herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Ińsku

www.insko.pl

Informacja z Sesji Rady Miejskiej w Ińsku odbytej dnia 30 kwietnia 2015 roku

Informacja z Sesji Rady Miejskiej w Ińsku

odbytej dnia 30 kwietnia 2015 roku

 

            Dnia 30 kwietnia 2015 roku w godzinach 16:00 do 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Ińsko odbyła się ósma sesja Rady Miejskiej w Ińsku. 

W posiedzeniu uczestniczyli radni, zaproszeni goście, sołtysi oraz mieszkańcy Gminy Ińsko.

Podczas Sesji Rada Miejska w Ińsku większością głosów „za” podjęła uchwały, które wniesione zostały pod obrady z inicjatywy Burmistrza Ińska w poniższych sprawach:

1. Uchwała nr VIII/37/2015 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych komunalnych w Gminie Ińsko.

Rada Miejska w Ińsku ustaliła nowe opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych , ponieważ poprzednia Uchwała Rady Miejskiej w tej sprawie podjęta byłą w roku 2009 i  nie obejmowała opłat za groby głębinowe, natomiast opłata  za jednorazowe wejście na cmentarz w celu pochowania zmarłego była zbyt wysoka. W uchwale brak było także informacji czy podane stawki są cenami brutto czy netto. Stawki zaczną obowiązywać 14 dni od ogłoszenia Uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

2. Uchwała nr VIII/38/2015 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Ińsko dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w siedzibą w Stargardzie Szczecińskim.

Rada Miejska w Ińsku podjęła decyzję, iż należy przyznać z budżetu Gminy dotację celową na w/w cel, w wysokości 1.000 złotych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu
i aparatury medycznej.

3. Uchwała nr VIII/39/2015 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska inicjatywa Rozwoju.

Rada Miejska w Ińsku wyraziła zgodę na przystąpienie jako członka zwyczajnego do w/w stowarzyszenia. Zadeklarowała również wolę współtworzenia obszaru lokalnej grupy działania oraz przystąpienia do prac nad lokalną strategią rozwoju, z uwzględnieniem okresu programowania 2014 – 2020.

4. Uchwała nr VIII/40/2015 w sprawie wysokości diet dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej – sołtysa.

Rada Miejska w Ińsku uchwaliła zryczałtowaną dietę miesięczną w wysokości 15% minimalnego wynagrodzenia za pracę wynikającą z art. 2 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (na dzień dzisiejszy to kwota w wysokości 262,50 zł) dla sołtysa.
Za nieobecność sołtysa podczas Sesji Rady Miejskiej w danym  miesiącu dieta ulegnie zmniejszeniu o  30%.

5. Uchwała nr VIII/41/2015 w sprawie zmiany uchwały nr IX/56/2011 Rady Miejskiej w Ińsku
z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania osobom fizycznym
i wspólnotom mieszkaniowym dotacji z budżetu Gminy Ińsko na zadania z zakresu ochrony środowiska.

Rada Miejska w Ińsku wprowadziła zmiany w Regulaminie przyznawania dotacji z budżetu Gminy Ińsko z uwagi na to, aby wszyscy mieszkańcy Gminy Ińsko mogli  występować o dotację na realizację zadań związanych z ochrona środowiska – budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Poprzednia uchwała była krzywdząca dla mieszkańców miejscowości Storkowo, ponieważ nie dawała możliwości wystąpienia o dotację.     

Treść uchwał Rady Miejskiej w Ińsku z VIII Sesji z dnia 30 kwietnia 2015 roku została zamieszczona
w Biuletynie Informacji Publicznej.

Podczas Sesji Burmistrz Ińska przedłożył  Radzie Miejskiej w Ińsku ustna informację w niżej wymienionych tematach:

  1. Raportu z przeglądu technicznego urządzeń i sieci służących zbiorowemu zaopatrzeniu
    w wodę i oczyszczaniu ścieków stanowiących własność Gminy Ińsko, a znajdujących się
    z zarządzie Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych w Nowogardzie
  2. Oceny technicznej mola na plaży miejskiej w miejscowości Ińsko przy ul. Al. Spacerowa
    w Ińsku.

Podczas Sesji Radni i Sołtysi złożyli również zapytania, interpelacje i wnioski, które zostały przekazane do rozpatrzenia i realizacji przez Burmistrza Ińska.

Protokół z VII  Sesji Rady Miejskiej w Ińsku odbytej  dnia 30 marca 2015 roku został przyjęty w podczas  VIII  i  opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ińsko.

Ińsko, dnia 06.05.2015r

Informację sporządziła: Monika Kwiecień 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kwiecień 06-05-2015 15:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-05-2015
Ostatnia aktualizacja: Monika Kwiecień 06-05-2015 15:11