herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Ińsku

www.insko.pl

Informacja z Sesji Rady Miejskiej w Ińsku odbytej dnia 24 września 2015 roku

Informacja z Sesji Rady Miejskiej w Ińsku

odbytej dnia 24 września 2015 roku

 

            Dnia 24 września 2015 roku w godzinach 16:00 do 19:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Ińsko odbyła się jedenasta sesja Rady Miejskiej w Ińsku. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli radni, zaproszeni goście, sołtysi oraz mieszkańcy Gminy Ińsko.

 

Podczas Sesji Rada Miejska w Ińsku większością głosów „za” podjęła uchwały, które wniesione zostały pod obrady z inicjatywy Burmistrza Ińska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Ińsku w poniższej sprawie:

 

 

- Uchwała nr XI/53/2015 Rady Miejskiej w Ińsku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ińsku oraz nadania jej statutu.

Rada Miejska w Ińsku podjęła uchwałę w w/w sprawie w związku z wnioskiem przedstawiony przez uczniów Zespołu Szkół w Ińsku, którzy w dniu 1 czerwca bieżącego roku wzięli udział w posiedzeniu XXI Sejmu Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej.

 

- Uchwała nr XI/54/2015 Rady Miejskiej w Ińsku  w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/143/2012 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ińsko.

Rada Miejska w Ińsku podjęła Uchwałę w w/w sprawie w związku z koniecznością dostosowania zapisów uchwały do obowiązujących przepisów prawa , m. in. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, co zostało wskazane w piśmie Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 07 maja 2015 roku, skierowanym do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ińsku. 

 

- Uchwała nr XI/55/2015 Rady Miejskiej w Ińsku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości lokalnych.

Rada Miejska w Ińsku wyraziła zgodę Burmistrzowi Ińska na zamianę lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Ińsku przy ul. H. Sienkiewicza 31 na lokal mieszkalny nr 5, położony w Ińsku przy ul. H. Sienkiewicza 21. Projekt uchwały został przygotowany w związku z tym, iż osoby fizyczne (mieszkańcy lokali mieszkalnych) wyrazili zgodę na dokonanie zamiany. Lokale uzyskane w wyniku zamiany pozwolą na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych obecnych mieszkańców lokali.

 

 - Uchwała nr XI/56/2015 Rady Miejskiej w Ińsku w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego.

Rada Miejska w Ińsku wyraziła zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w Ińsku obręb I, przy ul. Lipowej, działka nr geod. 389 na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego.  

 

- Uchwała nr XI/57/2015 Rady Miejskiej w Ińsku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ińsko.

Rada Miejska w Ińsku podjęła uchwałę w w/w sprawie w związku z dostosowaniem zapisów wymogów znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz dostosowaniem do aktualnie obowiązującego systemu odpadów komunalnych.

 

- Uchwała nr XI/58/2015 Rady Miejskiej w Ińsku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ińsko obręb I i obręb II.

Rada Miejska w Ińsku podjęła uchwałę w w/w sprawie w związku ze zmiana planu dla części działki nr geod. 321 obręb II miasta Ińsko.

 

- Uchwała nr XI/59/2015 Rady Miejskiej w Ińsku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność p.o. Dyrektora COK Pani Jolanty Dziemiańczyk.

Rada Miejska w Ińsku uznała za bezzasadną skargę złożoną przez Pana Krzysztofa Szymczyka z dnia 07 lipca 2015 na działalność Dyrektora Pani Jolanty Dziamiańczyk w przedmiocie braku odpowiedzi na pismo (prośbę) w sprawie rozwiązania umowy o pracę.  

 

- Uchwała nr XI/60/2015 Rady Miejskiej w Ińsku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2015 rok.

 

- Uchwała nr XI/61/2015 Rady Miejksiej w Ińsku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2015 – 2025.

 

Treść wszystkich Uchwał Rady Miejskiej w Ińsku z XI Sesji z dnia 24 września 2015 roku w najbliższym czasie zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Rada Miejska w Ińsku podczas XI Sesji zapoznała się również z informacją Burmistrza Ińska z wykonania budżetu Gminy Ińsko za I półrocze 2015 roku.
 

Podczas Sesji Radni i Sołtysi złożyli zapytania i wnioski, na które na bieżąco odpowiedział Burmistrz Ińska. Wnioski wymagające realizacji zostaną przekazane do realizacji. 

 

Protokół z XI  Sesji Rady Miejskiej w Ińsku Rada Miejska w Ińsku został zatwierdziła Protokół z X Sesji Rady Miejskiej w Ińsku z ostatniej Sesji z dnia 25 czerwca 2015 roku, który zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ińsko.

 

Ińsko, dnia 25.09.2015r

 

Informację sporządziła: Monika Kwiecień

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kwiecień 25-09-2015 13:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-09-2015
Ostatnia aktualizacja: - 25-09-2015 13:09