herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Ińsku

www.insko.pl

Burmistrz Ińska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność działki zabudowanej numer geodezyjny 160, położonej w miejscowości Ścienne 33, obręb Ścienne gmina Ińsko.


OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŃSKA O PRZETARGU

z dnia 03 kwietnia 2013 roku

Burmistrz Ińska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości zabudowanej.

Przetarg odbędzie się w dniu 07 maja 2013 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Ińsku
ul. Bohaterów Warszawy 38.

Oznaczenie nieruchomości

wg ewidencji oraz księgi wieczystej

Powierzchnia

nieruchomości

Opis nieruchomości.

Uzbrojenie terenu.

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania

przestrzennego.

Cena wywoławcza

Ścienne 33

obręb Ścienne

gmina Ińsko

działka numer geodezyjny 160

zapisana w księdze wieczystej numer KW: SZ1T/00120695/8

Symbol użytków działki
w ewidencji gruntów: Bi

0,07 ha

Działka zabudowana budynkiem handlowo-usługowym o powierzchni użytkowej wynoszącej 135,47 m2.

UWAGA:

Budynek handlowo-usługowy wybudowany ze środków własnych osoby fizycznej.

Dostęp do sieci:

wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej.

Dostęp do drogi utwardzonej.

Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Ińsko, obowiązującym
do dnia 31.12.2003 roku, nieruchomość położona była
na terenach przeznaczonych na cele budowlane - teren zabudowy mieszkaniowej z usługami.

Działka - 18.000,00 zł

Budynek - 21.000,00 zł

Razem - 39.000,00 zł

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)
na konto depozytowe Gminy Ińsko PKO BP S.A. O/Stargard Szcz. numer 88102048670000140200079848

w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 02 maja 2013 roku wadium znajdowało się na koncie depozytowym Gminy Ińsko.
W tytule wpłaty proszę wpisać numer geodezyjny działki.

Datą uiszczenia wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego, a nie data dokonania wpłaty.

Dowód wpłacenia wadium oraz dowód tożsamości należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, albo zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,
za wyjątkiem uczestnika który przetarg wygrał. Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.

Pozostałą część ceny nabycia wygrywający przetarg winien wpłacić w ciągu 14 dni od dnia zakończenia przetargu na konto Gminy Ińsko. W przypadku nie wpłacenia na konto Gminy Ińsko pełnej wylicytowanej kwoty w określonym wyżej terminie, wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Ińsko, a przetarg uważa się za nierozstrzygnięty.

Do kwoty wylicytowanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży.

Jeżeli osoba ustalona w drodze przetargu jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy w formie aktu notarialnego Burmistrz Ińska może odstąpić od zawarcia umowy,
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu.
Osoby prawne winny okazać komisji przetargowej aktualny odpis z KRS.

Pełnomocnicy występujący w imieniu osób fizycznych lub prawnych są zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej stosownego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej. Pełnomocnicy osób prawnych winny okazać aktualny odpis z KRS.

Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Koszty opłat notarialnych i sądowych oraz związane z wznowieniem geodezyjnych granic działki ponosi nabywca nieruchomości.

Budynek handlowo-usługowy zlokalizowany na działce numer geodezyjny 160, będącej własnością Gminy Ińsko, został wybudowany ze środków własnych osoby fizycznej.

Ww. działka nie jest obciążona długami ani ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolna jest od zobowiązań podatkowych, zajęć
i ograniczeń w rozporządzaniu.

Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie pokój Nr 4, tel. 915621018.

Burmistrz Ińska może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Wywieszono na tablicach informacyjnych Urzędu oraz zamieszczono na stronie internetowej www.bip.insko.pl

w dniu 03 kwietnia 2013 roku.

Burmistrz Ińska

Andrzej Racinowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Janczak 03-04-2013 13:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-04-2013
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2013 13:10