Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr XI/93/03 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Ińsko


UCHWAŁA NR XI/93/2003

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 30 grudnia2003 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Ińsko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568), art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733;z 2002 r nr113, poz. 984 , Nr 168, poz. 1383; z 2003 r., Nr 113, poz. 1069) Rada Miejska w Ińsku uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ińsko - stanowiące załącznik do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Ińsku

Witold Ratkowski

Załącznik do Uchwały Nr XI/.93./ 2003

Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 grudnia 2003 r

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Ińsko

Rozdział I

Zasady ogólne

§ 1. Uchwała niniejsza reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Ińsko.

§ 2.1. Wnioski o przydział lokali przyjmuje i rozpatruje burmistrz.

2. Wniosek powinien zawierać następujące dane:

 1. imię i nazwisko osoby ubiegającej się o zawarcie umowy najmu lokalu oraz osoby zgłaszane do wspólnego zamieszkania,

 2. dochód członków gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przydział mieszkania udokumentowany zaświadczeniami,

 3. dane eksploatacyjne lokalu, w którym zamieszkuje wnioskodawca potwierdzone przez właściciela, zarządcę lub administratora.

3. Kwalifikację wniosku przeprowadza się na podstawie sytuacji mieszkaniowej w miejscu stałego pobytu wnioskodawcy określonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych. ( z 2001 Dz. U. Nr 87, poz. 960 ze zmianami)

§ 3 . Do rozpatrywania i kwalifikacji wniosków o najem lokali mieszkaniowych upoważnia się Burmistrza Ińska.

§ 4. Przez osoby bliskie rozumie się rodziców, rodzeństwo i dzieci, również wychowywane w rodzinie zastępczej.

Rozdział II

Kryteria i kolejność kwalifikacji wniosków o najem lokali na czas nieoznaczony

§ 5. Do najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony kwalifikują się następujące osoby:

 1. zamieszkujące w budynkach mieszkaniowego zasobu gminy Ińsko przeznaczonych do rozbiórki ze względu na inwestycje, albo przebudowę z uwagi na występujący stan zagrożenia życia lub zdrowia mieszkańców, bez względu na dochód rodziny i powierzchnię przypadającą na członka rodziny,

 2. pozbawione mieszkań w wyniku klęski żywiołowej, pożaru, katastrofy budowlanej lub innych czynników zewnętrznych bez względu na kryterium dochodu, jeżeli osoby te zamieszkiwały w mieszkaniowym zasobie gminy Ińsko,

 3. spełniające jednocześnie następujące warunki:

 1. nie posiadające tytułu prawnego do lokalu,

 2. uzyskujące dochód w granicach:

  • 100% najniższej emerytury w gospodarstwie domowym jednoosobowym,

  • 75% najniższej emerytury na osobę w gospodarstwie wieloosobowym,

   1. zamieszkujące w lokalach, w których przypada poniżej 5 m2 powierzchni pokoi na jedną osobę uprawnioną.

§ 6. Prawo uzyskania najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony w pierwszej kolejności przysługuje na zasadzie równorzędności osobom wymienionym w § 5 pkt 1 i 2 niniejszej uchwały.

§ 7. Prawo uzyskania najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony w drugiej kolejności przysługuje osobom przebywającym na terenie gminy Ińsko przez okres dłuższy niż 5 lat i spełniającym wymogi określone w § 5 pkt 3. Prawo to nie dotyczy:

 1. osób, które dobrowolnie zrzekły się uprawnień do lokalu socjalnego,

 2. osób, wobec których sąd orzekł o braku uprawnień do lokalu socjalnego,

 3. osób, z którymi rozwiązano najem, lecz nadal lokal zajmują z uwagi na brak wyroku nakazującego jego opróżnienie.

§ 8. Prawo uzyskania najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony w trzeciej kolejności przysługuje osobom przebywającym na terenie gminny Ińsko przez okres krótszy niż 5 lat i spełniającym kryteria określone w § 5 pkt 3.

§ 9. Oprócz dobrowolnego zrzeczenia się uprawnień do lokalu inne przypadki utraty uprawnień muszą być potwierdzone orzeczeniem sądu.

Rozdział III

Kryteria i kolejność kwalifikacji wniosków na lokale socjalne

§ 10. W pierwszej kolejności na zasadzie równorzędności do najmu lokalu socjalnego kwalifikują się:

 1. osoby zamieszkujące w budynkach mieszkaniowego zasobu gminy Ińsko przeznaczonych do rozbiórki ze względu na stan techniczny lub pod inwestycje, o dochodach szczególnie niskich nie gwarantujących płatności za lokal wynajęty na czas nieoznaczony ,

 2. osoby, które utraciły mieszkanie na skutek katastrofy budowlanej, pożaru, klęski żywiołowej lub innych czynników zewnętrznych,

 3. osoby, które nabyły prawo do lokalu socjalnego na podstawie orzeczenia sądowego.

Rozdział IV

Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub lokalu , w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy

§ 11. Osoby, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę i są osobami bliskimi, mogą wstąpić w najem lokalu, jeżeli:

 1. mieszkały stale w tym lokalu z najemcą przez okres co najmniej 5 lat,

 2. nie mają prawa do innego lokalu bez względu na formę (najem, własność, dzierżawa).

§ 12. 1. Dopuszcza się przeniesienie umowy najmu przez najemcę na osobę bliską.

2. Warunkiem przeniesienia umowy najmu jest zrzeczenie się najemcy najmu lokalu (rozwiązanie umowy najmu za porozumieniem stron) i spełnienie niżej wymienionych warunków przez osobę wskazaną przez dotychczasowego najemcę:

 1. jest to osoba bliska najemcy w rozumieniu art. 691 Kodeksu Cywilnego,

 2. nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego,

 3. osoba ta wyraziła zgodę na zawarcie umowy najmu,

 4. osoba ta mieszka na stałe w przedmiotowym lokalu przez okres co najmniej 5 lat oraz posiadała uprawnienia do zamieszkiwania z najemcą,

 5. najemca, zrzekający się najmu pozostanie zapisany jako członek gospodarstwa domowego w nowej umowie najmu i nie będzie ubiegał się o przyznanie lokalu mieszkalnego lub socjalnego z zasobów Gminy.

Rozdział V

Zamiany mieszkań

§ 13.1. Zamiany lokali mogą być dokonywane:

 1. na wniosek najemców lokali należących do mieszkaniowego zasobu Gminy,

 2. na wniosek najemców lokalu należącego do mieszkaniowego zasobu Gminy i właściciela lokalu w innych zasobach,

 3. na wniosek najemcy lokalu należącego do mieszkaniowego zasobu Gminy i właściciela lokalu lub domu jednorodzinnego.

2. Warunkiem wyrażenia zgody na zamianę lokali w przypadkach wymienionych w ust. 1 jest, aby:

 1. lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy nie były obciążone zaległościami z tytułu najmu,

 2. osoba ubiegająca się o zamianę lokalu uzyskała zgodę dysponenta lokalu na zawarcie umowy najmu wydaną na piśmie,

 3. jeżeli przedmiotem zamiany jest lokal lub dom własnościowy, sporządzony został akt notarialny przeniesienia własności.

§ 14. Wynajmujący może z uzasadnionej przyczyny odmówić wyrażenia zgody na zamianę lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.

§ 15.1. W przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się dokonywanie zamiany lokali „z urzędu” dotyczących wyłącznie lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy polegających na przeprowadzce najemcy na jego wniosek albo za jego zgodą do lokalu uwolnionego w zamian za pozostawienie dotychczas zajmowanego lokalu do dyspozycji wynajmującego.

2. Zamiany lokali „z urzędu” dokonuje się w szczególności:

 1. na wniosek najemcy, któremu stan zdrowia albo stopień inwalidztwa utrudnia korzystanie z zajmowanego dotychczas lokalu z powodu położenia lokalu w budynku lub z powodu braku odpowiednich urządzeń sanitarnych w lokal, a także z innych przyczyn,

 2. w celu uwolnienia lokalu socjalnego w przypadku, gdy ustały warunki uzasadniające zawarcie umowy najmu na lokal socjalny, a dochód członków gospodarstwa domowego najemcy zawiera się w granicach, o których mowa w § 5,

 3. w celu sprzedaży lokalu położonego w budynku, w którym większość lokali została sprzedana, a najemca nie jest zainteresowany jego kupnem i złożył wniosek, albo wyrazi zgodę na objęcie wskazanego lokalu w budynku wyłączonym ze sprzedaży.

3. Zgodę na zamianę lokali z „urzędu” wydaje burmistrz Ińska.

Rozdział VI

Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2

§ 16.1. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 może zostać wskazany do zasiedlenia osobie, która pod względem ilości członków gospodarstwa domowego (min. osiem osób) będzie uprawniona do otrzymania takiego lokalu pod warunkiem, że jest zakwalifikowana do przydziału i umieszczona na liście na dany rok.

2. W przypadku braku osób, spełniających warunki o których mowa w ust. 1, lokal może zostać oddany w dalszej kolejności w najem za czynsz wolny, przy czym najemca lokalu, wyłaniany jest w drodze przetargu ustnego, w którym kwotą wywoławczą jest równoważność czynszu obliczonego dla danego lokalu.

Rozdział VII

Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem

§ 17.1. Wnioski o najem lokalu mieszkalnego przyjmowane są w Urzędzie Gminy i Miasta, gdzie pracownik merytorycznie odpowiedzialny opiniuje sposób kwalifikacji wniosku tj.:

 1. umieszczenie w rejestrze osób zakwalifikowanych do najmu lokalu na czas nieoznaczony,

 2. umieszczenie w rejestrze osób zakwalifikowanych do najmu lokalu socjalnego,

 3. brak spełnienia kryteriów przewidzianych do najmu a tym samym negatywne załatwienie wniosku.

2. Kwalifikacja wniosku do danej kategorii lokalu oraz ustalenie kolejności realizacji wniosków leży w gestii Burmistrza Ińska. Na podstawie zakwalifikowanych wniosków burmistrz prowadzi rejestr osób zakwalifikowanych osób do najmu lokali na czas nieoznaczony i lokali socjalnych.

§ 18. Burmistrz Ińska do końca I kwartału każdego roku podaje do publicznej wiadomości osoby zakwalifikowane do najmu lokali na czas nieoznaczony i lokali socjalnych.

§ 19.1. Umieszczenie w rejestrze nie jest jednoznaczne z wydaniem skierowania na najem lokalu mieszkalnego i nie zobowiązuje gminy do zapewnienia mieszkania w określonym terminie.

2. W okresie oczekiwania na wskazanie konkretnego lokalu do zasiedlenia wnioski osób zakwalifikowanych do najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego podlegają weryfikacji. Z powyższego wyłączone są wnioski osób, którym prawo do lokalu socjalnego przyznał sąd.

3. W przypadku zmiany sytuacji mieszkaniowej i materialnej i niespełnienia kryteriów kwalifikujących do najmu osoba zostaje skreślona z rejestru. Decyzję o skreśleniu podejmuje burmistrz. O fakcie skreślenia z rejestru wnioskodawcę należy powiadomić pisemnie.

§ 20. Osoby, które bezzasadnie odmawiają przyjęcia wskazanego lokalu zostają skreślone z rejestru. Decyzję o skreśleniu podejmuje burmistrz.

§ 21. W uzasadnionych przypadkach burmistrz może zastosować inne kryteria i kolejność niż określone powyżej, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy zdrowotne, rodzinne i społeczne. W takim przypadku zobowiązany jest on do zasięgnięcia opinii organów opieki społecznej oraz Rady Miejskiej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 07-09-2004 11:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-09-2004
Ostatnia aktualizacja: - 07-09-2004 11:17