Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XXXV / 328 / 2010 RM w Ińsku z dnia 10 czerwca 2010 r. w spr. rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ińska

 

UCHWAŁA Nr XXXV / 328 / 2010

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 10 czerwca 2010 roku

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ińska

  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, uchwala się co następuje:

 

§1. Skargę Pana Jerzego Bogusława Giera z dnia 24 kwietnia 2010 r. na Burmistrza Ińska, przekazaną według właściwości przez Wojewodę Zachodniopomorskiego
w dniu 04 maja 2010 r., Rada Miejska w Ińsku uznaje za bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2. W wykonaniu niniejszej uchwały Przewodniczący Rady Miejskiej w Ińsku zawiadomi skarżącego o sposobie załatwienia jego skargi.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej w Ińsku

                                                                                                                                               Bogdan Terebecki

 

 

Załącznik

do uchwały Rady Miejskiej w Ińsku

Nr XXXV/328/2010 z dnia 10.06.2010r

 

 

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ińska

 

W dniu 04 maja 2010 r. do Biura Rady Miejskiej w Ińsku została przekazana według właściwości przez Wojewodę Zachodniopomorskiego skarga Pana Jerzego Bogusława Gier z dnia 24 kwietnia 2010 r. Skarga dotyczyła postępowania Burmistrza Ińska Pana Andrzeja Racinowskiego w ramach prac zmierzających do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geod. Miałka i części obrębu geod. Ścienne.

 

Zgodnie z treścią art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organem właściwym do rozpatrywania skarg dotyczących zadań lub działalności burmistrza jest rada gminy. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

 

W związku z podniesionymi przez Pana Jerzego Bogusława Giera w skardze zarzutami
w stosunku do Burmistrza Ińska, Przewodniczący Rady Miejskiej w Ińsku pismem z dnia 6 maja 2010 r. zwrócił się do Burmistrza o pisemne ustosunkowanie się do jej treści. Pismem z dnia
18 maja 2010 r. Burmistrz Ińska poinformował, iż prace związane z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geod. Miałka i części obrębu geod. Ścienne toczą się według ustalonych procedur. Wskazał, iż Rada Miejska w Ińsku była informowana
o postępie prac w sprawozdaniach pisemnych przez pracownika Urzędu Miasta i Gminy Ińsko Pana Zdzisława Kudłę oraz na każdej sesji w sprawozdaniach Burmistrza z działalności międzysesyjnej. Zarzuty Pana Jerzego Bogusława Giera, Burmistrz Ińska określił jako pozbawione jakichkolwiek podstaw merytorycznych, wskazując, iż zarzuca on w sposób obraźliwy wielu instytucjom
i urzędom nieprawidłowości nie mając do tego żadnych podstaw. Ponadto Burmistrz poinformował, iż otrzymuje od Pana Jerzego Bogusława Giera telefony z obelgami oraz groźbami pozbawienia życia, o czym powiadomił Policję.

 

Po zapoznaniu się z treścią skargi, wyjaśnień Burmistrza Ińska oraz przebiegiem prac zmierzających do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geod. Miałka i części obrębu geod. Ścienne Rada Miejska w Ińsku stwierdza, iż zarzuty
w stosunku do Burmistrza Ińska, a zawarte w skardze Pana Jerzego Bogusława Giera nie znajdują potwierdzenia. W postępowaniu Burmistrza Ińska nie stwierdzono naruszenia bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, ani żadnych innych wiążących go przepisów i procedur. Skarga Pana Jerzego Bogusława Giera jest wynikiem nie tyle braku prawidłowości w działaniu Burmistrza, a niezadowolenia Pana Jerzego Bogusława Giera z tego, iż w ramach uzgodnień projektu planu przez instytucje do tego upoważnione zgodnie z art. 17 ust. 7 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym nie są uwzględniane jego wnioski i żądania, co do możliwości realizacji planowanych przez niego inwestycji na tym obszarze. Wobec powyższego należy stwierdzić, iż zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, ma możliwość wnoszenia uwag do projektu, po jego wyłożeniu do publicznego wglądu, które są rozpatrywane według przepisów przewidzianych w tej ustawie przez burmistrza, a w przypadku ich nieuwzględnienia przez radę gminy.

 

W związku z powyższym Rada Miejska w Ińsku uznaje skargą Pana Jerzego Bogusława Gier za bezzasadną.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 03-09-2010 09:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-09-2010
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Włoczka 03-09-2010 09:17