Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr XXX/280/2009 RM w Ińsku z dnia 17 grudnia 2009 r. w spr. uchwalenia budżetu gminy na rok 2010


Uchwała Nr XXX / 280 / 2009

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 17 grudnia 2009 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) - Rada Miejska w Ińsku uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości - 10.292.270,88
z tego:

 1. dochody bieżące - 8.794.021,92 

 2. dochody majątkowe - 1.498.248,96

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości - 11.235.190,21

z tego:

 1. wydatki bieżące - 9.201.255,63 

 2. wydatki majątkowe - 2.033.934,58

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a.

§ 3.  Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 942.919,33

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganych kredytów - 833.637,04 zł

b) zaciąganych pożyczek - 109.282,29 zł

§ 4Ustala się:

 

1) przychody budżetu w wysokości - 1.409.282,29

w tym:

- kredyty - 1.300.000,00

- pożyczki - 109.282,29 zł

 

2) rozchody budżetu w wysokości - 466.362,96

w tym:

- spłata pożyczki WFOŚiGW - 226.260,00

- spłata pożyczki z prefinansowania - 240.102,96 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwę:

- ogólną - 20.000,00 zł

- celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe - 10.000,00

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

 1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 2. zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się:

 

1) dochody w wysokości - 62.000,00 zł

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2) wydatki w wysokości - 99.000,00 zł

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych

 

3) wydatki w wysokości - 3.000,00 zł

na realizację zadań określonych w gminnym programie

przeciwdziałaniu narkomanii

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach pozostałych wydatków

w wysokości - 10.220,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Zadania inwestycyjne w 2010 roku przedstawia załącznik Nr 9.

 

§ 10. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:

 

1) inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem Nr 10,

 

2) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z  pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz

innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:

1) inwestycyjne w latach 2010-2012 ujęte w załączniku Nr 10 do uchwały,

2) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ujętych w załączniku Nr 11 do uchwały.

§ 121. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

 1. przychody - 2.000 zł

 2. wydatki - 36.000

zgodnie z załącznikiem Nr 12.

 

§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na:

 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty - 200.000,00

 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu, do kwoty - 942.919,33

 3. spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek

i kredytów, do kwoty - 226.260,00

§ 14Ustala się:

1) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,

na zadania własne w wysokości - 115.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 13,

 

2) pomoc rzeczową innym jednostkom samorządu terytorialnego

w wysokości - 15.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 14,

 

3) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

w wysokości - 12.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości - 200.000,00,

2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych:

a) na wynagrodzenia,

b) majątkowych

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, a termin zapłaty upływa w roku następnym,

4) przekazania uprawnień dla Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych - Centrum Oświatowo-Kulturalnego oraz Ośrodka Pomocy Społecznej do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki w roku następnym, a termin zapłaty upływa w roku następnym,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

6) udzielania zaliczek na drobne wydatki jednostek budżetowych oraz przekazania uprawnień w tym zakresie dla Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych - Centrum Oświatowo-Kulturalnego oraz Ośrodka Pomocy Społecznej,

7) przekazania uprawnień dla Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych - Centrum Oświatowo-Kulturalnego oraz Ośrodka Pomocy Społecznej do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki w roku następnym, a termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej w Ińsku

                                                   Bogdan Terebecki

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 19-01-2010 14:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Włoczka 19-01-2010 14:27