Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXV / 325 / 2010 RM w Ińsku z dnia 10 czerwca 2010 w spr. zaciągnięcia pożyczki

 

Uchwała Nr XXXV / 325 / 2010

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 10 czerwca 2010 roku

 

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1591; z 2002r Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005r Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r Dz.U. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r Dz.U. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r Dz.U. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r Dz.U. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r Nr 28 poz. 142 oraz poz. 146) oraz w związku z art. 89 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r Nr 157 poz. 1240; z 2010r Nr 28 poz. 146) - Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę do kwoty 150.504,86 z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na zadanie inwestycyjne pn.: Budowa sieci wodociągowej przesyłowej Storkowo-Waliszewo wraz z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Waliszewo, gmina Ińsko finansowanych z udziałem środków EFRROW w ramach działań objętych PROW 2007-2013.

 

§ 2. Pożyczka zostanie zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

§ 3. Spłata pożyczki nastąpi ze środków przekazanych przez Agencję Płatniczą na rachunek pożyczki Gminy Ińsko, tytułem zwrotu kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez Gminę Ińsko na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci wodociągowej przesyłowej Storkowo- Waliszewo wraz z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Waliszewo, gmina Ińsko”.

 

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do zawarcia umowy pożyczki oraz zabezpieczenia terminowej spłaty pożyczki określonej w § 1 w formie weksla własnego „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ińska.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

                                                                                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej w Ińsku

                                                                                                                                           Bogdan Terebecki

 

 Uzasadnienie:

 

Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki do wysokości 150.504,86 zł dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci wodociągowej przesyłowej Storkowo-Waliszewo wraz z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Waliszewo, gmina Ińsko”.

Inwestycja ta planowana jest do wykonania w ramach wieloletniego planu inwestycyjnego w latach 2008-2010. Szacunkowy koszt inwestycji po rozstrzygnięciu przetargu na realizację tego zadania wynosi kwotę 274.447,48 zł.

Z budżetu własnego na ten cel przeznaczono 35.930 zł. Pozostałe wydatki mają być sfinansowane z kredytu w kwocie 88.012,62 zł oraz ze środków unijnych, tj. z PROW w kwocie 150.504,86 zł. Aktualnie podpisano umowę o przyznanie pomocy z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego na kwotę 541.873 zł. Kwota ta ulegnie zmniejszeniu z uwagi na rozstrzygnięcia przetargowe w zakresie realizacji podstawowych robót budowlanych do kwoty 150.504,86 zł. Umowa z wykonawcą robót budowlanych po rozstrzygnięciu przetargowym została podpisana na kwotę 233.515,48 zł brutto. Środki unijne możliwe do otrzymania zostaną przekazane w formie refundacji poniesionych wydatków uznanych za kwalifikowalne po doko-naniu wcześniejszej zapłaty przez Gminę całości wydatku na realizację w/w zadania.

Planowana do zaciągnięcia pożyczka może być przyznana przez Bank Gospodarstwa Krajowego tylko do wysokości przyznanego Gminie dofinansowania ze środków PROW.

Umowa pożyczki jest zawierana w terminie do miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami do oddziału BGK. Bank otwiera na rzecz Gminy dwa rachunki bankowe przeznaczone do obsługi pożyczki - rachunek pożyczki oraz rachunek środków własnych.

Zabezpieczeniem spłaty pożyczki zaciąganej przez Gminę jest weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

Oprocentowanie - 0,25 stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych sprzedanych na ostatnim przetargu w miesiącu poprzedzającym kwartał, w którym uruchamiana była transza pożyczki (np. dla transzy uruchamianej w II kwartale 2010 roku oprocentowanie wynosić będzie 0,98 % w skali roku, w poprzednim kwartale wynosiło 1,06 %).

Prowizja naliczana w wysokości 0,1 % od całkowitej kwoty udzielonej pożyczki - jest płatna jednorazowo przy uruchomieniu pierwszej transzy pożyczki.

Uruchomienie pożyczki następuje poprzez opłacenie dostarczonych przez Gminę do oddziału BGK oryginałów faktur o równoważnej wartości dowodowej. Wykonanie płatności odbywa się w formie realizacji dwóch przelewów, tj. środków własnych Gminy oraz środków pożyczki.

Płatności dokonywane są zgodnie z harmonogramem, z zachowaniem określonej w umowie o przyznaniu pomocy proporcji pomiędzy kwotą środków własnych Gminy a kwotą przyznanej pomocy. Wnioskowany poziom dofinansowania wynosi 75 % wydatków kwalifikowanych netto.

Spłata wykorzystanej pożyczki jest dokonywana ze środków przekazanych przez Agencję Płatniczą na rachunek pożyczki Gminy, tytułem zwrotu kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez Gminę.

 

Opracował:

Maria Nalepa

SKARBNIK GMINY

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 03-09-2010 09:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-09-2010
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Włoczka 03-09-2010 09:11