Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXV / 329 /2010 RM w Ińsku z dnia 10 czerwca 2010 r. w spr. rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ińska

 

Uchwała Nr XXXV / 329 /2010

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 10 czerwca 2010 roku

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ińska

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, uchwala się co następuje:

 

§1. Skargę Pana Jerzego Bogusława Giera z dnia 25 maja 2010 r., przesłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej do Urzędu Gminy i Miasta Ińsko w tym samym dniu, Rada Miejska w Ińsku uznaje za bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2. W wykonaniu niniejszej uchwały Przewodniczący Rady Miejskiej w Ińsku zawiadomi skarżącego o sposobie załatwienia jego skargi.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej w Ińsku

                                                                                                                                           Bogdan Terebecki

 Załącznik

do uchwały Rady Miejskiej w Ińsku

Nr XXXV/329/2010 z dnia 10.06.2010r

 

 

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ińska

 

W dniu 25 maja 2010 r. do Urzędu Gminy i Miasta Ińsko wpłynęła, za pośrednictwem poczty elektronicznej, skarga Pana Jerzego Bogusława Giera z tej samej daty. Skarga dotyczyła postępowania Burmistrza Ińska Pana Andrzeja Racinowskiego, a konkretnie pomówienia przez Pana Andrzeja Racinowskiego Pana Jerzego Bogusława Giera o kierowanie wobec Burmistrza gróźb pozbawienia życia, a także nieprzesłanie kopii dokumentów związanych z postępowaniem w przedmiocie uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Miałka/Ścienne (tj. map i zapisów obrębu geodezyjnego Miałka).

 

Zgodnie z treścią art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organem właściwym do rozpatrywania skarg dotyczących zadań lub działalności burmistrza jest rada gminy. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

 

W związku z podniesionymi przez Pana Jerzego Bogusława Giera w skardze zarzutami, na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ińsku w dniu 28 maja 2010 r., Burmistrz Ińska ustosunkował się do treści złożonej skargi. Pan Andrzej Racinowski wyjaśnił, iż otrzymał od Pana Jerzego Bogusława Giera telefony z obelgami oraz groźbami pozbawienia życia, o czym powiadomił Policję. Odnosząc się do pozostałych zarzutów Burmistrz Ińska wyjaśnił, iż z uwagi na fakt, że materiały dotyczące obrębu geodezyjnego Miałka nie są dostępne w formie elektronicznej w chwili obecnej nie jest możliwe ich przesłanie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, Panu Jerzemu Bogusławowi Gier. Zdaniem Burmistrza Ińska nic nie stoi jednakże na przeszkodzie, aby Pan Jerzy Bogusław Gier zapoznał się z całością dokumentacji związanej z uchwalaniem planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Miałka/Ścienne w Urzędzie Gminy i Miasta Ińsko, w trybie przewidzianym w art. 73 k.p.a.

 

Po zapoznaniu się z treścią skargi oraz wyjaśnień Burmistrza Ińska Rada Miejska w Ińsku stwierdza, iż zarzuty w stosunku do Burmistrza Ińska, a zawarte w skardze Pana Jerzego Bogusława Giera nie znajdują potwierdzenia. W postępowaniu Burmistrza Ińska nie stwierdzono naruszenia bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, ani żadnych innych wiążących go przepisów i procedur. Ponadto, stwierdzić należy, iż Rada Miejska w Ińsku nie jest organem powołanym do rozstrzygania sporów związanych z pomówieniem, czy też naruszeniem dobrego imienia Pana Jerzego Bogusława Giera. Jeżeli uważa on, iż został obrażony, czy też pomówiony przez Pana Andrzeja Racinowskiego to w tej sprawie nie powinien zwracać się do organu stanowiącego gminy, a właściwej władzy sądowniczej, tym bardziej, iż zarówno Pan Jerzy Bogusław Gier, jak i Pan Andrzej Racinowski przedstawią odmienne wersje przebiegu rozmów telefonicznych. Wyjaśnienie tej sprawy nie może nastąpić w trybie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, ani ustawy o samorządzie gminnym, w szczególności Rada Miejska w Ińsku nie może nakazać Burmistrzowi Ińska sprostowania „oszczerstwa”, czego domaga się Pan Jerzy Bogusław Gier w swojej skardze.

 

W związku z powyższym Rada Miejska w Ińsku uznaje skargą Pana Jerzego Bogusława Giera za bezzasadną.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 03-09-2010 09:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-09-2010
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Włoczka 03-09-2010 09:21