Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXIV / 320 / 2010 RM w Ińsku z dnia 29 kwietnia 2010 w spr. zaciągnięcia kredytu

 

 Uchwała Nr XXXIV / 320 / 2010

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 29 kwietnia 2010 roku

 

w sprawie: zaciągnięcia kredytu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), w związku z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) oraz art. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r Nr 157, poz. 1241) - Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt do kwoty 100.000,00 z przeznaczeniem na finansowanie kosztów zadania inwestycyjnego pn.: Budowa świetlicy wiejskiej w Studnicy wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia.

 

§ 2. Spłata kredytu nastąpi w okresie 8 lat od dnia podpisania umowy z zachowaniem 4-letniego okresu karencji z dochodów budżetu Gminy w latach 2014 - 2018.

Pozostałe warunki kredytowania zostaną określone po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do zawarcia umowy kredytu oraz zabezpieczenia terminowej spłaty kredytu określonego w § 1 w formie weksla własnego „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ińska.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej w Ińsku

                                                                                      Bogdan Terebecki

 

 Uzasadnienie:

 

Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu do wysokości 100.000,00 zł dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Studnicy wraz z zagospodaro-waniem terenu i zakupem wyposażenia”.

Inwestycja ta ujęta jest w wieloletnim planie inwestycyjnym. Planowane zakończenie jej realizacji przewiduje się w roku 2010.

Szacunkowy koszt inwestycji stanowi kwotę 512.105,93 zł. Inwestycja planowana jest do sfinansowania ze środków unijnych - PROW w wysokości 61 % kosztów kwalifikowanych netto, kredytu bankowego oraz środków własnych gminy.

 

Zabezpieczeniem spłaty kredytu zaciąganej przez Gminę jest weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

Ostateczne warunki umowy kredytu zostaną określone po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 02-09-2010 12:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-09-2010
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Włoczka 02-09-2010 12:10