Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXIX / 358 / 2010 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 09 listopada 2010 r. w spr. zmian w budżecie na rok 2010

 

Uchwała Nr XXXIX / 358 / 2010

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 09 listopada 2010 roku

  

w sprawie: zmian w budżecie na rok 2010

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1591; z 2002r Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005r Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r Dz.U. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r Dz.U. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r Dz.U. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675) - uchwala się co następuje:

 

§ 1. Dokonać przesunięć w planie wydatków budżetu gminy w zakresie zadań własnych na ogólną kwotę 28.000,00następująco:

 

1) ZMNIEJSZYĆ WYDATKI:

 

- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy gmin

(miast i miast na prawach powiatu), § 4010 - Wynagrodzenia

osobowe pracowników - 10.000,00

 

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 -

Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 4260 - Zakup energii - 10.000,00

 

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 -

Pozostała działalność, § 4010 - Wynagrodzenia osobowe

pracowników - 6.000,00 zł

 

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 -

Pozostała działalność, § 4110 - Składki na ubezpieczenia

społeczne - 2.000,00 zł

 

 

2) ZWIĘKSZYĆ WYDATKI:

 

- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka

gruntami i nieruchomościami, § 6060 - Wydatki na zakupy

inwestycyjne jednostek budżetowych - zamiana nieruchomości

- dopłata - 5.500,00

 

- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy gmin

(miast i miast na prawach powiatu), § 6050 - Wydatki

inwestycyjne jednostek budżetowych - ogrzewanie gazowe - 500,00 zł

 

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność,

§ 3110 - Świadczenia społeczne - prace społecznie użyteczne - 7.000,00 zł

 

- w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 - Zadania w zakresie

kultury fizycznej i sportu, § 4210 - Zakup materiałów

i wyposażenia - 5.000,00 zł

 

- w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 - Zadania w zakresie

kultury fizycznej i sportu, § 4300 - Zakup usług pozostałych - 10.000,00 zł

 

 

§ 2. Zwiększyć dochody i wydatki budżetu gminy w zakresie zadań własnych na ogólną kwotę 4.327,00 zł następująco:

 

1) ZWIĘKSZYĆ DOCHODY:

 

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja, § 2001 -

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5

ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach

budżetu środków europejskich - Finansowanie programów ze

środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej - pro-

gram „Uczenie się przez całe życie” Wizyty Przygotowawcze

Comeniusa - 4.327,00

 

 

2) ZWIĘKSZYĆ WYDATKI:

 

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja, § 4301 -

Zakup usług pozostałych - Finansowanie programów ze

środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej - pro-

gram „Uczenie się przez całe życie” Wizyty Przygotowawcze

Comeniusa - 914,00

 

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja, § 4421 -

Podróże służbowe zagraniczne - Finansowanie programów ze

środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej - pro-

gram „Uczenie się przez całe życie” Wizyty Przygotowawcze

Comeniusa - 3.374,00

 

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja, § 4431 -

Różne opłaty i składki - Finansowanie programów ze środków

bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej - program

„Uczenie się przez całe życie” Wizyty Przygotowawcze

Comeniusa - 39,00

 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ińska.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Ińsku

Bogdan Terebecki

 

 

Uzasadnienie:

 

1. Pismo Dyrektora Centrum Oświatowo-Kulturalnego w Ińsku Nr COK III/3022/8/2010 z dnia 08 listopada 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie 2010r.

 Opracował:

Maria Nalepa

SKARBNIK GMINY

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 04-01-2011 13:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Włoczka 04-01-2011 13:37