herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Ińsku

www.insko.pl

Burmistrz Ińska ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność działki niezabudowanej numer geodezyjny 129/3, położonej w Ińsku obręb I (przy ul. Przybrzeżnej).


OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŃSKA O PRZETARGU

z dnia 01 lutego 2013 roku

Burmistrz Ińska ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność działki niezabudowanej.

Przetarg odbędzie się w dniu 07 marca 2013 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Ińsku
ul. Bohaterów Warszawy 38.

Oznaczenie nieruchomość wg ewidencji oraz księgi wieczystej

Powierzchnia

nieruchomości

Opis nieruchomości.

Uzbrojenie terenu.

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania

przestrzennego miasta Ińsko.

Cena wywoławcza

Ińsko obręb I

(przy ul. Przybrzeżnej)

działka numer geodezyjny 129/3

zapisana w księdze wieczystej numer KW: SZ1T/00120696/5

0,0997 ha

Nieruchomość zlokalizowana jest bezpośrednio przy jeziorze Ińsko. Teren o płaskiej przestrzeni z lekkim spadkiem w kierunku jeziora Ińsko.

Działka o regularnym kształcie. Położona na terenie w zasięgu urządzeń infrastruktury technicznej - sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej, gazowej.
Dostęp do drogi od ulicy Przybrzeżnej.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka położona jest na terenach

oznaczonych symbolem 119MN.

Zapis 119MN oznacza:

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działka znajduje się w otulinie Ińskiego Parku Krajobrazowego
oraz obszarze NATURA 2000

60.000,00 zł

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
na konto depozytowe Gminy Ińsko PKO BP S.A. O/Stargard Szcz. numer 88102048670000140200079848

w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 28 lutego 2013 roku wadium znajdowało się na koncie depozytowym Gminy Ińsko.
W tytule wpłaty proszę wpisać numer geodezyjny działki.

Datą uiszczenia wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego, a nie data dokonania wpłaty.

Dowód wpłacenia wadium oraz dowód tożsamości należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, albo zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,
za wyjątkiem uczestnika który przetarg wygrał. Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.

Pozostałą część ceny nabycia wygrywający przetarg winien wpłacić w ciągu 14 dni od dnia zakończenia przetargu na konto Gminy Ińsko. W przypadku nie wpłacenia na konto Gminy Ińsko pełnej wylicytowanej kwoty w określonym wyżej terminie, wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Ińsko, a przetarg uważa się za nierozstrzygnięty.

Do kwoty wylicytowanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży.

Jeżeli osoba ustalona w drodze przetargu jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy w formie aktu notarialnego Burmistrz Ińska może odstąpić od zawarcia umowy,
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu.
Osoby prawne winny okazać komisji przetargowej aktualny odpis z KRS.

Pełnomocnicy występujący w imieniu osób fizycznych lub prawnych są zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej stosownego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej. Pełnomocnicy osób prawnych winny okazać aktualny odpis z KRS.

Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Koszty opłat notarialnych i sądowych oraz związane z wznowieniem geodezyjnych granic działki ponosi nabywca nieruchomości.

Ww. działka nie jest obciążona długami ani ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolna jest od zobowiązań podatkowych, zajęć
i ograniczeń w rozporządzaniu.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność ww. działki odbył się w dniu 15 listopada 2012 roku.

Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie pokój Nr 4, tel. 915621018.

Burmistrz Ińska może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Wywieszono na tablicach informacyjnych Urzędu oraz zamieszczono na stronie internetowej www.bip.insko.pl

w dniu 01 lutego 2013 roku.

Burmistrz Ińska

Andrzej Racinowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Janczak 01-02-2013 11:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-02-2013
Ostatnia aktualizacja: - 01-02-2013 11:10