Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr V/52/2003 w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzed


UCHWAŁA Nr V/52/2003

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 22.04.2003r.

w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy i miasta Ińsko miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 , zm. 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984 ) oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. ustawy o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi(tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 147 poz. 1231, zm. 2002r. Nr 167 poz. 372), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej

4,5% do 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w ilości - 20

2. Ustala się liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w ilości - 10

3. Ustala się liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w ilości - 15

4. Ustala się liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w ilości - 10

§ 2. Punkty sprzedaży oraz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (detal, gastronomia) winny być usytuowane w obiektach budowlanych w pomieszczeniach spełniających wymogi do prowadzenia tej działalności.

§ 3. 1. Ustalając usytuowanie miejsc sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych oraz punktów gastronomicznych (np. pijalnie piwa, smażalnie) - zwanych dalej miejscami sprzedaży należy przestrzegać zasady ochrony nieruchomości, na których zlokalizowane są budynki sakralne, szkoły, przedszkola.

2. Miejsce sprzedaży napojów alkoholowych musi być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 30 m od granicy nieruchomości, na której posadowiony jest obiekt chroniony.

3. Pomiaru odległości należy dokonać po najkrótszej linii prostej mierzonej od wyjścia z punktu sprzedaży do granicy nieruchomości gruntowej, na której znajduje się obiekt chroniony.

§ 4. 1. Sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży może być prowadzona:

  1. w sieci detalicznej sprzedaży artykułów spożywczych i spożywczo- przemysłowych

  2. w sklepach branżowych ze sprzedażą napojów alkoholowych

  3. na stacji paliw

  1. Sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu i powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży może być prowadzona:

1) w sklepach branżowych ze sprzedażą napojów alkoholowych, których powierzchnia sali sprzedaży wynosi minimum 30m2

2) w wydzielonych stoiskach sklepów ogólnospożywczych, spożywczo-przemysłowych, cukierniczych i delikatesowych, których powierzchnia sali sprzedaży wynosi minimum 50m2

3. W sklepach branżowych ze sprzedażą napojów alkoholowych może być prowadzona również sprzedaż wyrobów tytoniowych i napojów chłodzących.

§ 5. 1. Sprzedaż napojów zwierających do 4,5% alkoholu oraz piwa przeznaczonych do

spożycia w miejscu sprzedaży może być prowadzona:

1) w punktach małej gastronomii

  1. zajazdach

3) pijalniach piwa

4) restauracjach

5) kawiarniach

6) barach

7) smażalniach (np. ryb, szaszłyków) posiadających wydzielone miejsca do konsumpcji

2. Punkty gastronomiczne winny być zlokalizowane w obiektach spełniających wymogi sanitarne (m.in. dostępność sanitariatów dla konsumentów w miejscu sprzedaży) oraz posiadać salę konsumencką i miejsca konsumenckie.

§ 6. Sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży może być prowadzona:

  1. w restauracjach

2) w kawiarniach

3) w winiarniach

4) w cukierniach

5) w barach gastronomicznych

§ 7. Sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży może być prowadzona:

1) w restauracjach

2) w barach restauracyjnych

3) w barach rozrywkowych

4) w barach alkoholowych

5) w klubach nocnych

6) w kawiarniach

§ 8. 1. Sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży może być prowadzona w tymczasowych pawilonach gastronomicznych funkcjonujących w sezonie letnim, spełniających wymogi sanitarne (m.in. dostępność sanitariatów dla konsumentów w miejscu sprzedaży), na które wymagane jest pozwolenie na budowę.

2. W sezonowych ogródkach letnich, na które nie jest wymagane pozwolenie na budowę, tym samym ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, nie będą wydawane zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

§ 9. W ogródkach gastronomicznych stanowiących integralną część lokalu gastronomicznego posiadającego zezwolenie na podawanie napojów alkoholowych może być prowadzona sprzedaż i podawanie tych napojów bez uzyskiwania dodatkowego zezwolenia pod warunkiem uzyskania zgody właściciela lub zarządcy na zajęcie powierzchni pod ogródek oraz uzyskania opinii urbanistycznej dotyczącej lokalizacji i formy ogródka letniego.

§ 10. 1. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na imprezach odbywających się na wolnym powietrzu muszą być odpowiednio zorganizowane, tzn. wyposażone m.in. w stoliki i krzesła.

2. Miejsca te winny być zlokalizowane w sposób zapewniający łatwą dostępność do sanitariatów nie przekraczającą odległości 30m.

§ 11. Posiadacz zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które zostało cofnięte lub uległo wygaśnięciu, obowiązany jest zwrócić zezwolenie organowi, który je wydał.

§ 12. Traci moc uchwała Nr XXVIII/184/93 Rady Gminy i Miasta w Ińsku z 30 czerwca 1993r. w sprawie ustalenia limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zwartości alkoholu powyżej 4,5% do 18% oraz powyżej 18% przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy i miasta miejsc sprzedaży, podawania i spożycia napojów alkoholowych.

§ 13. Traci moc załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/38/99 Rady Gminy i Miasta w Ińsku z 24 lutego 1999r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 1999-2003 określający zasady wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz prowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania zasad obrotu tymi napojami.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Ińsko.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Ińsku

Witold Ratkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 09-07-2003 17:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-07-2003
Ostatnia aktualizacja: - 09-07-2003 17:21