Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXVIII/356/2010 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 28 października 2010 r. w spr. zmian w budżecie na rok 2010

Uchwała Nr XXXVIII / 356 / 2010

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 28 października 2010 roku

 

 

w sprawie: zmian w budżecie na rok 2010

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1591; z 2002r Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005r Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r Dz.U. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r Dz.U. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r Dz.U. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675) - uchwala się co następuje:

 

§ 1. Dokonać przesunięć w planie wydatków budżetu gminy w zakresie zadań własnych na ogólną kwotę 44.500,00następująco:

 

1) ZMNIEJSZYĆ WYDATKI:

 

- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60014 - Drogi publiczne

powiatowe, § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych - chodniki przy ul. Jana Pawła II, Szewskiej,

Młynarskiej - 7.000,00

 

- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne

gminne, § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych - Przebudowa drogi gminnej Al. Słoneczna,

Al. Spacerowa - 4.000,00

 

- w dziale 630 - Turystyka, rozdział 63095 - Pozostała działalność, § 4170 -

Wynagrodzenia bezosobowe - 3.500,00

 

- w dziale 630 - Turystyka, rozdział 63095 - Pozostała działalność, § 4270 -

Zakup usług remontowych - 8.000,00

 

- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka

gruntami i nieruchomościami, § 4300 - Zakup usług

pozostałych - 7.000,00

 

- w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdział 71004 - Plany zagospodarowania

przestrzennego, § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 8.000,00

 

- w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa, rozdział 75107 - Wybory Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej, § 4300 - Zakup usług pozostałych - 2.000,00

 

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 -

Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 6230 - Dotacje celowe

z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych

do sektora finansów publicznych - oczyszczalnie przydomowe - 5.000,00

 

 

2) ZWIĘKSZYĆ WYDATKI:

 

- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy gmin

(miast i miast na prawach powiatu), § 4300 - Zakup usług

pozostałych - 22.800,00

 

- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy gmin

(miast i miast na prawach powiatu), § 6050 - Wydatki

inwestycyjne jednostek budżetowych - ogrzewanie gazowe - 10.000,00

 

- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność,

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - 5.000,00

 

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 -

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 4260 - Zakup

energii - świetlice - 3.000,00

 

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 -

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 4270 - Zakup usług

remontowych - świetlice - 700,00 zł

 

- w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad

powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów

i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie,

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - 3.000,00 zł

 

 

§ 2. Dokonać przesunięć w planie wydatków budżetu gminy w zakresie zadań własnych na ogólną kwotę 11.700,00następująco (dotyczy C0K):

 

1) ZMNIEJSZYĆ WYDATKI:

 

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 -

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 4170 - Wynagrodzenia

bezosobowe - 11.700,00

 

 

2) ZWIĘKSZYĆ WYDATKI:

 

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe,

§ 4260 - Zakup energii - 5.000,00

 

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80103 -Oddziały przedszkolne

w szkołach podstawowych, § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone

do wynagrodzeń - 1.200,00

 

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80103 -Oddziały przedszkolne

w szkołach podstawowych, § 4010 - Wynagrodzenia osobowe

pracowników - 3.400,00

 

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja, § 4120 -

Składki na Fundusz Pracy - 2.100,00 zł

 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ińska.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ińsku

Bogdan Terebecki

 

Uzasadnienie:

 

1. Proponowane zmiany wynikają z analizy budżetu wg wykonania na dzień 30 września br i niezbędnych potrzeb do końca roku.

 

2. Pismo Centrum Oświatowo-Kulturalnego w Ińsku w sprawie zmian budżetu COK z dnia 22.10.2010r

 

Opracował:

Maria Nalepa

SKARBNIK GMINY

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 02-12-2010 10:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Włoczka 02-12-2010 10:39