Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

STATUT GMINY IŃSKO


Załącznik do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 30 maja 2003 roku

STATUT

GMINY IŃSKO

Część I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Gmina Ińsko jest jednostką samorządu terytorialnego posiadającą osobowość prawną.

Mieszkańcy Gminy Ińsko stanowią wspólnotę samorządową tworzoną przez osoby zamieszkujące w jej granicach administracyjnych.

Siedzibą organów Gminy jest miasto Ińsko.

§ 2. 1. Gmina obejmuje obszar 151 km2 i położona jest w województwie zachodniopomorskim, powiat stargardzki.

2. Granice terytorialne Gminy określa mapa, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego statutu.

3.W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze w tym sołectwa.

§ 3 1. Herbem Gminy jest czerwony orzeł na białym tle, który przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego statutu.

2. Zasady używania herbu oraz instygniów władz określa Rada.

§ 4. 1. Do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

2. Ponadto Gmina wykonuje zadania zlecone wynikające z ustaw szczególnych, oraz zadania przyjęte w drodze porozumienia od administracji rządowej, powiatu i województwa.

§ 5. W celu wykonywania zadań Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne,
a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego statutu.

Część II

ORGANY GMINY

§ 6. 1. Organami Gminy są Rada Miejska i Burmistrz.

2. Działalność organów Gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

 1. ORGANIZACJA I TRYB PRACY RADY MIEJSKIEJ

§ 7. 1. Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym Gminy.

2. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego i jego wiceprzewodniczącego.

3. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady, w szczególności:

 1. zwołuje sesje Rady,

 2. przewodniczy obradom,

 3. zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,

 4. podpisuje uchwały Rady,

 5. reprezentuje Radę na zewnątrz

 6. czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu

§ 8. 1. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje przewodniczący rady poprzedniej kadencji w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych, w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do rady gminy.

2. Czynności, o których mowa w ust. 1 obejmują:

 1. ustalenie porządku obrad,

 2. określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej rady,

 3. dokonanie otwarcia sesji,

 4. powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród nowo wybranych radnych obecnych na sesji.

3. Porządek obrad pierwszej sesji powinien obejmować sprawozdanie dotychczasowego burmistrza o stanie Gminy.

§ 9. Tryb pracy Rady określa Regulamin Rady Miejskiej stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego statutu.

KOMISJE RADY

§ 10. 1. Do pomocy w wykonywaniu zadań Rada powołuje ze swojego grona stałe i doraźne komisje, które podlegają Radzie i działają na jej zlecenie.

2. W skład komisji wchodzi co najmniej 3 osoby.

3. Rada wybiera przewodniczącego komisji oraz na jego wniosek zastępcę przewodniczącego.

4. Do zadań komisji stałych należy:

 1. przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców w sprawach działalności Rady i służb komunalnych, w zakresie kompetencji komisji,

 2. opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę,

 3. sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał Rady w zakresie kompetencji komisji,

5. Zadania i kompetencje komisji doraźnych określa Rada w uchwale o ich powołaniu.

§ 11. Przewodniczący komisji stałych co najmniej raz do roku przedstawiają na sesji Rady sprawozdania z działalności komisji.

§ 12. 1 Komisje obradują na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego komisji zgodnie z planem pracy oraz w miarę potrzeb.

2. Uchwały Komisji podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji.

3. Obrady komisji są jawne.

4. Przewodniczący komisji przekazuje uchwały komisji przewodniczącemu Rady, który może przedstawić je burmistrzowi i innym zainteresowanym jednostkom.

§ 13. 1. Rada powołuje następujące stałe komisje:

 1. rewizyjną,

 2. spraw społecznych, działającą w zakresie spraw: oświaty, kultury, zdrowia i pomocy społecznej,

 3. rozwoju gospodarczego, działającą w zakresie spraw: budżetu, planowania przestrzennego i rozwoju,

 4. bezpieczeństwa i porządku publicznego działającą w zakresie: przestrzegania praw, porządku publicznego, czystości i estetyki gminy.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 14. 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 radnych, w tym przedstawicieli wszystkich klubów.

2. Przewodniczącego Komisji oraz zastępcę przewodniczącego wybiera Rada Miejska spośród członków Komisji Rewizyjnej.

3. Przewodniczący Komisji organizuje pracę Komisji i prowadzi jej obrady.

§15. 1. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrola działalności burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy.

2. Celem działań kontrolnych jest dostarczenie Radzie Miejskiej informacji niezbędnych do oceny działalności burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności kontrolowanych jednostek oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk.

3. Komisja bada i ocenia, na polecenie Rady, materiały z kontroli działalności burmistrza, jednostek organizacyjnych Gminy oraz gminnych jednostek pomocniczych, dokonywanych przez inne podmioty.

4. Komisja zakresem swojego działania obejmuje sprawy związane z opiniowaniem wykonania budżetu i występuje do Rady z wnioskiem o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium burmistrzowi.

§16. 1 Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w działaniach Komisji w sprawach, w których może powstać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

2. O wyłączeniu postanawia przewodniczący Komisji Rewizyjnej, postanowienie przewodniczącego jest ostateczne.

3. O wyłączeniu przewodniczącego Komisji rewizyjnej decyduje Przewodniczący Rady.

§17. 1 Komisja Rewizyjna kontroluje działalność burmistrza i jednostek organizacyjnych Gminy pod względem:

 1. legalności,

 2. gospodarności,

 3. rzetelności.,celowości.

2. Komisja, kontrolując działalność burmistrza i jednostek organizacyjnych Gminy, bada w szczególności gospodarkę finansową, w tym wykonanie budżetu Gminy.

3. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i formach wskazanych w uchwałach Rady.

§18. 1 Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole w zakresie ustalonym w planie pracy Komisji zatwierdzonym przez Radę.

2. Kontroli w imieniu Komisji Rewizyjnej dokonują zespoły kontrolne składające się co najmniej z dwóch członków Komisji.

3. Kontrole przeprowadza się na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez przewodniczącego Rady. O podjęciu czynności kontrolnych powiadamia się na piśmie burmistrza i kierownika kontrolowanej jednostki.

§19.1 Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.

2. Na żądanie kontrolujących kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień.

3. Zasady udostępniania informacji niejawnych regulują powszechnie obowiązujące przepisy prawne.

§20. 1 Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli protokół pokontrolny, który podpisują wszyscy członkowie Komisji biorący udział w kontroli oraz kierownik kontrolowanej jednostki.

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przekłada Radzie informacje o wynikach przeprowadzonej kontroli.

3. Kierownik kontrolowanej jednostki ma prawo w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokółu zgłosić zastrzeżenia i uwagi do zawartych w nim ustaleń.

4. W terminie 14 dni od dnia podpisania protokółu kierownik kontrolowanej jednostki powinien ustosunkować się na piśmie do wniosku kontroli i złożyć wyjaśnienia co do ustalonych nieprawidłowości.

 1. ORGAN WYKONAWCZY GMINY

§21 Organem wykonawczym jest Burmistrz.

§22 Burmistrz wykonuje uchwały Rady Miejskiej i zadania Gminy określone przepisami prawa.

§23. 1. Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy i Miasta, którego jest kierownikiem.

2. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy i Miasta określa regulamin organizacyjny wprowadzony przez Burmistrza w drodze zarządzenia.

§ 24. 1. Oświadczenie woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo burmistrz albo działający na podstawie jego upoważnienia zastępca burmistrza samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez burmistrza osobą.

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy, nie posiadających osobowości prawnej, działają na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez burmistrza.

§ 25. O sposobie wykonania uchwał Rady rozstrzyga burmistrz.

§ 26. Określenie przez burmistrza sposobu wykonywania uchwał Rady obejmuje w szczególności:

 1. ustalenie terminu wykonania uchwały,

 2. określenie środków niezbędnych do wykonania uchwały,

 3. wskazanie osób lub instytucji odpowiedzialnych za realizację uchwały.

§ 27. Burmistrz składa Radzie na każdej sesji sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.

KLUBY RADNYCH

§ 28. 1. Radni mogą tworzyć kluby radnych liczące co najmniej 5 radnych.

2. Przynależność radnych do klubu jest dobrowolna.

§ 29. 1. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone przewodniczącemu Rady. Radny może być członkiem tylko jednego klubu.

2. W zgłoszeniu podaje się:

 1. nazwę klubu,

 2. listę członków,

 3. imię i nazwisko przewodniczącego klubu,

3. W razie zmiany składu klubu jego rozwiązania, przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym przewodniczącego Rady.

§ 30. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.

§ 31. 1. Kluby działają przez okres kadencji.

2. Kluby mogą ulec rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków.

§ 32. Prace klubów organizują przewodniczący klubów wybierani przez członków klubów.

§ 33. 1. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.

2. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze statutem Gminy.

3. Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów Przewodniczącemu Rady.

4. Postanowienie ust. 3 dotyczy także zmian regulaminów.

§ 34. 1. Klubom przysługuje inicjatywa uchwałodawcza.

2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swoich przedstawicieli.

RADNI

§ 35. Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, w szczególności przyjmuje zgłoszone postulaty i przedstawia je organom Gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany z instrukcjami wyborców.

§ 36. Radny jest obowiązany brać udział w pracach Rady i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.

§ 37. 1. Radny ma prawo występować z interpelacjami i zapytaniami.

2. Tryb zgłaszania interpelacji i zapytań określa Regulamin Rady.

§ 38. 1. Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

2. Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody Rady, której jest członkiem. Rada odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu.

3. Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wykonywania jego obowiązków.

4. Radnym przysługuje dieta i zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach ustalonych przez Radę.

Część III

JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY

§ 39. O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy, a także zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały z uwzględnieniem następujących zasad:

 1. inicjatorem utworzenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo organy Gminy,

 2. utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami poprzez zasięgnięcie opinii zebrania mieszkańców,

 3. projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Burmistrz w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,

 4. przebieg granic jednostek pomocniczych powinien, w miarę możliwości , uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.

§ 40. Uchwały, o których mowa w § 39 niniejszego statutu, powinny określać w szczególności: obszar, granice, siedzibę władz i nazwę jednostki pomocniczej.

§ 41. Rada w statucie jednostki pomocniczej określa sposób bezpośredniego korzystania przez tę jednostkę z mienia gminnego i rozporządzania dochodami z tytułu oraz zakres czynności dokonywanych samodzielnie przez organy jednostki pomocniczej względem mienia oddanego jej do korzystania.

§ 42. 1. Jednostki pomocnicze Gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.

2. Jednostki pomocnicze Gminy gospodarują samodzielnie środkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczając te środki na realizację zadań spoczywających na tych jednostkach.

3. Rada uchwala corocznie załącznik do uchwały budżetowej określający wydatki jednostek pomocniczych w układzie działów lub rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

4. Jednostki pomocnicze decydując się o przeznaczeniu środków o których mowa w ust. 1, obowiązane są do przestrzegania podziału wynikającego z załącznika do budżetu Gminy.

§ 43. 1. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawują organy Gminy.

2. Przewodniczący jednostki pomocniczej uczestniczy w pracach Rady poprzez prawo głosu w dyskusji zgodnie z regulaminem Rady Miejskiej.

3. Na zasadach określonych przez Radę prawo do diet oraz zwrotu kosztów podróży służy sołtysom oraz przewodniczącym innych jednostek pomocniczych Gminy.

Część IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Statut polega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik nr 1

0x01 graphic

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY PODPORZĄDKOWANYCH RADZIE MIEJSKIEJ

 1. Centrum Oświatowo-Kulturalne w Ińsku

 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ińsku

 3. Publiczne Gimnazjum w Ińsku

Załącznik nr 4

REGULAMIN RADY MIEJSKIEJ W IŃSKU

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa tryb pracy Rady.

§ 2. Rada działa zgodnie z planem pracy.

II. Sesje Rady

§ 3. Rada działa na sesjach.

§ 4. Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji i objęte porządkiem obrad.

§ 5. 1. Rada obraduje na sesjach zwyczajnych zwołanych przez przewodniczącego Rady w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie Rady.

3 Sesjami zwyczajnymi są także sesje nie przewidziane w planie, ale zwołane w zwykłym trybie przewidzianym w § 6 regulaminu.

 1. Sesja Rady może składać się z jednego lub kilku posiedzeń.

 2. Przewodniczący Rady jest zobowiązany zwołać sesję Rady w terminie 7 dni na wniosek burmistrza lub co najmniej

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 09-07-2003 16:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-07-2003
Ostatnia aktualizacja: - 09-07-2003 16:38