Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr XVI/115/04 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmujacego część obrębu geod.Ciemnik, część obrębu geod. Storkowo i część ob


UCHWAŁA Nr XVI/115/2004

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 23 lipca 2004 roku

w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębu geod. Ciemnik, część obrębu geod. Storkowo i część obrębu geod. Ińsko II.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami z 2002 r Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 14 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami z 2004 r Dz. U. Nr 6, poz. 41) Rada Miejska w Ińsku uchwala co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Ińsko obejmującego teren zawarty w części obrębu geod. Ciemnik, część obrębu geod. Storkowo i część obrębu geod. Ińsko II.

§ 2. Granice obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczono na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przedmiot i zakres ustaleń planu.

  1. Przedmiotem opracowania jest teren przeznaczony pod:

- powierzchniową eksploatację kruszywa naturalnego,

- udokumentowanie i eksploatację powierzchniową złoża kruszywa naturalnego,

- przemysł, produkcję i składy,

- zabudowę letniskową i rezydencjalną,

- zabudowę i urządzenia sportu, turystyki i rekreacji,

- obsługę komunikacji oraz usługę handlu i gastronomii,

- zieleń leśną i produkcję szkółkarską,

- zieleń o znaczeniu ekologicznym i zalesiania,

- produkcję rolniczą.

2. Zakresem ustaleń planu będą:

- przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,

- zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,

- zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

- zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

- wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej,

- parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy,

- granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,

- szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym,

- szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy,

- zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej,

- sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,

- stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Ińsko.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Ińsko.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Ińsku

Witold Ratkowski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVI/115/2004

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 23 lipca 2004 r

Do Urzędu Gminy i Miasta w Ińsku wpłynął wniosek Szczecińskich Kopalni Surowców Mineralnych S.A. w Szczecinie w sprawie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów będących własnością SKSM położonych w obrębie geodezyjnym Ciemnik gm. Ińsko.

Przedmiotem opracowania planu miało by być dokonanie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na tereny przemysłowe - powierzchniową eksploatację kruszywa naturalnego.

Burmistrz Gminy i Miasta w Ińsku w dniu 07.07.2004 r wykonał analizę zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami z 2004 r Dz. U. Nr 6, poz. 41) dotyczącą zasadności przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część obrębu geod. Ciemnik, część obrębu geod. Storkowo i część obrębu geod. miasta Ińsko II (w skład którego wchodzą między innymi grunty SKSM) i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ińsko” zatwierdzonego Uchwałą nr III/18/2002 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 grudnia 2002 r.

Zgodnie ze Studium teren objęty analizą przeznaczony jest na:

- tereny udokumentowanych złóż surowców mineralnych wskazanych do eksploatacji określonej warunkami koncesji i zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- tereny rozwoju funkcji produkcyjnej i usługowej wskazane do modernizacji istniejącej zabudowy przemysłowej oraz wprowadzeniem nowych elementów związanych z rozwojem działalności gospodarczej,

- tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej,

- tereny usług.

Aktualnie obszar ten nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, gdyż plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Ińsko
z dniem 01.01.2004 r utracił swoją ważność.

Powoduje to trudności we właściwym zagospodarowaniu terenu, ustaleniu warunków zabudowy, a w szczególności uniemożliwia lokalizację nowych inwestycji.

W tej sytuacji wskazane jest opracowanie miejscowego planu zagospodarowania dla przedmiotowego obszaru w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717
z późniejszymi zmianami z 2004 r Dz. U. Nr 6, poz. 41).

Plan miejscowy uporządkuje planowane inwestycje oraz zabudowę na tym terenie, określi również szczegółowe warunki zagospodarowania i kształtowania zabudowy, a także ustali zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej
i komunalnej. Opracowanie planu miejscowego usprawni i skróci procesy inwestycyjne na tym obszarze (pominięcie procedury wydawania decyzji
o warunkach zabudowy).

W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ińsko” przedmiotowy obszar wskazany został jako teren, dla którego sporządzenie planu miejscowego jest obowiązkowe.

Po przeanalizowaniu zapisów Studium stwierdzono zasadność opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zaznaczonego
na załączniku do niniejszej uchwały, który określi przedmiot oraz zakres opracowania planu miejscowego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 07-09-2004 14:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-09-2004
Ostatnia aktualizacja: - 07-09-2004 14:20