Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr XI/91/03 w sprawie zatwierdzenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ińsku


UCHWAŁA Nr XI / 91 / 2003

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 30 grudnia 2003 r

w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ińsku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz.U. 2001 r Nr.142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62 , poz.558 Nr 113, poz. 984 , Nr 214 . poz. 1806; z 2003 r Dz.U.Nr 80 ,poz.717, Nr 162 poz.1568) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Ińsku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Ińsku

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Załącznik do Uchwały Nr XI / 91//2003

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 30 grudnia 2003

S T A T U T

O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J

w Ińsku

Postanowienia ogólne

§ 1

Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną utworzoną do realizacji zadań pomocy społecznej zleconych gminie oraz zadań własnych gminy /art. 46 ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 r. /Dz U.Nr 64 poz.414 z 1998 r Dz.U .Nr 106 poz. 668, Nr 117 poz.756, Nr 162 poz. 118 i 1126, z 1999 r Dz.U Nr 20 poz. 170, Nr 79 poz.885, Nr 90 poz.1001, Nr 12 poz. 136, z 2000 r Dz.U Nr 19 poz.238, Nr 72 poz 748 z 2001 r Dz.U Nr 88 poz. 961, Nr 89 poz. 973, Nr 111 poz. 1194, Nr 114 poz. 1220 Nr 122 poz. 1349, Nr 154 poz. 1792/

§ 2

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ińsku działa na podstawie :

 1. Uchwały Nr XIII/60/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Ińsku z dnia 10 kwietnia 1990 r w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej w Ińsku.

 2. Uchwały Nr IV/33/90 Rady Gminy i Miasta w Ińsku z dnia 18 września 1990 r w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej .

 3. Ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 r. /Dz.U Nr 64 z 1998 r poz.414/.

 4. Uchwały Nr IX/70/95 Rady Gminy i Miasta w Ińsku z dnia 29 czerwca 1995 r w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji w sprawie przyznania i odmowy przyznania zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.

.

 1. Uchwały Nr XIX/157/96 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 grudnia 1996 r w sprawie ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze.

6. Uchwały Nr XXI/172/97 Rady Gminy i Miasta w Ińsku z dnia 18 czerwiec 1997 r w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

 1. Uchwały Nr XXIII/203/2002 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 28 marca 2002 r w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia przyznane w ramach zadań własnych na dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum Publicznym w Ińsku.

 2. Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 3

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej zatwierdza Rada Miejska w drodze uchwały.

§ 4

1.Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną gminy podporządkowaną Radzie Miejskiej w Ińsku.

2.Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz.

§ 5

Obszar działania Ośrodka obejmuje teren Gminy Ińsko

§ 6

Siedzibą Ośrodka jest Urząd Gminy i Miasta w Ińsku - pokój nr 12 i 13 ul. Boh.Warszawy 38.

§ 7

Obsługę finansowo - księgową Ośrodka prowadzi Referat Finansowy Urzędu Gminy i Miasta w Ińsku

§ 8

Ośrodek prowadzi działalność finansową w ramach środków przydzielonych w corocznym budżecie gminy .

Zadania Ośrodka

§ 9

Zadania w zakresie pomocy społecznej obejmują :

 1. tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej ,

 2. analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowania na świadczenia pomocy społecznej , przyznawanie i wypłacanie przewidywanych ustawą świadczeń

 3. pobudzanie społecznej aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych

osób i rodzin ,

 1. pracę socjalną

§ 10

Obowiązek wykonywania zadań pomocy społecznej spoczywa na gminie oraz administracji rządowej w zakresie ustalonym ustawami .

§ 11

Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej i własnych o charakterze obowiązkowym wykonywanych przez Ośrodek należą:

 1. udzielenie schronienia , posiłku , niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym ,

 2. świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania ,

 3. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych ,

 4. przyznawanie pomocy rzeczowej ,

 5. przyznawanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie ,

 6. udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia

losowego,

 1. sprawienie pogrzebu , w tym osobom bezdomnym ,

 2. kierowanie do domów pomocy społecznej osób wymagających całodobowej opieki ,

 3. praca socjalna

§ 12

Do zadań zleconych gminie realizowanych przez Ośrodek należą :

 1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych , przysługujących dodatków do świadczeń ,

 2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych , gwarantowanych okresowych i specjalnych okresowych ,

 3. opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające zasiłki stałe i gwarantowane okresowe ,

 4. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym ,

 5. przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej ,

 6. przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowego ,

 7. świadczenia specjalistyczne usług opiekuńczych , przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego ,

 8. inne zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej .

§ 13

Ośrodek współdziała z istniejącymi na terenie jego działania instytucjami , organizacjami społecznymi , Stowarzyszeniami , Kościołami, innymi związkami wyznaniowymi oraz zakładami pracy w celu realizacji zadań pomocy społecznej .

Organizacja Ośrodka

§ 14

Ośrodek działa poprzez samodzielne stanowiska pracy :

 1. Pracownik socjalny - 1- etat

 2. Pracownik socjalny i dodatków mieszkaniowych - 1 etat

 3. Opiekunki domowe - wg potrzeb.

Kierownik Ośrodka

§ 15

 1. Kierownik Ośrodka kieruje Ośrodkiem na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi odpowiedzialność za wyniki pracy Ośrodka .

 2. Kierownik zapewnia warunki sprawnej organizacji pracy oraz praworządnego i efektywnego funkcjonowania Ośrodka .

§ 16

Kierownika Ośrodka zatrudnia Burmistrz .

§ 17

Kierownik ustala organizację wewnętrzną Ośrodka i określa zadania pracowników Ośrodka .

§ 18

Kierownika Ośrodka podczas nieobecności zastępuje pracownik socjalny. W trakcie zastępstwa nie jest upoważniony do wydawania decyzji administracyjnych.

§ 19

Kierownik składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

Pracownicy Ośrodka

§ 20

Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka określa ustawa z dnia 22 marca 1990 r o pracownikach samorządowych - Dz.U.Nr 21 poz.124 z i ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej - Dz .U,Nr 64 poz.414 z 1998 r

§ 21

Pracownicy Ośrodka obowiązani są wykonywać swoje obowiązki zgodnie z zakresem czynności opracowywanym przez Kierownika Ośrodka oraz zgodnie z Kodeksem Pracy.

§ 22

Zasady wynagradzania pracowników Ośrodka określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie wynagradzania i wymagań kwalifikacy6jnych pracowników samorządowych , zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego -Dz.U.Nr 61 poz.708 z 2000 roku.

§ 23

Szczegółowe zasady organizacji Ośrodka oraz zakres działań przypisanych poszczególnym stanowiskom pracy określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka wydany przez Kierownika Ośrodka.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 07-09-2004 11:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-09-2004
Ostatnia aktualizacja: - 07-09-2004 11:07