Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXIV / 319 / 2010 RM w Ińsku z dnia 29 kwietnia 2010 r. w spr. zmian budżetu na rok 2010

Uchwała Nr XXXIV / 319 / 2010

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 29 kwietnia 2010 roku

 

w sprawie: zmian budżetu na rok 2010

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591; z 2002r Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r Dz.U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r Dz.U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r Dz.U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r Dz.U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r Dz.U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r Dz.U. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146) - uchwala się co następuje:

 

§ 1. Zwiększyć dochody i wydatki budżetu gminy w zakresie zadań własnych na ogólną kwotę 333.000,00 następująco:

 

1) ZWIĘKSZYĆ DOCHODY:

 

- w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 - Obiekty sportowe,

§ 6330 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

(związków gmin) - dofinansowanie budowy kompleksu boisk wraz z zapleczem w Ińsku w ramach Programu „Moje Boisko-Orlik 2012” - 333.000,00

 

2) ZWIĘKSZYĆ WYDATKI:

 

- w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 - Obiekty sportowe,

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem w Ińsku w ramach

Programu „Moje Boisko-Orlik 2012” - 333.000,00 zł

 

§ 2. Dokonać przesunięć w planie wydatków budżetu gminy w zakresie zadań własnych na ogólną kwotę 2.136,00 zł następująco:

 

  1. ZMNIEJSZYĆ WYDATKI:

 

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 136,00

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 2.000,00

 

  1. ZWIĘKSZYĆ WYDATKI:

 

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 -

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 94,00

 

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki, § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 42,00

 

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 - Pozostała działalność, § 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe - 2.000,00

 

§ 3. Dokonać przesunięć w planie dochodów budżetu gminy w zakresie zadań własnych (dotyczy wpływów z ochrony środowiska) na ogólną kwotę 1.245,71 zł następująco:

 

  1. ZMNIEJSZYĆ DOCHODY:

 

- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, § 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - 500,00

 

- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

na podstawie ustaw, § 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 745,71

 

  1. ZWIĘKSZYĆ DOCHODY:

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, § 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - 500,00

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, § 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 745,71

§ 4. Zwiększyć dochody i wydatki budżetu gminy w zakresie zadań własnych (dotyczy zadań z ochrony środowiska) na ogólną kwotę 30.000,00 zł następująco:

 

  1. ZWIĘKSZYĆ DOCHODY:

 

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, § 0690 - Wpływy z różnych opłat - 30.000,00

 

  1. ZWIĘKSZYĆ WYDATKI:

 

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność, § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 15.000,00

 

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność, § 4300 - Zakup usług pozostałych - 15.000,00

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ińska.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej w Ińsku

                                                                                 Bogdan Terebecki

Uzasadnienie:

 

  1. Pismo Ministra Sportu i Turystyki Nr DIS/7795/JJ/10 z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie zabezpieczenia środków na dofinansowanie budowy kompleksu boisk wraz z zapleczem w Ińsku w ramach Programu „Moje Boisko-Orlik 2012”.

 

  1. Pismo Dyrektora Centrum Oświatowo-Kulturalnego w Ińsku Nr CO III/3021/2/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany w budżecie 2010 roku.

 

  1. Zmiany w klasyfikacji dochodów w zakresie ochrony środowiska dokonano na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST1-4834-38/BTM/2010/175.

Opracował :

Maria Nalepa

SKARBNIK GMINY

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 02-09-2010 11:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-09-2010
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Włoczka 02-09-2010 11:55