Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXV / 323 / 2010 RM w Ińsku z dnia 10 czerwca 2010 r. w spr. zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2010

Uchwała Nr XXXV / 323 / 2010
Rady Miejskiej w Ińsku
z dnia 10 czerwca 2010 roku


w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2010


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1591; z 2002r Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r Dz.U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r Dz.U. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r Dz.U. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r Dz.U. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r Dz.U. Nr 28 poz. 142 oraz Nr 146) – uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody i wydatki budżetu gminy w zakresie zadań własnych na ogólną kwotę 49.800,00 zł następująco:

1) ZWIĘKSZYĆ DOCHODY:

– w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 –
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 2700 – Środki na
dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw
pozyskane z innych źródeł – organizacja Dnia Dziecka w Ińsku - 800,00 zł

– w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 –
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 2008 – Dotacje celowe
w ramach programów finansowanych z udziałem środków euro-
pejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz
ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich - dotyczy projektu pn. „Dni Ińska – poznajemy
nasze tradycje i zwyczaje” - 49.000,00 zł

2) ZWIĘKSZYĆ WYDATKI:

– w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 –
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 4210 – Zakup
materiałów i wyposażenia – organizacja Dnia Dziecka w Ińsku - 600,00 zł

– w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 –
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 4300 – Zakup
usług pozostałych – organizacja Dnia Dziecka w Ińsku - 200,00 zł

– w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 92109 –
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 4178 – Wynagro-
dzenia bezosobowe - Finansowanie programów i projektów
ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych
finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu
środków europejskich - dotyczy projektu pn. „Dni Ińska –
poznajemy nasze tradycje i zwyczaje” - 4.300,00 zł

– w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 –
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 4218 – Zakup
materiałów i wyposażenia - Finansowanie programów i projektów
ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Euro-
pejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansu-
jących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków
europejskich - dotyczy projektu pn. „Dni Ińska – poznajemy nasze
tradycje i zwyczaje” - 4.500,00 zł

– w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 –
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 4308 – Zakup usług
pozostałych - Finansowanie programów i projektów ze środków
funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego
Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących
Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków euro-
pejskich - dotyczy projektu pn. „Dni Ińska – poznajemy nasze
tradycje i zwyczaje” - 40.200,00 zł


§ 2. Zwiększyć dochody i wydatki budżetu gminy w zakresie zadań własnych na ogólną kwotę 25.000,00 zł następująco:

1) ZWIĘKSZYĆ DOCHODY:

– w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 –
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 2008 – Dotacje celowe
w ramach programów finansowanych z udziałem środków euro-
pejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz
ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich - dotyczy projektu pn. „Dni Ińska” - 25.000,00 zł


2) ZWIĘKSZYĆ WYDATKI:

– w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 –
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 4178 – Wynagro-
dzenia bezosobowe - Finansowanie programów i projektów
ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Euro-
pejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansu-
jących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków
europejskich - dotyczy projektu pn. „Dni Ińska” - COK - 770,00 zł

– w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 –
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 4218 – Zakup
materiałów i wyposażenia - Finansowanie programów i projektów
ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Euro-
pejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansu-
jących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków
europejskich - dotyczy projektu pn. „Dni Ińska” - COK - 4.000,00 zł

– w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 –
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 4308 – Zakup usług
pozostałych - Finansowanie programów i projektów ze środków
funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego
Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących
Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków euro-
pejskich - dotyczy projektu pn. „Dni Ińska” - COK - 20.230,00 zł


§ 3. Dokonać przesunięć w planie wydatków budżetu gminy w zakresie zadań własnych na ogólną kwotę 58.650,00 zł następująco:

1) ZMNIEJSZYĆ WYDATKI:

– w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz
i wodę, rozdział 40002 – Dostarczanie wody, § 6059 – Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych – Współfinansowanie
programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy
strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu
Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną
Politykę Rolną - wodociąg Storkowo–Waliszewo - 13.670,00 zł
 

– w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe,
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –
plac zabaw dla dzieci w Ińsku - 40.000,00 zł

– w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
rozdział 90095 – Pozostała działalność, § 4300 – Zakup usług
pozostałych - 4.980,00 zł


2) ZWIĘKSZYĆ WYDATKI:

– w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne
gminne, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
– Przebudowa drogi gminnej – Al. Słoneczna i Al. Spacerowa
w Ińsku - 10.000,00 zł

– w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85495 – Pozostała
działalność, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżeto-
wych – plac zabaw dla dzieci w Ińsku - 40.000,00 zł

– w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 –
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 4179 – Wynagro-
dzenie bezosobowe – Współfinansowanie programów i projek-
tów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu
Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy
unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną - projekt pn. „Dni
Ińska – poznajemy nasze tradycje i zwyczaje” - 760,00 zł

– w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 –
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 4219 – Zakup
materiałów i wyposażenia – Współfinansowanie programów
i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych,
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz
z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną - projekt
pn. „Dni Ińska – poznajemy nasze tradycje i zwyczaje” - 790,00 zł

– w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 –
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 4309 – Zakup usług
pozostałych – Współfinansowanie programów i projektów realizo-
wanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu
Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy
unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną - projekt pn.
„Dni Ińska – poznajemy nasze tradycje i zwyczaje” - 7.100,00 zł
 

§ 4. Dokonać przesunięć w planie wydatków budżetu gminy w zakresie zadań własnych (dotyczy wydatków w zakresie ochrony środowiska) na ogólną kwotę 40.600,00 zł następująco:

1) ZMNIEJSZYĆ WYDATKI:

– w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
rozdział 90002 – Gospodarka odpadami, § 4300 – Zakup usług
pozostałych - 3.000,00 zł

– w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, § 4210 – Zakup
materiałów i wyposażenia - 10.000,00 zł

– w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach,
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 7.000,00 zł


– w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
rozdział 90095 – Pozostała działalność, § 4210 – Zakup
materiałów i wyposażenia - 10.600,00 zł

– w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
rozdział 90095 – Pozostała działalność, § 4300 – Zakup usług
pozostałych - 10.000,00 zł

2) ZWIĘKSZYĆ WYDATKI:

– w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
rozdział 90095 – Pozostała działalność, § 6050 – Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych – Projekt pn. „Promenada
przy jeziorze w Ińsku – urządzenie parku i zieleni” – etap I - 30.000,00 zł

– w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
rozdział 90095 – Pozostała działalność, § 6059 – Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych – Współfinansowanie
programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy
strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu
Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną
Politykę Rolną – Projekt pn. „Promenada przy jeziorze w Ińsku
– urządzenie parku i zieleni” – etap I - 10.600,00 zł
 

§ 5. Zwiększyć dochody i wydatki budżetu gminy w zakresie zadań własnych (dotyczy wydatków w zakresie ochrony środowiska) na ogólną kwotę 25.000,00 zł następująco:

1) ZWIĘKSZYĆ DOCHODY:

– w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
rozdział 90095 – Pozostała działalność, § 6208 – Dotacje
celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3
oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich – Finansowanie programów i projektów
ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych
finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu
środków europejskich – dotyczy projektu pn. „Promenada przy
jeziorze w Ińsku – urządzenie parku i zieleni” – etap I - 25.000,00 zł

2) ZWIĘKSZYĆ WYDATKI:

– w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
rozdział 90095 – Pozostała działalność, § 6058 – Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych – Finansowanie progra-
mów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu
Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy
unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem
budżetu środków europejskich – dotyczy projektu pn. „Promenada
przy jeziorze w Ińsku – urządzenie parku i zieleni” – etap I - 25.000,00 zł

§ 6. Zwiększyć wydatki budżetu gminy w zakresie zadań własnych na ogólną kwotę 3.620,91 zł następująco:

1) ZWIĘKSZYĆ WYDATKI:

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja
jednostek samorządu terytorialnego, § 4300 – Zakup usług
pozostałych - 3.620,91 zł

2) ZWIĘKSZYĆ PRZYCHODY budżetu gminy, a tym samym deficyt budżetu gminy o kwotę 3.620,91 zł

Wydatki określone w § 6 pkt. 1 zostaną sfinansowane z wolnych środków z lat ubiegłych.

§ 7. Zwiększyć wydatki budżetu gminy w zakresie zadań własnych na ogólną kwotę 150.504,86 zł następująco:

1) ZWIĘKSZYĆ WYDATKI:

- w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i wodę,
rozdział 40002 – Dostarczanie wody, § 6058 – Wydatki inwes-
tycyjne jednostek budżetowych - Finansowanie programów
i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu
Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy
unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem
budżetu środków europejskich – „Budowa wodociągu Storkowo-
Waliszewo wraz z przyłączami wodociągowymi w miejscowości
Waliszewo” - 150.504,86 zł

§ 8. ZWIĘKSZYĆ PRZYCHODY budżetu gminy, a tym samym deficyt budżetu gminy na ogólną kwotę 150.504,86 zł.

Wydatki określone w § 7 ust. 1 zostaną sfinansowane z pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa wodociągu Storkowo-Waliszewo wraz z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Waliszewo” w kwocie 150.504,86 zł.

§ 9. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy w zakresie zadań własnych na ogólną kwotę 320.617,38 zł następująco:

1) ZMNIEJSZYĆ WYDATKI:

- w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i wodę,
rozdział 40002 – Dostarczanie wody, § 6059 – Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych - Współfinansowanie
programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy
strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu
Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną
Politykę Rolną – „Budowa wodociągu Storkowo-Waliszewo
wraz z przyłączami wodociągowymi w miejscowości
Waliszewo” - 211.987,38 zł

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne
gminne, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- „Przebudowa drogi gminnej – Al. Słoneczna i Al. Spacerowa
w Ińsku” - 108.630,00 zł

§ 10. ZMNIEJSZYĆ PRZYCHODY budżetu gminy, a tym samym deficyt budżetu gminy na ogólną kwotę 320.617,38 zł w zakresie planowanych do zaciągnięcia kredytów na realizację zadań inwestycyjnych określonych w § 9 ust. 1.


§ 11. Dokonać przesunięć w planie wydatków budżetu gminy w zakresie zadań własnych na ogólną kwotę 2.000,00 zł następująco:

1) ZMNIEJSZYĆ WYDATKI:

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin
(miast i miast na prawach powiatu), § 4300 – Zakup usług
pozostałych - 2.000,00 zł


2) ZWIĘKSZYĆ WYDATKI:

- w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75107 – Wybory
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, § 4300 – Zakup usług
pozostałych - 2.000,00 zł


§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ińska.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej w Ińsku

                                                                                                                                   Bogdan Terebecki

 

Uzasadnienie:

1. Zmiany budżetu w zakresie finansowania zadań inwestycyjnych „Budowa wodociągu Storkowo-Waliszewo wraz z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Waliszewo” oraz „Przebudowa drogi gminnej – Al. Słoneczna i Al. Spacerowa w Ińsku” mają związek ze zmniejszeniem wartości kosztorysowej realizacji tych zadań po dokonanych rozstrzygnięciach przetargowych w zakresie wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.
Już podpisana umowa z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie dofinansowania zadania inwestycyjnego – wodociąg Storkowo–Waliszewo na kwotę 541.873 zł ulegnie korekcie do kwoty 150.504,86 zł, również zatwierdzone dofinanso-wanie przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w zakresie realizacji przebudowy drogi gminnej Al. Słoneczna i Al. Spacerowa na kwotę 353.900 zł zostanie zmniejszone do kwoty 251.130 zł.
Zmianie ulegną ustalone w budżecie kwoty w zakresie źródeł finansowania tych zadań, w tym wcześniej planowanych do zaciągnięcia pożyczek:
- wodociąg – planowana kwota 300.000 zł – po zmianach 88.012,62 zł,
- droga gminna – planowana kwota 350.000 zł – po zmianach 241.370 zł.
Ponadto z uwagi na refundację wydatków unijnych w zakresie zadania inwestycyjnego – wodociąg Storkowo-Waliszewo dopiero po sfinansowaniu zadania przez gminę planowana jest do zaciągnięcia pożyczka na wyprzedzające finansowanie wydatków kwalifikowanych. Pożyczka ta jest planowana do wysokości możliwych do otrzymania środków unijnych z PROW tj. w kwocie 150.504,86 zł.

2. Przesunięcie w zakresie placu zabaw w Ińsku dotyczy wyłącznie korekty klasyfikacji budżetowej, wcześniej zadanie to miało być finansowane ze środków budżetowych w ramach zadań szkolnych.

3. Z uwagi na przygotowanie wniosków na zadania bieżące dla dwóch projektów finansowanych ze środków unijnych, tj. „Dni Ińska – poznajemy nasze tradycje i zwyczaje” oraz „Dni Ińska”, a także na zadanie inwestycyjne pn. „Promenada przy jeziorze w Ińsku – urządzenie parku i zieleni” - zostały one wprowadzone do budżetu wraz z udokumentowaniem udziału własnego, w tym ze środków ochrony środowiska.

4. Pozostałe wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 3.620,91 zł przeznaczono na potrzeby w zakresie promocji Gminy Ińsko.
Łączna kwota wolnych środków z lat ubiegłych wynosiła 103.121,91 zł. Kwotę 99.501 zł wprowadzono do budżetu uchwałą Nr XXXIII/304/2010 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 31 marca 2010 roku

Opracował:
Maria Nalepa
SKARBNIK GMINY

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 03-09-2010 09:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-09-2010
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Włoczka 03-09-2010 09:04