Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXVII/352/2010 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30.09.2010 w spr. wprowadzenia zmian do Uchwały Nr X/89/2007 RM w Ińsku z dnia 10 sierpnia 2010 r.

 

Uchwała Nr XXXVII / 352 / 2010

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 30 września 2010 roku

 

w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr X/89/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Ińsko na lata 2007-2010 oraz zmiany Uchwały Nr XXX/280/2009 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1591; z 2002r Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005r Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r Dz.U. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r Dz.U. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r Dz.U. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r Dz.U. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r Dz.U. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675) oraz art. 166 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006r Dz.U. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r Dz.U. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984; z 2008r Dz.U. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz. 1505; z 2009r Dz.U. Nr 19 poz. 100, Nr 62 poz. 504, Nr 72 poz. 619, Nr 79 poz. 666, Nr 157 poz. 1241, Nr 161 poz. 1277), w nawiązaniu do art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r Nr 157 poz. 1241) - uchwala się co następuje:

 

§ 1. Zmienia się załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/89/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Ińsko na lata 2007-2010, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXX/280/2009 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXX/280/2009 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVI/342/2010 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 16 sierpnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr X/89/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Ińsko na lata 2007-2010 oraz zmiany Uchwały Nr XXX/280/2009 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ińska.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ińsku

Bogdan Terebecki

 

 Uzasadnienie:

 

Rada Miejska w Ińsku Uchwałą Nr X/89/2007 w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego określiła zadania inwestycyjne na lata 2007-2010. Aby wprowadzić kolejne zadania inwestycyjne oraz zmiany do zadań inwestycyjnych uzasadnionym jest podjęcie uchwały w w/w sprawie. Konsekwencją zmian w WPI są zmiany w zestawieniach limitów wydatków inwestycyjnych oraz programów operacyjnych przyjętych uchwałą budżetową na 2010 rok.

 

Dokonanie tych zmian ma związek z:

1. zwiększeniem o 2.200,00 zł wydatków planowanych w 2010 roku na Centrum Integracji i Aktywności Lokalnej z odpowiednim rozbiciem wg planowanego procentu 85% wartości netto na wydatki finansowane ze środków gminy jako środki unijne oraz 15 % jako środki własne na sfinansowanie końcowej zapłaty za projekty,

2. przesunięciem kwoty 1.250,00 zł z planowanych środków własnych gminy na wydatki finansowane jako środki unijne z tych środków w zakresie zadania inwestycyjnego „Budowa świetlicy wiejskiej w Studnicy wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia”,

3. zwiększeniem o kwotę 7.000,00 zł środków własnych gminy w zakresie zadania inwestycyj-nego „Budowa wodociągu Storkowo - Waliszewo wraz z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Waliszewo na sfinansowanie kosztów ogólnych inwestycji - ze środków unijnych możliwe jest sfinansowanie kosztów ogólnych (projekty, nadzory inwestycyjne) wyłącznie do 10 % wartości netto robót budowlanych.

Z uwagi na powyższe zmiany traci moc uchwała Nr XXXVI/342/2010 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 16 sierpnia 2010 roku w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr X/89/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Ińsko na lata 2007-2010 oraz zmiany Uchwały Nr XXX/280/2009 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010.

Opracował:

SKARBNIK GMINY - MARIA NALEPA

 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVII-352-2010 RM w Ińsku

 Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVII-352-2010 RM w Ińsku

 Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXVII-352-2010 RM w Ińsku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 02-12-2010 09:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Włoczka 02-12-2010 09:47