2009 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 03 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr X/89/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Ińsko na lata 2007 - 2010 oraz zmiany Uchwały Nr XXII/197/2008 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ińska.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ińsku

Bogdan Terebecki

Uzasadnienie:

 

Rada Miejska w Ińsku Uchwałą Nr X/89/2007 w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego określiła zadania inwestycyjne na lata 2007-2010. Aby wprowadzić kolejne zadania inwestycyjne oraz zmiany do zadań inwestycyjnych uzasadnionym jest podjęcie uchwały w w/w sprawie. Konsekwencją zmian w WPI są zmiany w zestawieniach limitów wydatków inwestycyjnych oraz programów operacyjnych przyjętych uchwałą budżetową na 2009 rok.

 

Dokonanie tych zmian ma związek z:

  1. korektą łącznych nakładów inwestycyjnych po rozstrzygnięciu przetargu na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa świetlicy wiejskiej w Studnicy wraz z zagospoda-rowaniem terenu i zakupem wyposażenia”,

  2. zwiększeniem udziału własnego gminy w zakresie środków własnych na w/w zadanie inwestycyjne w związku z koniecznością zapłaty całości środków za jego realizację ze środków własnych (w tym pożyczki) przed odzyskaniem środków unijnych z PROW w ramach refundacji,

  3. przesunięciem możliwości uzyskania środków unijnych na powyższe zadanie z roku 2009 na rok 2010 - środki te gmina uzyska dopiero po wcześniejszym dokonaniu wydatku ze środków własnych (w tym pożyczki) w formie ich refundacji,

  4. koniecznością zaciągnięcia większej kwoty pożyczki z planowanej wcześniej łącznej kwoty 200.000 zł do kwoty 240.102,96 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków zaplanowanych do zrealizowania ze środków unijnych PROW na powyższe zadanie inwestycyjne, możliwych do otrzymania dopiero w ramach refundacji wcześniej poniesionych wydatków kwalifikowanych na powyższe zadanie inwestycyjne,

  5. przesunięciem zaplanowanych wydatków ze środków własnych na zadanie inwestycyjne - ,,Budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem w Ińsku” na następne lata i skorygo-waniem jego realizacji do jednego etapu,

  6. częściowym przesunięciem finansowania ze środków własnych ,,Rozbudowy strażnicy miejskiej” na zadanie inwestycyjne - ,,Centrum Aktywności Lokalnej”,

  7. częściowym przesunięciem środków własnych oraz środków unijnych na 2010 rok w zakresie zaplanowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego - ,,Budowa sieci wodociągowej Storkowo - Waliszewo wraz z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Waliszewo” - wniosek o środki z PROW złożony do Urzędu Marszałkowskiego - aktualnie nie podjęto jeszcze decyzji o jego rozstrzygnięciu,

  8. częściowym przesunięciem środków własnych na 2010 rok w zakresie zaplanowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego ,,Adaptacja zlokalizowanego w miejsco-wości Ciemnik Gmina Ińsko budynku mieszkalnego na 8 lokali socjalnych”, w roku 2009 środki te przesunięto na zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy wiejskiej w Studnicy wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia”.

 Z uwagi na powyższe zmiany traci moc uchwała Nr XXVI/246/2009 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 03 czerwca 2009 roku w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr X/89/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Ińsko na lata 2007 - 2010 oraz zmiany Uchwały Nr XXII/197/2008 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009.

 Opracował:

SKARBNIK GMINY - MARIA NALEPA

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 22-12-2009 14:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Włoczka 11-01-2010 11:37