Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr XIV/108/04 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2004


Uchwała N r XIV /108 / 2004

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 26 maja 2004r

w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2004

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (z 2001r Dz.U. Nr 142, poz. 1591, z 2002r Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r Dz.U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) - uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć dochody i wydatki w zakresie zadań własnych na ogólną kwotę 70.349 zł następująco:

 1. Dochody:

- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem, rozdział 75615 - Wpływy z podatku

rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,

podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych,

§ 0310 - podatek od nieruchomości - 10.551 zł

- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem, rozdział 75615 - Wpływy z podatku

rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,

podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych,

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków

i opłat - 8.709 zł

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, § 92109 - Domy

i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 2700 - dofinansowanie na

VI Dni Ińska przez: Pomeranian Timber S.A. Szczecin,

Szczecińskie Kopalnie Surowców Mineralnych Szczecin - 9.000 zł

- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60014 - Drogi publiczne

powiatowe, § 2320 - dotacja celowa otrzymana z Zarządu

Dróg Powiatowych na utrzymanie ulic powiatowych w mieście

Ińsko - 15.600 zł

- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka

gruntami i nieruchomościami, § 0970 - rozliczenie z lat ubiegłych

- „Modernizacja” - 26.489 zł

 1. Wydatki:

- w dziale 630 - Turystyka, rozdział 63095 - Pozostała działalność,

§ 4300 - zakup usług pozostałych - 8.988 zł

- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne

gminne, § 4300 - zakup usług pozostałych - 5.671 zł

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 -

Pozostała działalność, § 4300 - zakup usług pozostałych - 4.601 zł

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 -

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 4300 - zakup usług

pozostałych związanych z organizacją VI Dni Ińska - 5.000 zł

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 -

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 4210 - zakup

materiałów związanych z VI Dniami Ińska - 3.500 zł

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 -

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 4410 - podróże

służbowe krajowe - 500 zł

- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60014 - Drogi publiczne

powiatowe, § 4300 - zakup usług pozostałych - 15.600 zł

- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 - Pozostała

działalność, § 4300 - zakup usług pozostałych, m.in. spłata

zadłużenia do Spółdzielni Mieszkaniowej „INA” za mieszkanie

w Ińsku ul. Zielona 25A/1 - 26.489 zł

§ 2. 1. Zwiększyć dochody i wydatki w zakresie zadań własnych na ogólną kwotę 1.800 następująco:

 1. Dochody:

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe,

§ 2030 - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na

sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznanej jako zasiłek

losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne

dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół

podstawowych w roku szkolnym 2004/2005 - 1.800 zł

 1. Wydatki:

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe,

§ 3240 - stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów - 1.800 zł

§ 3. 1. Zwiększyć dochody i wydatki w zakresie zadań zleconych na ogólną kwotę 35.200 zł następująco:

 1. Dochody:

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc

w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne,

§ 2010 - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa

na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej - 27.000 zł

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85216 - Zasiłki rodzinne,

pielęgnacyjne i wychowawcze, § 2010 - dotacja celowa

przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę

zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych - 5.000 zł

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego, § 6310 - dotacje celowe przekazane

z budżetu państwa na zakup komputerów i oprogramowania

w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy

o świadczeniach rodzinnych - 3.200 zł

 1. Wydatki:

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc

w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne,

§ 3110 - świadczenia społeczne - zasiłki i pomoc w naturze - 27.000 zł

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85216 - Zasiłki rodzinne,

pielęgnacyjne i wychowawcze, § 3110 - świadczenia społeczne -

wypłata zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych - 5.000 zł

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego, § 6050 - wydatek inwestycyjny:

zakup komputerów i oprogramowania - 3.200 zł

§ 4. 1. Zmniejszyć dochody i wydatki w zakresie zadań zleconych na ogólną kwotę 74.367 zł następująco:

 1. Dochody:

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc

w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne,

§ 2010 - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na

zasiłki i pomoc w naturze - 58.284 zł

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85216 - Zasiłki rodzinne,

pielęgnacyjne i wychowawcze, § 2010 - dotacja celowa

przekazana z budżetu państwa na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - 16.083 zł

 1. Wydatki:

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc

w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne,

§ 3110 - na wypłatę świadczeń społecznych - zasiłki i pomoc

w naturze - 58.284 zł

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85216 - Zasiłki rodzinne,

pielęgnacyjne i wychowawcze, § 3110 - świadczenia społeczne

- na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych - 16.083 zł

§ 5. 1. Zwiększyć dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na ogólną kwotę 372.700 zł następująco:

 1. Dochody:

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego, § 2010 - dotacje celowe przekazane

z budżetu państwa na świadczenia rodzinne - 369.500 zł

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego, § 6310 - dotacja celowa przekazana

z budżetu państwa na inwestycyjne zakupy związane

ze świadczeniami rodzinnymi - 3.200 zł

 1. Wydatki:

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego, § 3110 - świadczenia społeczne -

zasiłki - 359.170 zł

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego, § 6050 - wydatki inwestycyjne - 3.200 zł

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego, § 4300 - zakup usług pozostałych - 2.780 zł

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego, § 4110 - składki na ubezpieczenie

społeczne - 1.232 zł

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego, § 4120 - składki na Fundusz

Pracy - 175 zł

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego, § 4210 - zakup materiałów - 1.846 zł

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego, § 4010 - wynagrodzenie osobowe - 4.297 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Ińsko.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Ratkowski

Uzasadnienie:

 1. Porozumienie zawarte w dniu 02 stycznia 2004r pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Stargardzie Szcz. a Gminą Ińsko na utrzymanie czystości i przejezdności ulic powiatowych w mieście Ińsko.

 1. Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 177/2004 z dnia 12 maja 2004r z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej przyznanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005.

 1. Zarządzenie Nr 154/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zmniejszenia dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz dotacja celowa na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, zwiększona została dotacja celowa na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

 1. Zarządzenie Nr 145/2004 z dnia 20 kwietnia 2004r Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

 1. Zarządzenie Nr 94/2004 z dnia 19 marca 2004r Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie przyznania dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

 1. Zarządzenie Nr 90/2004 z dnia 17 marca 2004r Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 07-09-2004 12:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-09-2004
Ostatnia aktualizacja: - 07-09-2004 12:45