herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Ińsku

www.insko.pl

Dnia 07 lutego 2012 roku o godzinie 10: 00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Ińsku odbędzie się wspólne posiedzenie
Komisji Spraw Społecznych, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ińsku

 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy i Miasta Ińsko do wzięcia udziału w posiedzeniu. 

 

Porządek obrad

wspólnego posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Komisji Rozwoju Gospodarczego

i Komisji Rewizyjnej

Rady Miejskiej w Ińsku zwołanego na dzień 07 lutego 2012 roku

o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Ińsko

  1. Sprawy regulaminowe:

a) Otwarcie posiedzenia, powitanie radnych i gości oraz stwierdzenie prawomocności obrad,

b) Ustalenie porządku obrad,

c) Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 28 grudnia 2011.

2. Zapoznanie się z informacjami:

a) Zarządu Dróg Wojewódzkich, Zarządu Dróg Powiatowych oraz Burmistrza Ińska na temat zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Ińsko (druk A),

b) Dyrektora Centrum Oświatowo – Kulturalnego w Ińsku na temat przebiegu ferii zimowych w roku 2012 (druk B).

3. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Ińsku  w sprawie:

a) zatwierdzenia taryf przedłożonych przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (druk nr 1),

b) zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Gminy Ińsko (druk nr 2),

c) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2012 – 2015 (druk nr 3),

d) powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Ińsku oraz szczególnych warunków jego funkcjonowania (druk nr 4),

e) zmiany uchwały Nr XVI/104/2011 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ińsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok (druk nr 5),

f) zmiany uchwały Nr XXIX/272/2009 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Ińsko (druk nr 6),

g) zmiany uchwały nr XVI/98/2011 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie określenia opłaty targowej (druk nr 7),

h) zmian budżetu na 2012 rok (druk nr 8),

i) wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (druk nr 9),

j) zbycia nieruchomości na terenie miasta Ińsko w drodze bezprzetargowej (druk nr 10),

k) wprowadzenia zmian w uchwale Nr IX/75/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inaso (druk nr 11) .

4. Zapoznanie się z informacją Burmistrza Ińska na temat utrzymania i funkcjonowania cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Ińsko (druk C).

5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Rady Miejskiej w Ińsku i Komisji Rady Miejskiej w Ińsku w okresie od początku kadencji do 31 grudnia 2011 roku (druk D).

6. Zakończenie obrad.  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 06-02-2012 09:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Włoczka 06-02-2012 10:41