herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Ińsku

www.insko.pl

STATUT GMINY IŃSKO

Załącznik

                                                                                                                                             Do Uchwały nr XVII/165/2008

                                                                                                                                             Rady Miejskiej w  Ińsku

                                                                                                                                             z dnia 28 kwietnia 2008 roku

STATUT GMINY IŃSKO

Część I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Gmina Ińsko jest jednostką samorządu terytorialnego posiadającą osobowość prawną.

2. Mieszkańcy Gminy Ińsko stanowią wspólnotę samorządową tworzoną przez osoby zamieszkujące w jej granicach administracyjnych.

3. Siedzibą organów Gminy jest miasto Ińsko.

§ 2. 1. Gmina obejmuje obszar 151 km2 i położona jest w województwie zachodniopomorskim, powiat stargardzki.

2. Granice terytorialne Gminy określa mapa, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego statutu.

3. W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze w tym sołectwa.

§ 3. 1. (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 9 lipca 2003 r., znak: PN.2.WJ.0911/138/2003 Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 3 ust. 1 Statutu)

2. Zasady używania herbu oraz insygniów władz określa Rada.

§ 4. 1. Do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

2. Ponadto Gmina wykonuje zadania zlecone wynikające z ustaw szczególnych, oraz zadania przyjęte w drodze porozumienia od administracji rządowej, powiatu i województwa.

§ 5. W celu wykonywania zadań Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego statutu.

Część II

ORGANY GMINY

§ 6. 1. Organami Gminy są Rada Miejska i Burmistrz.

2. Działalność organów Gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

I. ORGANIZACJA I TRYB PRACY RADY MIEJSKIEJ

§ 7. 1. Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym Gminy.

2. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego i jego wiceprzewodniczącego.

3. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady, w szczególności:

1)  zwołuje sesje Rady,

2)  przewodniczy obradom,

3)  zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,

4)  podpisuje uchwały Rady,

5)  reprezentuje Radę na zewnątrz,

6)  czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.

4. W przypadku niemożliwości pełnienia obowiązków przez Przewodniczącego zastępuje go Wiceprzewodniczący Rady.

§ 8. 1. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje przewodniczący rady poprzedniej kadencji w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych, w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do rady gminy.

2. Czynności, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1)  ustalenie porządku obrad,

2)  określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej rady,

3)  dokonanie otwarcia sesji,

4)  powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród nowowybranych radnych obecnych na sesji.

3. Porządek obrad pierwszej sesji powinien obejmować sprawozdanie dotychczasowego burmistrza o stanie Gminy.

 

§ 8a. Ilekroć w statucie jest mowa o Przewodniczącym obrad należy przez to rozumieć Przewodniczącego albo Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

§ 9. Tryb pracy Rady określa Regulamin Rady Miejskiej stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego statutu.

KOMISJE RADY

§ 10. 1. Do pomocy w wykonywaniu zadań Rada powołuje ze swojego grona stałe i doraźne komisje, które podlegają Radzie i działają na jej zlecenie.

2. W skład komisji wchodzi co najmniej 3 osoby.

3. Rada wybiera przewodniczącego komisji oraz na jego wniosek zastępcę przewodniczącego.

4. Do zadań komisji stałych należy:

1)  przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców w sprawach działalności Rady i służb komunalnych, w zakresie kompetencji komisji,

2)  opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę,

3)  sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał Rady w zakresie kompetencji komisji,

5. Zadania i kompetencje komisji doraźnych określa Rada w uchwale o ich powołaniu.

§ 11. Przewodniczący komisji stałych co najmniej raz do roku przedstawiają na sesji Rady sprawozdania z działalności komisji.

§ 12. 1. Komisje obradują na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego komisji zgodnie z planem pracy oraz w miarę potrzeb.

2. Komisja podejmuje wnioski i wyraża opinie w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów co najmniej połowy jej składu. W przypadku równiej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3. Obrady komisji są jawne.

3a. Sprawozdanie komisji przedstawia na sesji Rady przewodniczący komisji lub wyznaczony przez komisję radny sprawozdawca.

4. Wnioski i opinie Komisji kierowane są do Burmistrza lub Przewodniczącego Rady. Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia w sprawach będących przedmiotem zainteresowania więcej niż jednej Komisji. .

§ 13. 1. Rada powołuje następujące stałe komisje:

1)  rewizyjną,

2)  spraw społecznych, działającą w zakresie spraw: oświaty, kultury, zdrowia, pomocy społecznej, czystości i estetyki gminy,

3)  rozwoju gospodarczego, działającą w zakresie spraw: budżetu, planowania przestrzennego rozwoju, przestrzegania praw i porządku publicznego.

§ 13a. W zakresie nie unormowanym odmiennie, do prac komisji stosuje się odpowiednio przepisy o pracach Rady.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 14. 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 radnych, w tym przedstawicieli wszystkich klubów.

2. Przewodniczącego Komisji oraz zastępcę przewodniczącego wybiera Rada Miejska spośród członków Komisji Rewizyjnej.

3. Przewodniczący Komisji organizuje pracę Komisji i prowadzi jej obrady.

§ 15. 1. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrola działalności burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy.

2. Celem działań kontrolnych jest dostarczenie Radzie Miejskiej informacji niezbędnych do oceny działalności burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności kontrolowanych jednostek oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk.

3. Komisja bada i ocenia, na polecenie Rady, materiały z kontroli działalności burmistrza, jednostek organizacyjnych Gminy oraz gminnych jednostek pomocniczych, dokonywanych przez inne podmioty.

4. Komisja zakresem swojego działania obejmuje sprawy związane z opiniowaniem wykonania budżetu i występuje do Rady z wnioskiem o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium burmistrzowi.

§ 16. 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w działaniach Komisji w sprawach, w których może powstać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

2. O wyłączeniu postanawia przewodniczący Komisji Rewizyjnej, postanowienie przewodniczącego jest ostateczne.

3. O wyłączeniu przewodniczącego Komisji rewizyjnej decyduje Przewodniczący Rady.

§ 17. 1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność burmistrza, jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:

1)  legalności,

2)  gospodarności,

3)  rzetelności, celowości.

2. Komisja, kontrolując działalność burmistrza i jednostek organizacyjnych Gminy, bada w szczególności gospodarkę finansową, w tym wykonanie budżetu Gminy.

3. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i formach wskazanych w uchwałach Rady.

§ 18. 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole w zakresie ustalonym w planie pracy Komisji zatwierdzonym przez Radę.

2. Kontroli w imieniu Komisji Rewizyjnej dokonują zespoły kontrolne składające się co najmniej z dwóch członków Komisji.

3. Kontrole przeprowadza się na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez przewodniczącego Rady. O podjęciu czynności kontrolnych powiadamia się na piśmie burmistrza i kierownika kontrolowanej jednostki.

§ 19. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.

2. Na żądanie kontrolujących kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień.

3. Zasady udostępniania informacji niejawnych regulują powszechnie obowiązujące przepisy prawne.

§ 20. 1. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli protokół pokontrolny, który podpisują wszyscy członkowie Komisji biorący udział w kontroli oraz kierownik kontrolowanej jednostki.

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przekłada Radzie informacje o wynikach przeprowadzonej kontroli.

3. Kierownik kontrolowanej jednostki ma prawo w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokółu zgłosić zastrzeżenia i uwagi do zawartych w nim ustaleń.

4. W terminie 14 dni od dnia podpisania protokółu kierownik kontrolowanej jednostki powinien ustosunkować się na piśmie do wniosku kontroli i złożyć wyjaśnienia co do ustalonych nieprawidłowości.

II. ORGAN WYKONAWCZY GMINY

§ 21. Organem wykonawczym jest Burmistrz.

§ 22. Burmistrz wykonuje uchwały Rady Miejskiej i zadania Gminy określone przepisami prawa.

§ 23. 1. Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy i Miasta, którego jest kierownikiem.

2. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy i Miasta określa regulamin organizacyjny wprowadzony przez Burmistrza w drodze zarządzenia.

§ 24. 1. Oświadczenie woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo burmistrz albo działający na podstawie jego upoważnienia zastępca burmistrza samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez burmistrza osobą.

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy, nie posiadających osobowości prawnej, działają na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez burmistrza.

§ 25. O sposobie wykonania uchwał Rady rozstrzyga burmistrz.

§ 26. Określenie przez burmistrza sposobu wykonywania uchwał Rady obejmuje w szczególności:

1)  ustalenie terminu wykonania uchwały,

2)  określenie środków niezbędnych do wykonania uchwały,

3)  wskazanie osób lub instytucji odpowiedzialnych za realizację uchwały.

§ 27. Burmistrz składa Radzie na każdej sesji sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.

KLUBY RADNYCH

§ 28. 1. Radni mogą tworzyć kluby radnych liczące co najmniej 5 radnych.

2. Przynależność radnych do klubu jest dobrowolna.

§ 29. 1. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone przewodniczącemu Rady. Radny może być członkiem tylko jednego klubu.

2. W zgłoszeniu podaje się:

1)  nazwę klubu,

2)  listę członków,

3)  imię i nazwisko przewodniczącego klubu,

3. W razie zmiany składu klubu jego rozwiązania, przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym przewodniczącego Rady.

§ 30. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.

§ 31. 1. Kluby działają przez okres kadencji.

2. Kluby mogą ulec rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków.

§ 32. Prace klubów organizują przewodniczący klubów wybierani przez członków klubów.

§ 33. 1. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.

2. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze statutem Gminy.

3. Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów Przewodniczącemu Rady.

4. Postanowienie ust. 3 dotyczy także zmian regulaminów.

§ 34. 1. Klubom przysługuje inicjatywa uchwałodawcza.

2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swoich przedstawicieli.

RADNI

§ 35. Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy.

Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, w szczególności przyjmuje zgłoszone postulaty i przedstawia je organom Gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany z instrukcjami wyborców.

§ 36. Radny jest obowiązany brać udział w pracach Rady i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.

§ 37. 1. Radny ma prawo występować z interpelacjami i zapytaniami.

2. Tryb zgłaszania interpelacji i zapytań określa Regulamin Rady.

§ 38. 1. Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

2. Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody Rady, której jest członkiem. Rada odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu.

3. Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wykonywania jego obowiązków.

4. Radnym przysługuje dieta i zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach ustalonych przez Radę.

 

§ 38a. Radnemu wydaje się legitymacje radnego potwierdzającą jego mandat, jeśli Rada tak postanowi. Wzór legitymacji określa Rada w formie uchwały.

Część III

JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY

§ 39. O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy, a także zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały z uwzględnieniem następujących zasad:

1)  inicjatorem utworzenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo organy Gminy,

2)  utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami poprzez zasięgnięcie opinii zebrania mieszkańców,

3)  projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Burmistrz w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,

4)  przebieg granic jednostek pomocniczych powinien, w miarę możliwości, uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.

§ 40. Uchwały, o których mowa w § 39 niniejszego statutu, powinny określać w szczególności: obszar, granice, siedzibę władz i nazwę jednostki pomocniczej.

§ 41. Rada w statucie jednostki pomocniczej określa sposób bezpośredniego korzystania przez tę jednostkę z mienia gminnego i rozporządzania dochodami z tytułu oraz zakres czynności dokonywanych samodzielnie przez organy jednostki pomocniczej względem mienia oddanego jej do korzystania.

§ 42. 1. Jednostki pomocnicze Gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.

2. Jednostki pomocnicze Gminy gospodarują samodzielnie środkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczając te środki na realizację zadań spoczywających na tych jednostkach.

3. Rada uchwala corocznie załącznik do uchwały budżetowej określający wydatki jednostek pomocniczych w układzie działów lub rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

4. Jednostki pomocnicze decydując się o przeznaczeniu środków, o których mowa w ust. 1, obowiązane są do przestrzegania podziału wynikającego z załącznika do budżetu Gminy.

§ 43. 1. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawują organy Gminy.

2. Przewodniczący jednostki pomocniczej uczestniczy w pracach Rady poprzez prawo głosu w dyskusji zgodnie z regulaminem Rady Miejskiej.

3. Na zasadach określonych przez Radę prawo do diet oraz zwrotu kosztów podróży służy sołtysom oraz przewodniczącym innych jednostek pomocniczych Gminy.

Część IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 44. Statut polega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

ZAŁĄCZNIK Nr 1

(w związku ze stwierdzeniem nieważności § 3 ust. 1 Statutu załącznik nr 1 pominięto)

ZAŁĄCZNIK Nr 2

MAPA

(grafikę pominięto)

ZAŁĄCZNIK Nr 3

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY PODPORZĄDKOWANYCH RADZIE MIEJSKIEJ

1.  Zespół Szkół pod nazwą Centrum Oświatowo-Kulturalne w Ińsku

2.  Ośrodek Pomocy Społecznej w Ińsku

ZAŁĄCZNIK Nr 4

REGULAMIN RADY MIEJSKIEJ W IŃSKU

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa tryb pracy Rady.

§ 2. skreślony

II. Sesje Rady

§ 3. Rada działa na sesjach.

§ 4. Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji i objęte porządkiem obrad.

§ 5. 1. Rada obraduje na sesjach zwyczajnych zwołanych przez przewodniczącego Rady w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie Rady.

3. Sesjami zwyczajnymi są także sesje nie przewidziane w planie, ale zwołane w zwykłym trybie przewidzianym w § 6 regulaminu.

4. Sesja Rady może składać się z jednego lub kilku posiedzeń.

5. Przewodniczący Rady jest zobowiązany zwołać sesję Rady w terminie 7 dni na wniosek burmistrza lub co najmniej 1/4 składu Rady.

III. Przygotowanie sesji

§ 6. 1. Sesje zwołuje przewodniczący Rady ustalając porządek obrad, miejsce, dzień i godzinę otwarcia sesji.

2. O sesji powiadamia się radnych najpóźniej 7 przed ustalonym terminem obrad - wysyłając zawiadomienie zawierające dane o miejscu i czasie rozpoczęcia obrad, porządek sesji oraz projekty uchwał i niezbędne materiały związane z przedmiotem sesji.

3. Materiały na sesje poświęcone uchwalaniu planów społeczno-gospodarczych i budżetów oraz rozpatrzeniu sprawozdań z ich wykonania przesyła się radnym najpóźniej 14 dni przed sesją.

4. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad powinno być podane do publicznej wiadomości co najmniej 3 dni przed sesją poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta i w sołectwach na terenie Gminy i Biuletynie Informacji Publicznej.

5. Przed każdą sesją przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Burmistrza ustala listę osób zaproszonych na sesję.

§ 7. Burmistrz obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

IV. Obrady

§ 8. 1. Sesje Rady są jawne.

2. Jawność sesji oznacza, iż podczas obrad na sali może być obecna publiczność zajmująca wyznaczone w tym celu miejsca.

§ 9. Jeżeli przedmiotem sesji są sprawy objęte z mocy szczególnych przepisów prawa ochroną informacji niejawnych, jawność sesji w tej części zostanie wyłączona i Rada obraduje przy drzwiach zamkniętych. O wyłączeniu decyduje Przewodniczący.

§ 10. Na sali należy zapewnić właściwą liczbę miejsc dla radnych. Przewodniczący obrad zajmuje miejsce przy stole prezydialnym. Należy zapewnić osobne miejsca dla publiczności.

§ 11. Sesję otwiera i obrady prowadzi przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący.

§ 12. 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez przewodniczącego obrad formuły "otwieram sesję Rady Miejskiej w Ińsku".

2. Po otwarciu sesji przewodniczący obrad stwierdza na podstawie listy obecności, prawomocność sesji, a w przypadku braku quorum zamyka obrady wyznaczając nowy termin sesji. W protokole odnotowuje się przyczyny, z których powodu sesja nie odbyła się.

§ 13. 1. Rada może obradować i podejmować uchwały w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.

2. Przewodniczący obrad podejmuje decyzję o przerwaniu sesji w przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie obrad, wyznaczając nowy termin sesji lub przewidywany termin jej zwołania. Uchwały podjęte do tego momentu zachowują moc.

3. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska radnych, którzy z przyczyn nieusprawiedliwionych opuścili obrady, co spowodowało ich przerwanie ze względu na brak quorum, odnotowuje się w protokole sesji.

§ 14. Po stwierdzeniu prawomocności obrad przewodniczący przedstawia porządek obrad oraz dokonuje przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji.

§ 15. Porządek obrad winien zawierać:

1)  przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,

2)  sprawozdanie burmistrza z wykonania uchwał rady w okresie międzysesyjnym,

3)  rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska,

4)  interpelacje i zapytania radnych,

5)  wolne wnioski,

6) komunikaty i informacje

§ 16. Sprawozdania Komisji Rady składają przewodniczący Komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez Komisje.

§ 17. 1. Interpelacje i zapytania są kierowane do Burmistrza.

2. Interpelacje dotyczą spraw Gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.

3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.

4. Interpelacje składa się w formie pisemnej na ręce przewodniczącego Rady, przewodniczący niezwłocznie przekazuje interpelację adresatowi.

6. Odpowiedź na interpelacje jest udzielana w formie pisemnej w terminie 21 dni na ręce przewodniczącego i radnego składającego interpelację. Odpowiedzi udzielają właściwe rzeczowo osoby, upoważnione do tego przez Burmistrza.

7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą, radny interpelujący może zwrócić się do przewodniczącego o nakazanie niezwłocznego uzupełnienia odpowiedzi.

8. Przewodniczący Rady na najbliższej sesji Rady informuje Radnych o złożonych interpelacjach i wnioskach w ramach odrębnego punktu porządku obrad.

§ 18. 1. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.

2. Zapytania formułowane są ustnie, w trakcie sesji Rady. Jeżeli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni.

§ 19. 1. Przewodniczący obrad czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad.

2. Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich; wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę "do rzeczy".

3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego, w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, przewodniczący rady przywołuje radnego do "do porządku", a gdy przywołanie nie odniosło skutku, może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.

4. Postanowienia w ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady występujących na sesji.

§ 20. 1. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobom spośród zaproszonych gości po uprzednim zgłoszeniu przez nie chęci wystąpienia.

2. Przewodniczący może nakazać opuszczenie obrad przez osoby spoza Rady, które swoim zachowaniem lub wystąpieniem zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.

§ 21. 1. Przewodniczący prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.

2. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń, w uzasadnionych przypadkach może udzielić głosu poza kolejnością.

3. W ciągu całej sesji przewodniczący udziela głosu poza kolejnością w sprawie zgłoszenia wniosków o charakterze formalnym, których przedmiotem mogą być sprawy:

1)  stwierdzenia quorum,

2)  zakończenia dyskusji,

3)  zamknięcia listy mówców,

4)  zarządzenia przerwy,

5)  ograniczenia czasu wystąpień dyskutantów,

6)  przestrzegania regulaminów obrad,

7)  przeliczenia głosów,

8)  zgłoszenia autopoprawki do projektu lub wycofanie projektu,

9)  głosowanie bez dyskusji,

10) zmiany porządku obrad.

4. Przewodniczący poddaje wniosek formalny pod głosowanie. Wnioski w sprawach formalnych rozstrzyga się zwykłą większością głosów, z tym, że zmiana w porządku obrad może być wprowadzona bezwzględnie większością głosów ustawowego składu Rady.

5. Przewodniczący Rady zamyka dyskusję po wyczerpaniu listy mówców. W razie potrzeby przewodniczący może zarządzić przerwę w celu umożliwienia właściwej komisji lub burmistrzowi zajęcie stanowiska wobec zgłoszonych wniosków albo przygotowania poprawek w rozpatrywanym projekcie uchwał.

§ 22. 1. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący kończy sesję wypowiadając formułę: "zamykam sesję Rady Miejskiej w Ińsku". Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uznaje się za czas trwania sesji.

2. Postanowienia pkt 1 dotyczy również sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

§ 23. Z każdej sesji sporządza się protokół, stanowiący urzędowy zapis przebiegu obrad i podejmowanych rozstrzygnięć. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych i osób spoza Rady oraz podjęte przez Radę uchwały.

§ 24. 1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który powinien zawierać w szczególności:

a)  numer, datę i miejsce posiedzenia,

b)  stwierdzenie prawomocności obrad,

c)  stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,

d)  zatwierdzony porządek obrad,

e)  przebieg obrad, a w szczególności treść lub streszczenie wystąpień oraz teksty zgłoszonych i uchwalonych wniosków, odnotowanie zgłoszenia pisemnych wystąpień,

  f)  przebieg głosowania i jego wyniki,

g)  numery uchwał,

h) nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili sesję,

i) czas trwania sesji,

j) podpisy przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół

2. Do protokółu dołącza się listę obecności radnych, zaproszonych gości, teksty podejmowanych uchwał i wszystkie inne dokumenty przedkładane na sesji.

3. Protony numeruje się cyframi rzymskimi. Nowa numeracja protokołów zaczyna się z początkiem każdej kadencji.

4. Protokół wykłada się do wglądu radnym w siedzibie Rady w terminie 14 dni po odbytej sesji. Radni mogą zgłaszać uwagi do protokołu na piśmie nie później niż 3 dni przed terminem następnej sesji. O uwzględnieniu uwag decyduje Rada Miejska.

5. Protokół przyjmuje się na następnej sesji. Po przyjęciu protokółu wykłada się go do publicznego wglądu w siedzibie Rady oraz publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej. Protokóły z sesji utajnionej udostępnia się do wglądu tylko radnym i osobom upoważnionym odrębnymi przepisami.

§ 25. Warunki organizacyjne niezbędne dla prawidłowej pracy Rady na sesji, zwłaszcza obejmujące miejsce obrad oraz bezpieczeństwo radnych i innych uczestników sesji, a także porządek po jej zakończeniu zapewnia burmistrz.

V. Uchwały Rady

§ 26. 1. Rada rozstrzyga w drodze uchwał sprawy rozpatrywane na sesjach.

2. Uchwały są odrębnymi dokumentami, z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym, które mogą być odnotowane tylko w protokole sesji.

§ 27. Inicjatywę uchwałodawczą posiadają:

1)  Burmistrz,

2)  Komisje Rady Miejskiej,

3)  grupa radnych w składzie co najmniej pięciu osób,

4)  klub radnych,

5)  skreślony.

§ 28. 1. Projekt uchwały powinien zawierać przede wszystkim:

1)  datę i tytuł,

2)  podstawę prawną,

3)  postanowienia merytoryczne,

4)  określenie zadań i w miarę możliwości środków ich realizacji,

5)  określenie organów odpowiedzialnych za wykonywanie uchwały,

6)  termin wejścia w życie uchwały oraz ewentualny czas jej obowiązywania.

2. Projekty uchwał są opiniowane co do zgodności uchwały z prawem przez radcę prawnego (albo przez innego pracownika) Urzędu Gminy i Miasta Ińsko.

3. Projekt uchwały przed przedłożeniem pod obrady Rady wymaga opinii właściwej komisji,

a w przypadku uchwały budżetowej opinii wszystkich Komisji stałych.

4. Projekt uchwały powinien być przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji, na 7 dni przed terminem sesji z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w art. 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym.

§ 29. 1. Uchwały Rady podpisuje przewodniczący.

2. Ust. 1 stosuje się do wiceprzewodniczącego Rady prowadzącego obrady.

§ 30. Uchwały numeruje się osobno w obrębie każdej kadencji, uwzględniając numery sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwały (cyframi arabskimi) i rok podjęcia uchwały.

§ 31. 1. Burmistrz ewidencjonuje oryginały uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady.

2. Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie od ich treści.

3. Urząd Gminy i Miasta prowadzi zbiór przepisów gminnych dostępny do powszechnego wglądu w jego siedzibie.

§ 32. Burmistrz przedkłada uchwały Rady Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w ciągu 7 dni od dary podjęcia a w przypadku uchwał ustanawiających przepisy porządkowe w ciągu 2 dni.

§ 33. Burmistrz przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie:

1)  uchwałę budżetową,

2)  uchwałę w sprawie absolutorium,

3)  inne objęte zakresem nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej.

VI. Tryb głosowania

§ 34. W głosowaniu mogą brać udział wyłącznie radni.

§ 35. 1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.

2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza przewodniczący rady, przelicza oddane głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się", sumuje je i porównując z listą radnych obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem Rady nakazuje odnotowanie wyników w protokole sesji.

3. Do przeliczenia głosów przewodniczący może wyznaczyć radnych.

4. Wyniki jawnego głosowania ogłasza przewodniczący Rady.

5. W przypadku głosowania imiennego radni głosują za pomocą imiennie oznaczonych kart. O przeprowadzeniu głosowania imiennego decyduje Rada zwykłą większością głosów.

§ 36. 1. Głosowanie tajne stosuje się, jeżeli ustawy tak stanowią.

2. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady komisja skrutacyjna, z wybranym spośród siebie przewodniczącym komisji.

3. Kat do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.

4. Po przeliczeniu głosów, przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wyniki głosowania.

5. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu obrad sesji.

§ 37. 1. Przewodniczący Rady przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.

2. W pierwszej kolejności przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeżeli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga przewodniczący Rady.

3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, przewodniczący rady przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów i zarządza wybory.

4. Przepis w ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.

§ 38. 1. Jeżeli oprócz wniosku o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku, Rada głosuje w pierwszej kolejności nad wnioskiem o odrzucenie podjęcie uchwały.

2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów uchwały następuje według ich kolejności, z tym, że można w pierwszej kolejności poddać pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.

3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.

4. W przypadku zgłoszenia tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę określoną w § 38 ust. 2.

5. Przewodniczący Rady może zarządzić głosowanie łączne nad grupą poprawek do projektu uchwały.

6. W ostatniej kolejności zarządza się głosowanie za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.

6. Przewodniczący Rady może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzeby do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi uchwałami.

7. Postanowienia ust. 1-7 stosuje się odpowiednio w przypadku głosowania nad zmianą uchwały.

§ 39. 1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów "za" niż "przeciw". Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących "za" czy "przeciw".

2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z wielu możliwości, przechodzi wniosek lub kandydatura, na którą oddano liczbę głosów większą od liczby głosów oddanych na pozostałe.

§ 40. 1. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, ze przechodzi wniosek lub kandydatura, na którą oddano co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.

2. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbą całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.

VII. Postanowienia końcowe

§ 41. Przewodniczący Rady zapewnia przestrzegania postanowień regulaminu i udziela pomocy we właściwej jego interpretacji.

 

Uzasadnienie:

 

 

         Uchwalenie tekstu jednolitego Statutu Gminy Ińsko uzasadnione jest znaczną ilością  wprowadzonych do niego zmian uchwała nr XIV/133/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 20 grudnia 2007 roku. 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 22-12-2008 14:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Włoczka 22-12-2008 14:38