Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

BURMISTRZ IŃSKA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości do 14.000 euro na WYNAJEM URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO - KOLOROWA LASEROWA DRUKARKA SIECIOWA Z FUNKCJĄ KOPIOWANIA I SKANOWANIA ORAZ FUNKCJĄ FAXU - NA OKRES 4 LAT DLA POTRZEB URZĘDU GMINY I MIASTA W IŃSKU

ZP.Lś.271.A.16.2012 Ińsko, 11.12.2012 r. 

BURMISTRZ IŃSKA

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości do 14.000 euro 
na

WYNAJEM URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO – KOLOROWA LASEROWA DRUKARKA SIECIOWA Z FUNKCJĄ KOPIOWANIA I SKANOWANIA ORAZ FUNKCJĄ FAXU– NA OKRES 4 LAT DLA POTRZEB URZĘDU GMINY I MIASTA W IŃSKU

1. Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Ińsko, ul. Boh. Warszawy 38, 73-140 Ińsko.
2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie Zarządzenia nr 22/2009 Burmistrza Ińska z dnia 01.06.2009 w sprawie: Regulaminu udzielania zamówień do kwoty 14.000 euro .
3. Przedmiot zmówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia: 

3.1 Wynajem urządzenia wielofunkcyjnego spełniającego następujące wymagania:
- Kolorowa laserowa drukarka sieciowa z funkcją kopiowania i skanowania o prędkości druku minimum 35 str. A4/min w kolorze. Czas nagrzewania poniżej 30 sekund. Czas uzyskania pierwszej strony w kolorze poniżej 7,5 sekundy Czas uzyskania pierwszej strony w czerni poniżej 5,5 sekundy. Trzy niezależne podajniki na papier o łącznej pojemności 1200 arkuszy. Stolik pod urządzenie – maszyna wolnostojąca. Automatyczny druk dwustronny (duplex), obsługujący format od A5 do A3. Automatyczny podajnik oryginałów dwustronnych. Pamięć 1,5GB RAM oraz HDD160GB z funkcją nadpisywania danych. Sterowniki PCL5C, PCL6, PS3. Skanowanie do SMB, FTP, USB, SD. Formaty wyjściowe: JPG, TIFF, PDF, PDF/A, DOC, XLS, RTF, TXT, PDF przeszukiwany pełnotekstowo. Szybkość skanowania minimum 50 str. A4/min w kolorze. Rozdzielczość skanowania 600dpi. Bezpośrednie drukowanie z przenośnej pamięci USB/SD. Wbudowany w urządzenie moduł faksu: Super G3, kompresja: JBG, MMR, MH, MR, wymagana funkcjonalność zapewniająca przyjmowanie faksów do folderu sieciowego i na adres e-mail.
- Dostawca w ramach niniejszego postępowania jest zobowiązany do szkolenia oraz podłączenia urządzenia i pełnej integracji z siecią komputerową zamawiającego. 
- Wraz z urządzeniem należy dostarczyć: 
a) tonery zapewniające wykonanie minimum 45 000 stron w czerni oraz 35 000 stron w pełnym kolorze.
b) sterowniki, instrukcję obsługi oraz licencje


Zamawiający zastrzega sobie prawo do przetestowania oferowanego urządzenia w powyższej konfiguracji przed podpisaniem umowy.

3.2 Okres dzierżawy – 48 miesięcy,
3.3 Fakturowanie za dzierżawę – do dnia 10 miesiąca następnego, przy czym pierwsza faktura winna zostać wystawiona po 10 lutego 2013 r. za okres od momentu dostarczenia urządzenia.
3.4 Termin dostawy i uruchomienia urządzenia – do dnia 11 stycznia 2013 r. Przez uruchomienie należy rozumieć przyłączenie urządzenia do sieci, zainstalowania sterowników na wszystkich stanowiskach pracy w Urzędzie, uruchomienia panelu administratora na wskazanych komputerach.
4. Miejsce dostawy – Urząd Gminy i Miasta w Ińsku ul. Boh. Warszawy 38, 73-140 Ińsko.
5. Oferty częściowe: zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Oferty wariantowe: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. Zamówienia uzupełniające: zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.
8. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków: 
W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
W celu udokumentowania spełniania opisanego wyżej warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda by do oferty dołączyć odpis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej potwierdzający prowadzona działalność gospodarczą w zakresie objętym zamówieniem. 

9. Wadium: nie wymagane.
10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena 100%
11. Miejsce składania ofert: sekretariat Urzędu Gminy i Miasta ul. Boh. Warszawy 38 73-140 Ińsko, lub listownie na adres zamawiającego. Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.
Do oferty należy załączyć:
c) Informację na temat ceny oraz wydajności tonerów,
d) Informację na temat ceny oraz wydajności wszystkich materiałów eksploatacyjnych, których żywotność jest niższa niż 150 000 kopii / wydruków
e) Informację na temat ceny oraz częstotliwości przeglądów gwarancyjnych (konserwacji), 
f) autoryzację producenta na oferowane urządzenie. 
12. Termin składania ofert: 28.12.2012 r. do godz. 9.00, otwarcie ofert o godz. 9.15.
13. Termin związania ofertą: 30 dni.

FORMULARZ OFERTOWY

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 11-12-2012 13:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Włoczka 11-12-2012 13:36