Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVIII/118/2004 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnienia od tego podatku.


Uchwała Nr XVIII / 118 / 2004

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 30 listopada 2004 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnienia od tego podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), oraz art. 5, art. 7, ust. 3 i art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Dz. U. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz.1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291), uchwala się co następuje:

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości w następujących wysokościach:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
od 1m2 powierzchni - 0,50 zł,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 3,52 zł,

c) pozostałych, w tym zajętych na powadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni - 0,10 zł,

d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na wytworzeniu i dystrybucji wody oraz odprowadzeniu
i oczyszczaniu ścieków od 1m2 powierzchni - 0,01 zł,

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej - 0,46 zł,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz
od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej - 14,64 zł,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej - 8,37 zł,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m2 powierzchni użytkowej
- 0,10 zł,

e) pozostałych,

- w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej - 4,62 zł,

- letniskowych od 1m2 powierzchni użytkowej 6,01 zł,

- garaży od 1m2 powierzchni użytkowej 4,62 zł,

- gospodarczych od 1m2 powierzchni użytkowej 4,30 zł,

- gospodarczych od 1m2 powierzchni stanowiących własność
lub będących w posiadaniu emerytów i rencistów 3,00

f) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na wytworzeniu i dystrybucji wody oraz odprowadzeniu i oczyszczaniu ścieków od 1m2 powierzchni użytkowej - 0,01 zł,

3)

a) od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1
pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych,

b) od budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na wytworzeniu i dystrybucji wody oraz odprowadzeniu
i oczyszczaniu ścieków - 0,01% ich wartości określonej
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) nieruchomości lub obiekty budowlane stanowiące własność gminy
i nie będące w posiadaniu osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej.

2) grunty wchodzące w skład terenów komunikacyjnych jako drogi oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem - „dr” służące wyłącznie działalności rolniczej z wyjątkiem zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej.

3) budynki pozostałe lub ich części położone na gruntach oznaczonych
w ewidencji gruntów i budynków symbolem - „B”, służących wyłącznie działalności rolniczej z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

4) nieruchomości lub obiekty budowlane stanowiące własność gminy zajmowane przez jednostki budżetowe gminy oraz jednostki ochotniczych straży pożarnych.

5) nieruchomości zajęte pod komunalne wysypiska śmieci.

6) budynki gospodarcze emerytów i rencistów, których jedynym źródłem utrzymania jest renta lub emerytura uzyskana z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego i samodzielnie prowadzą gospodarstwo domowe, w przypadkach współwłasności powyższe warunki winny być spełnione przez wszystkich współwłaścicieli.

§ 3. Podatek od nieruchomości jest wpłacany bezpośrednio na rachunek budżetu Gminy Ińsko do Banku PKO BP. S.A.O/Stargard - Agencja Nr 41
w Ińsku lub za pośrednictwem placówek pocztowych, banków i sołtysów na terenie wsi.

§ 4. Pobór podatku od nieruchomości w drodze inkasa powierza się sołtysom.

§ 5. Inkasenci podatku od nieruchomości otrzymują wynagrodzenie
w wysokości 10% zainkasowanej kwoty.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Ińsko.

§ 7. Traci moc uchwała Nr X/77/2003 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia
08 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości oraz zwolnienia od tego podatku (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 115, poz. 1983).

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz wywieszeniu na tablicach ogłoszeń.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Ińsku

Witold Ratkowski

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zm. Nr 200, poz. 1683,
z późn. zm.), Rada Miejska w Ińsku w drodze uchwały określa stawki podatku
od nieruchomości na kolejny rok podatkowy.

Stawki podatku od nieruchomości od gruntów i budynków lub ich części pozostawiono na poziomie roku 2004.

Zastosowano jedynie górną stawkę od budynków letniskowych. .
Obniżono o 50 % stawkę podatku od nieruchomości od pozostałych budynków
lub ich części położonych na terenie sołectw stanowiących własność lub będących
w posiadaniu emerytów i rencistów.

Pozostawiono na poziomie roku ubiegłego stawkę podatku od nieruchomości
od budynków lub części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Ustalono minimalną stawkę podatku od nieruchomości od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.

Zwolniono z podatku od nieruchomości budynki pozostałe lub ich części położone
na gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem - „B”, służących wyłącznie działalności rolniczej z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Zwolniono również, grunty wchodzące w skład terenów komunikacyjnych jako drogi oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem - „dr” , służące wyłącznie działalności rolniczej z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Zastosowano minimalną stawkę od gruntów i budynków związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu
i dystrybucji wody oraz odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.

Zwolniono z podatku od nieruchomości budynki gospodarcze emerytów
i rencistów, których jedynym źródłem utrzymania jest renta lub emerytura uzyskana z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego i samodzielnie prowadzą gospodarstwo domowe, w przypadkach współwłasności powyższe warunki winny być spełnione przez wszystkich współwłaścicieli.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 17-01-2005 11:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 17-01-2005 11:47