Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr XI/86/03 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2003


Uchwała Nr XI /86 / 2003

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 30 grudnia 2003r

w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2003

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (z 2001r Dz.U. Nr 142, poz. 1591, z 2002r Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r Dz.U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) - uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć dochody i wydatki w zakresie zadań zleconych na ogólną kwotę 6.279 zł następująco:

 1. Dochody:

- w dziale 853 - Opieka społeczna, rozdział 85378 - Usuwanie skutków klęsk

żywiołowych, § 201 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa

z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych

w wyniku klęski suszy w 2003 roku - 6.279 zł

 1. Wydatki:

- w dziale 853 - Opieka społeczna, rozdział 85378 - Usuwanie skutków klęsk

żywiołowych, § 3110 - Świadczenia społeczne - pomoc pieniężna

dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy - 6.279 zł

§ 2. 1. Zwiększyć dochody i wydatki w zakresie zadań własnych na ogólną kwotę 7.000 zł następująco:

 1. Dochody:

- w dziale 853 - Opieka społeczna, rozdział 85395 - Pozostała działalność, § 203 -

Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem

na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania

uczniów - 7.000 zł

 1. Wydatki:

- w dziale 853 - Opieka społeczna, rozdział 85395 - Pozostała działalność, § 3110 -

pomoc na dożywianie uczniów - 7.000 zł

§ 3. 1. Dokonać przesunięć wydatków w zakresie zadań zleconych na ogólną kwotę 2.354 zł następująco:

 1. Zmniejszyć:

- w dziale 853 - Opieka społeczna, rozdział 85314 - Zasiłki i pomoc w naturze

oraz składki na ubezpieczenia społeczne, § 4110 - składki na

ubezpieczenia społeczne - 2.354 zł

 1. Zwiększyć:

- w dziale 853 - Opieka społeczna, rozdział 85314 - Zasiłki i pomoc w naturze

oraz składki na ubezpieczenie społeczne, § 3110 - na wypłatę

zasiłków i pomocy w naturze - 2.354 zł

§ 4. 1. Dokonać przesunięć wydatków w zakresie zadań własnych na ogólną kwotę 18.720 zł następująco:

 1. Zmniejszyć:

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoła Podstawowa,

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 9.450 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoła Podstawowa,

§ 4260 - zakup energii i wody - 4.200 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoła Podstawowa,

§ 4300 - zakup usług pozostałych - 800 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola, § 4010 -

wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.200 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola, § 4240 -

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 100 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola, § 4410 -

podróże służbowe krajowe - 100 zł

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 -

Domy i ośrodki kultury, § 4010 - wynagrodzenia osobowe

pracowników - 150 zł

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 -

Domy i ośrodki kultury, § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 70 zł

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 -

Domy i ośrodki kultury, § 4120 - składki na Fundusz Pracy - 90 zł

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 -

Domy i ośrodki kultury, § 4210 - zakup materiałów - 300 zł

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 -

Biblioteki, § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 230 zł

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 -

Biblioteki, § 4300 - zakup usług pozostałych - 220 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazjum, § 4010 -

wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.120 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazjum, § 4210 -

zakup materiałów - 90 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazjum, § 4240 -

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 400 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazjum, § 4430 -

różne opłaty i składki - 200 zł

 1. Zwiększyć:

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoła Podstawowa,

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 8.250 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoła Podstawowa,

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy - 1.200 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoła Podstawowa,

§ 4210 - zakup materiałów - 5.800 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola, § 4110 -

składki na ubezpieczenie społeczne - 500 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola, § 4260 -

zakup energii i wody - 100 zł

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 -

Domy i ośrodki kultury, § 4300 - zakup usług pozostałych - 610 zł

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 -

Biblioteki, § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 130 zł

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116-

Biblioteki, § 4210 - zakup materiałów - 320 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazjum, § 3020 -

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki

mieszkaniowe i wiejskie) - 50 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazjum, § 4110 -

składki na ubezpieczenia społeczne - 920 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazjum, § 4120 -

składki na Fundusz Pracy - 450 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazjum, § 4410 -

podróże służbowe krajowe - 390 zł

§ 5. 1. Dokonać przesunięć wydatków w zakresie zadań własnych na ogólną kwotę 92.400 zł następująco:

 1. Zmniejszyć:

- w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 - Pozostała działalność,

§ 4210 - zakup materiałów - 1.000 zł

- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne,

§ 4300 - bieżące utrzymanie dróg gminnych - 4.500 zł

- w dziale 630 - Turystyka, rozdział 63095 - Pozostała działalność, § 4300 -

zakup usług pozostałych - 15.000 zł

- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami

i nieruchomościami, § 4300 - zakup usług pozostałych - 3.400 zł

- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 - Pozostała

działalność, § 4210 - zakup materiałów - 4.700 zł

- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 - Pozostała

działalność, § 4270 - zakup usług remontowych - 3.000 zł

- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 - Pozostała

działalność, § 4300 - bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych - 1.500 zł

- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 - Pozostała

działalność, § 6050 - wydatek inwestycyjny - budowa kotłowni

olejowe w budynku Ścienne 57 - 6.300 zł

- w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdział 71004 - Plany zagospodarowania

przestrzennego, § 4300 - zakup usług pozostałych - 10.000 zł

- w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne

i kartograficzne, § 4300 - zakup usług pozostałych - 8.000 zł

- w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdział 71035 - Cmentarze, § 4210 -

zakup materiałów - 500 zł

- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75047 - Pobór podatków,

opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych, § 4100 -

wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za inkaso podatków

i opłat lokalnych - 3.500 zł

- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność,

§ 4300 - zakup usług pozostałych - 1.500 zł

- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

rozdział 75403 - Jednostki terenowe Policji, § 4210 - zakup

materiałów - 2.700 zł

- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne, § 4260 - zakup energii

i wody - 1.700 zł

- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne, § 6050 - wydatki

inwestycyjne - rozbudowa strażnicy miejskiej Ińsko - 10.000 zł

- w dziale 757 - Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 - Obsługa papierów

wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu

terytorialnego, § 8060 - odsetki i opłaty od otrzymanych pożyczek - 1.000 zł

- w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi,

§ 4300 zakup usług pozostałych - 4.100 zł

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 -

Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 4300 - bieżąca konserwacja

oświetlenia ulicznego - 2.000 zł

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 -

Pozostała działalność, § 4210 - zakup materiałów - 6.000 zł

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 -

Pozostała działalność, § 4300 - zakup usług pozostałych - 2.000 zł

 1. Zwiększyć:

- w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01030 - Izby Rolnicze, § 2850 -

wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

wpływów z podatku rolnego - 1.000 zł

- w dziale 630 - Turystyka, rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania

turystyki, § 4300 - zakup usług pozostałych; promocja gminy - 1.500 zł

- w dziale 630 - Turystyka, rozdział 63095 - Pozostała działalność, § 4210 -

zakup materiałów - 300 zł

- w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdział 71035 - Cmentarze, § 4260 -

zakup wody - 250 zł

- w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdział 71035 - Cmentarze, § 4300 -

zakup usług - wywóz nieczystości - 3.100 zł

- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75022 - Rady gmin, § 3030 -

różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 4.000 zł

- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy gmin, § 4210 -

zakup materiałów - 4.000 zł

- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy gmin, § 4260 -

zakup energii i wody - 2.550 zł

- w dziale 853 - Opieka społeczna, rozdział 85315 - Dodatki mieszkaniowe, § 3110 -

dodatki mieszkaniowe - 15.000 zł

- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy gmin, § 4430 -

różne opłaty i składki - 4.200 zł

- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność,

§ 4430 - różne opłaty i składki - 800 zł

- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne, § 3030 - różne wydatki

na rzecz osób fizycznych - 2.000 zł

- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne, § 4210 - zakup materiałów - 3.900 zł

- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne, § 4300 - zakup usług

pozostałych - 3.800 zł

- w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi,

§ 2580 - dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - 3.000 zł

- w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi,

§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 300 zł

- w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi,

§ 4210 - zakup materiałów - 1.000 zł

- w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi,

§ 4260 - zakup energii i wody - 100 zł

- w dziale 853 - Opieka społeczna, rozdział 85315 - Dodatki mieszkaniowe, § 3110 -

na wypłatę dodatków mieszkaniowych - 4.100 zł

- w dziale 853 - Opieka społeczna, rozdział 85319 - Ośrodki pomocy społecznej,

§ 4300 - zakup usług pozostałych - 2.600 zł

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 -

Oczyszczanie miast i wsi, § 4300 - zakup usług pozostałych - bieżące

oczyszczanie miasta i wsi - 6.400 zł

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 -

Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 4260 - zakup energii - 8.000 zł

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 -

Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 6050 - wydatek inwestycyjny -

na budowę nowych punktów świetlnych ul. Armii Krajowej

i Boh. Warszawy - 5.200 zł

- w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 - Zadania w zakresie

kultury fizycznej i sportu, § 4210 - zakup materiałów - 1.900 zł

- w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 - Zadania w zakresie

kultury fizycznej i sportu, § 4260 - zakup energii i wody - 300 zł

- w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 - Zadania w zakresie

kultury fizycznej i sportu, § 4300 - zakup usług pozostałych - 500 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80113 - Dowożenie uczniów

do szkół, § 4300 - zakup usług pozostałych - 12.600 zł

§ 6. 1. Zmniejszyć dochody i wydatki w zakresie zadań własnych na ogólną kwotę 24.700 zł następująco:

 1. Dochody:

- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami

i nieruchomościami, § 097 - wpływy z wpłat mieszkańców w zakresie

„Modernizacji systemu grzewczego dla budownictwa wielorodzinnego

w Ińsku” - 24.700 zł

 1. Wydatki:

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 -

Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 4300 - zakup usług pozostałych - 24.700 zł

§ 7. 1. Dokonać przesunięć wydatków w zakresie zadań własnych na ogólną kwotę 5.150 zł następująco:

 1. Zmniejszyć:

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoła Podstawowa,

§ 4010 - wynagrodzenie osobowe - 3.000 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoła Podstawowa,

§ 4430 - różne opłaty i składki - 2.150 zł

 1. Zwiększyć:

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoła Podstawowa,

§ 4210 - zakup materiałów - 5.150 zł

§ 8. 1. Zwiększyć dochody i wydatki w zakresie zadań własnych na ogólną kwotę 2.401 zł następująco:

 1. Dochody:

- w dziale 630 - Turystyka, rozdział 63095 - Pozostała działalność, § 246 -

podpisana umowa Nr SO/Sz/3111/G/41/2003 z Agencją

Nieruchomości Rolnych Szczecin na realizację przedsięwzięcia

pn.: „Propagowanie wśród dzieci i młodzieży zajęć kulturalnych

 • organizacja seansów filmowych dla dzieci i młodzieży podczas

XXX Ińskiego Lata Filmowego” - 2.401 zł

 1. Wydatki:

- w dziale 630 - Turystyka, rozdział 63095 - Pozostała działalność, § 4300 -

usługi transportowe: filmów; dzieci i młodzieży podczas organizacji

XXX Ińskiego Lata Filmowego - 2.401 zł

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Ińsko.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Ratkowski

Uzasadnienie:

 1. Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 451/2003 z dnia 15 listopada 2003r w sprawie przekazania dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 roku.

 1. Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 469/2003 z dnia 28 listopada 2003r w sprawie przekazania dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie w zakresie dożywiania uczniów.

 1. Wniosek Centrum Oświatowo-Kulturalnego w Ińsku o dokonanie zmian w budżecie w 2003r i zwiększeniu planu wydatków na 2003 rok.

 1. Wniosek Gimnazjum Publicznego w Ińsku o dokonanie zmian w budżecie na 2003 rok.

 1. Wniosek Burmistrza o dokonanie zmian w budżecie na 2003 rok.

 1. Umowa Nr SO/Sz/3111/G/41/2003 podpisana z Agencją Nieruchomości Rolnych Szczecin na realizację przedsięwzięcia pn.: „Propagowanie wśród dzieci i młodzieży zajęć kulturalnych - organizacja seansów filmowych dla dzieci i młodzieży podczas XXX Ińskiego Lata Filmowego”.

9

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 07-09-2004 11:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-09-2004
Ostatnia aktualizacja: - 07-09-2004 11:03