herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Ińsku

www.insko.pl

Informacja z Sesji Rady Miejskiej w Ińsku odbytej dnia 25 czerwca 2015 roku

Informacja z Sesji Rady Miejskiej w Ińsku odbytej dnia 25 czerwca 2015 roku

 

            Dnia 25 czerwca 2015 roku w godzinach 16:00 do 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Ińsko odbyła się dziesiąta sesja Rady Miejskiej w Ińsku. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli radni, zaproszeni goście, sołtysi oraz mieszkańcy Gminy Ińsko.

 

Na początku  Sesji Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Ińsku Zbigniew Mazurek wniósł o zmianę porządku obrad polegającą na wprowadzeniu do niego dodatkowego punktu tj. „podjęcie Uchwały Rady Miejskiej w Ińsku w sprawie zmiany w składzie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Ińsku.

 

W związku z rozszerzeniem porządku obrad o punkt jak we wniosku Przewodniczącego Komisji, Rada Miejska w głosowaniu jawnym większością głosów „za” podjęła niżej wymienione uchwały wniesione pod obrady z inicjatywy Burmistrza oraz Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego:

 

- Uchwała nr X/48/2015 Rady Miejskiej w Ińsku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy ińsko i sprawozdania finansowego oraz w sprawie absolutorium dla Burmistrza Ińska za 2014 rok.

Rada Miejska w Ińsku po rozpatrzeniu sprawozdań za 2014 rok podjęła Uchwałę w w/w sprawie. Rada udzieliła również absolutorium za 2014 rok dla Burmistrza Ińska z tytułu wykonania budżetu. 

 

- Uchwała nr X/49/2015 Rady Miejskiej w Ińsku  w sprawie zmiany uchwały nr IX/56/2011 Rady Miejskiej w Ińsku w sprawie zasad ustalania zasad i trybu udzielania osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji z budżetu Gminy na zadania z zakresu ochrony środowiska. 

Rada Miejska w Ińsku podjęła Uchwałę w w/w sprawie w związku z Uchwałą Nr XII.127.S.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 25 maja 2015 roku, które stwierdziło nieważność części uchwały nr VIII/41/2015 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 kwietnia 2015 roku w tej samej sprawie./ § 3 tej uchwały stwierdzał, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kolegium zaś zakwestionowało zapis tego paragrafu twierdząc, że została ona podjęta z naruszeniem art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych prawnych, stanowiących, iż akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące ogłaszane są w dzienniku urzędowym i  wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia. Uchwala Kolegium Izby stwierdziła, że przedmiotowa uchwała jest aktem prawa miejscowego.

 

- Uchwała nr X/50/2015 Rady Miejskiej w Ińsku w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników na potrzeby Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim na kadencję 2016-2019.

Rada Miejska w Ińsku podjęła Uchwałę w w/w sprawie z uwagi na art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych, który mówi, że przed przystąpieniem do wyboru ławników rada powołuje zespół, który przedstawia na sesji Rady swoją opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników, w szczególności, w zakresie spełniania przez nich wymogów określonych w ustawie. W skład zespołu weszli następujący radni Rady Miejskiej w Ińsku: Włodzimierz Szafran, Teresa Działoszewska i Adam Machnik.

 

- Uchwała nr X/51/2015 Rady Miejskiej w Ińsku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2015 rok.

 

- Uchwała nr X/52/2015 Rady Miejskiej w Ińsku w sprawie zmiany w składzie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Ińsku.

Rada Miejska w Ińsku powołała do składu Komisji Radnego Romana Woźniaka w związku ze złożonym przez niego wnioskiem.

 

Treść wszystkich Uchwał Rady Miejskiej w Ińsku z X Sesji z dnia 30 czerwca 2015 roku została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Rada Miejska w Ińsku podczas X Sesji zapoznała się z następującymi informacjami i sprawozdaniami:

 

  1. Informacją uczestników XXI Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie z przebiegu obrad.
  2. Informacją Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim z działań ratowniczo – gaśniczych i czynności kontrolno – rozpoznawczych na terenie Gminy Ińsko za 2014 rok.
  3. Sprawozdaniem z działalności Centrum Oświatowo – Kulturalnego w Ińsku (Szkoła Podstawowa, Gimnazjum Publiczne, Ośrodka Kultury i Biblioteki).

 

Podczas Sesji Radni i Sołtysi nie złożyli zapytań, interpelacji i wniosków.

 

Protokół z IX  Sesji Rady Miejskiej w Ińsku odbytej  dnia 26 maja 2015 roku został przyjęty w podczas  X Sesji  i  opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ińsko.

 

Ińsko, dnia 30.06.2015r

 

Informację sporządziła: Monika Kwiecień

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kwiecień 30-06-2015 14:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-06-2015
Ostatnia aktualizacja: - 30-06-2015 14:33