Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Burmistrz Ińska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę placów parkingowych


OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŃSKA O PRZETARGU

z dnia 27 kwietnia 2012roku

Burmistrz Ińska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę placów parkingowych.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 maja 2012 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Ińsku ul. Bohaterów Warszawy 38.

Przedmiotem dzierżawy są cztery place parkingowe o łącznej powierzchni 6.230 m2, obejmujące nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Ińsko, położone w obrębie I miasta Ińsko:

 1. Plac parkingowy Nr 1 przy Alei Spacerowej - zawarty w części działek o numerach geodezyjnych 372/2 i 373,

 2. Plac parkingowy Nr 2 przy Alei Słonecznej - zawarty w części działki o numerze geodezyjnym 336/2,

 3. Plac parkingowy Nr 3 przy Alei Słonecznej - zawarty w części działek o numerach geodezyjnych 320/2 i 321,

 4. Plac parkingowy Nr 4 przy ul. Brzozowej - zawarty w części działki o numerze geodezyjnym 418.

Działki numer geodezyjny 321 i 373 nie posiadają urządzonych ksiąg wieczystych. Pozostałe nieruchomości objęte są księgami wieczystymi numer: 982298 (dz. nr 372/2), SZ1T/00119439/6 (dz. nr 336/2), 52461 (dz. nr 320/2), 56314 (dz. nr 418).

Ww. nieruchomości gruntowe zostaną wydzierżawione z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie parkingów
dla terenu plaży miejskiej w Ińsku.

Place parkingowe położone są na terenach, dla których obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ińsko
oraz znajdują się w otulinie Ińskiego Parku Krajobrazowego i obszarze NATURA 2000.

Z oferentem, który wygra przetarg, zostanie zawarta umowa dzierżawy na czas określony do dnia 30 września 2013 roku.

Wywoławczy czynsz za dzierżawę placów parkingowych za cały okres obowiązywania umowy dzierżawy wynosi - 22.000,00 zł netto (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych) plus obowiązujący podatek VAT.

Czynsz dzierżawny płatny będzie w ośmiu równych ratach z góry do 15- go dnia każdego miesiąca w okresie od czerwca do września każdego roku. Czynsz dzierżawy będzie waloryzowany wskaźnikiem inflacji za rok poprzedni, zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS, począwszy od dnia 01 stycznia 2013 roku. Dzierżawcę obciążają koszty podatku od nieruchomości, ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy
oraz inne opłaty związane z eksploatacją przedmiotu dzierżawy.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniądza w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) na konto depozytowe Gminy Ińsko PKO BP S.A. O/Stargard Szcz. numer 88102048670000140200079848, w taki sposób,
aby najpóźniej w dnia 25 maja 2012 roku wadium znajdowało się na koncie depozytowym Gminy Ińsko. W tytule wpłaty proszę wpisać „przetarg na dzierżawę placów parkingowych”.

Datą uiszczenia wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego, a nie data dokonania wpłaty.

Dowód wpłacenia wadium oraz dowód tożsamości należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygrał. Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawy. Jeżeli osoba ustalona w drodze przetargu, jako dzierżawca uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu oraz przedstawia zaświadczenie o braku zobowiązań finansowych z tytułu podatku od nieruchomości lub czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości. Osoby prawne winny okazać komisji przetargowej aktualny odpis z KRS.

Pełnomocnicy występujący w imieniu osób fizycznych lub prawnych są zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej stosownego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej.

Przedmiot dzierżawy nie jest obciążony długami ani ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolny jest od zobowiązań podatkowych,
zajęć i ograniczeń w rozporządzaniu.

Istotne warunki umowy dzierżawy:

 1. dzierżawca przeznaczy dla wydzierżawiającego do bezpłatnego użytkowania 3 miejsca parkingowe na placu parkingowym Nr 1,
  na potrzeby związane z obsługa plaży miejskiej w Ińsku.

 2. do obowiązków dzierżawcy będzie należało m.in.:

 • utrzymanie przedmiotu dzierżawy własnym staraniem i kosztem w należytym stanie technicznym,

 • utrzymanie na przedmiocie dzierżawy własnym staraniem i kosztem należytego porządku i czystości,

 • wykorzystanie przedmiotu dzierżawy wyłącznie na cel podany w ogłoszeniu, bez możliwości prowadzenia innej działalności gospodarczej,

 • organizacja i obsługa placów parkingowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ruchu drogowego i bezpieczeństwa pracy, w tym do oznakowania placów parkingowych.

 1. dzierżawca nie będzie mógł oddać przedmiotu dzierżawy w poddzierżawę ani do bezpłatnego używania osobom trzecim bez zgody wydzierżawiającego.

 2. za naruszenie postanowień umowy, w szczególności za brak oznakowania placów parkingowych oraz wykorzystania przedmiotu dzierżawy w całości lub części na prowadzenie innej niż umowna działalność, za nieprzestrzeganie pkt. 3, wydzierżawiający będzie mógł nałożyć
  na dzierżawce karę umowną w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każde naruszenie.

Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie pok. Nr 4, tel. 915621018.

Burmistrz Ińska może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia
o przetargu.

Wywieszono na tablicach informacyjnych Urzędu oraz zamieszczono na stronie internetowej www.bip.insko.pl

w dniu 27 kwietnia 2012 roku.

Burmistrz Ińska

Andrzej Racinowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Zimnicka 27-04-2012 14:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Zimnicka 27-04-2012 14:10