Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Statut

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W IŃSKU

STATUT

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU

OPIEKI ZDROWOTNEJ
Z GABINETAMI USPRAWNIENIA LECZNICZEGO
- GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W IŃSKU

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ińsku, zwany dalej „Zakładem” jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, realizującym świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej na terenie Gminy i Miasta Ińsko zwanej dalej „Gminą”.

§ 2

Zakład działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408, z późniejszymi zmianami).

 2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 13 poz. 74 z 1996 r.).

 3. Uchwały Nr III/13/98 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 11 grudnia 1998 r. w sprawie przekształcenia Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ińsku w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ińsku.

 4. Innych przepisów dotyczących zakładów opieki zdrowotnej.

§ 3

Siedzibą Zakładu jest budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ińsku.

 1. ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA ZAKŁADU

§ 4

Celem Zakładu jest zapewnienie opieki zapobiegawczo-leczniczej dla ludności mieszkającej na terenie Gminy i Miasta Ińsko.

§ 5

Zakład stanowi wyodrębniony zespół osób i środków majątkowych, utworzony i utrzymywany w celu udzielania świadczeń zdrowotnych ludności zamieszkałej na obszarze jego działania.

§ 6

Do zadań Zakładu należy w szczególności:

 1. Udzielanie porad lekarskich w ramach zgłaszalności spontanicznej i porad w domu chorego

 2. Dokonywanie oceny stanu zdrowia ludności Gminy oraz określenie potrzeb w zakresie ich zaspokajania.

 3. Objęcie opieką zapobiegawczą populacji wieku rozwojowego, kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu oraz chorych wymagających opieki medycznej.

 4. Prowadzenie czynnego poradnictwa, szczególnie w odniesieniu do populacji:

  • chorych z chorobami społecznymi,

  • narażonych na szkodliwości lub uciążliwości środowiska pracy,

  • innych chorych i chorych przewlekle, których stan zdrowia wymaga systematycznej opieki.

 • Orzekanie o stanie zdrowia a tym samym o czasowej niezdolności do pracy, współdziałanie z instytucjami orzekającymi o stałej niezdolności do pracy oraz prowadzenie innej działalności orzeczniczej.

 • Prowadzenie nadzoru sanitarnego i szerzenie oświaty zdrowotnej, w szczególności prowadzenie szczepień ochronnych rutynowych i doraźnych.

 • Organizowanie innych form opieki medycznej w sytuacjach: epidemii, klęsk żywiołowych lub katastrof.

 • Do zadań Zakładu mogą należeć czasowo czynności inne, nie wymienione wyżej, wynikające z bieżących potrzeb zdrowotnych lub medyczno-społecznych, a zlecone do wykonania przez organy administracji państwowej.

 • Zadania wymienione w punkcie 1 będą wykonywane przez personel medyczny Zakładu posiadający wymagane kwalifikacje zawodowe, określone w odrębnych przepisach.

 • § 7

  Zakład funkcjonuje w oparciu o następujące zasady:

  1. Ciągłość i kompleksowość pracy.

  Pod pojęciem tym należy rozumieć udzielanie pacjentowi świadczeń zdrowotnych (profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych) przez tego samego lekarza, zarówno w domu jak i w ambulatorium oraz koordynacja procesu leczenia w innych placówkach służby zdrowia. Polega to m.in. na ustalaniu terminów wizyt w poradniach specjalistycznych, traktowania tych wizyt jako konsultacji, prowadzeniu hospitalizacji domowej.

  1. Jakość świadczeń.

  Różne formy oceny jakości to kontrole nadzoru specjalistycznego, ordynatorskiego oraz samorządu lekarskiego a także ilości skarg i interwencji będących wyrazem opinii pacjentów o świadczonych usługach (za pośrednictwem samorządu). W okresie przejściowym można brać pod uwagę wskaźniki takie jak: ilość skierowań do poradni specjalistycznych, ilość wezwań pogotowia ratunkowego, stopień wykorzystania badań dodatkowych, działalność profilaktyczną.

  § 8

  1. Organizację wewnętrzną określa załącznik nr 1 do Statutu.

  § 9

  Przy wykonywaniu swoich zadań Zakład współdziała z innymi zakładami, a w szczególności z:

  1. innymi zakładami opieki zdrowotnej,

  2. organami sanitarnymi,

  3. innymi instytucjami i organizacjami.

  § 10

  Organami Zakładu są:

  1. Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ińsku,

  2. Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ińsku

  § 11

  1. Rada Społeczna Zakładu wybierana jest przez Radę Miejską w Ińsku.

  2. Kadencja Rady Społecznej Zakładu upływa z dniem końca kadencji Rady Miejskiej.

  3. Praca w Radzie Społecznej ma charakter społeczny i odbywa się bez wynagradzania jej członków.

  § 12

  W skład Rady Społecznej wchodzą:

  1. Burmistrz Gminy i Miasta Ińsko.

  2. Przedstawiciel Wojewody.

  3. Przedstawiciele samorządu gminnego wyłonieni przez Radę Miejską w Ińsku.

  § 13

  1. Rada Społeczna działa na podstawie własnego regulaminu organizacyjnego określającego skład członków rady, tryb zwoływania posiedzeń i sposób podejmowania uchwał.

  2. Obsługę kancelaryjno-biurową Rady Społecznej zapewnia Zakład.

  § 14

  W posiedzeniach Rady Społecznej Zakładu uczestniczy Kierownik Zakładu oraz przedstawiciel organizacji związkowej.

  § 15

  Do zadań Rady Społecznej Zakładu należy:

   1. przedstawianie Radzie Miejskiej w Ińsku, wniosków i opinii w sprawach:

    1. zmiany lub rozwiązania umowy o udzielenie publicznego zamówienia na świadczenia zdrowotne,

    2. zbycia środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

    3. związanych z przekształceniem lub likwidacją zakładu, jego przebudową, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

    4. przyznawania Kierownikowi Zakładu nagród,

    5. rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie publicznym zakładem opieki zdrowotnej z Kierownikiem Zakładu,

   2. przedstawianie Kierownikowi Zakładu wniosków i opinii w sprawach:

    1. planu finansowego i inwestycyjnego,

    2. rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego,

    3. kredytów lub dotacji,

    4. podziału zysku,

   3. uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu do zatwierdzenia Radzie Miejskiej w Ińsku,

   4. dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń Zakładu, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu,

   5. przedstawianie wniosków organowi finansującemu określony zakres działalności, w którego imieniu Rada Społeczna wykonuje swoje zadania,

   6. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie Zakładu.

  § 16

  1. Zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik Zakładu.

  2. Do obowiązków Kierownika w szczególności należy:

   1. bieżący nadzór nad wykonywaniem przez Zakład statutowych zadań,

   2. organizowanie pracy podległego personelu medycznego,

   3. opracowywanie planów pracy, uwzględniających rozwiązanie istotnych dla Gminy problemów zdrowotnych,

   4. opracowywanie i przedkładanie Radzie Społecznej Zakładu i Radzie Miejskiej projektu budżetu.

  § 17

  1. Kierownika Zakładu powołuje Rada Miejska w Ińsku.

  2. Kierownika odwołuje w czasie kadencji organ powołujący na wniosek Rady Społecznej Zakładu.

  § 18

  Sprawy sporne wynikłe między kierownikiem Zakładu a Radą Społeczną rozstrzyga Rada Miejska w Ińsku. W rozstrzygnięciu takich spraw Przewodniczący Rady Miejskiej może zasięgnąć rady samorządu zawodowego lekarzy (Izby Lekarskiej), jak również innych organów administracji państwowej i resortowej oraz nadzoru specjalistycznego.

  § 19

  Zakład jest jednostką prowadzącą gospodarkę finansową na podstawie planu rzeczowo-finansowego opracowanego przez Kierownika Zakładu, opiniowanego przez Radę Miejską.

  § 20

  Zakład jest utrzymywany w ramach rozliczeń z Zachodniopomorską Regionalną Kasą Chorych i budżetu Gminy. Dodatkowymi źródłami finansowania Zakładu mogą być:

   1. wpływy z odpłatnych świadczeń Zakładu,

   2. darowizny, zapisy, spadki.

  § 21

  1. Nadzór nad Zakładem sprawuje podmiot, który utworzył Zakład - Rada Miejska w Ińsku.

  2. Oceny działalności merytorycznej Zakładu dokonują przedstawiciele nadzoru specjalistycznego odpowiedniego szczebla.

  § 22

  1. Jednostki kontrolujące Zakład wydają zalecenia pokontrolne mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

  2. Kopia sprawozdania z każdej kontroli winna być przekazana do kierownika Zakładu i Przewodniczącego Rady Społecznej Zakładu.

  3. Odpowiedzi na zalecenia pokontrolne organów kontrolujących udziela kierownik Zakładu, informując o treści odpowiedzi Przewodniczącego Rady Społecznej Zakładu.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  § 23

  Organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Zakładzie określa regulamin porządkowy Zakładu.

  § 24

  W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają odpowiednie postanowienia ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej i przepisy wydane na jej podstawie oraz przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.

  § 25

  Statut Zakładu podlega zatwierdzeniu uchwałą Rady Miejskiej i obowiązuje od daty zatwierdzenia.

  6

  Załączniki do pobrania

  Pobierz Rozpakuj
  Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: 12-03-2003 16:35
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-03-2003
  Ostatnia aktualizacja: - 12-03-2003 16:35