Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVIII/120/2004 w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty miejscowej.


Uchwała Nr XVIII / 120 / 2004

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 30 listopada 2004 roku

w sprawie: określenia wysokości dziennej stawki opłaty miejscowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558,
Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 , Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r.Nr102 , poz.1055, Nr 116, poz.1203) oraz art.19 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Dz. U .Nr 96, poz.874 ,Nr 110, poz.1039, Nr188, poz.1840, Nr 200, poz.1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004r Nr 92 ,poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz.959 ,Nr 123, poz.1291) uchwala się co następuje:

§ 1. 1) Ustala się dzienną stawkę opłaty miejscowej od 1 osoby

w wysokości - 1,67 zł,

a od dzieci i uczącej się młodzieży do 26 roku życia za okazaniem

ważnej legitymacji uczniowskiej lub studenckiej dzienną stawkę

w wysokości - 0,83 zł.

2) Opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających czasowo w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych w ośrodkach wypoczynkowych, na polach namiotowych i biwakowych na terenie Miasta i Gminy Ińsko.

§ 2. 1) Pobór należności opłaty miejscowej w drodze inkasa powierza się kierownikom

poszczególnych ośrodków wypoczynkowych, a w przypadku pola namiotowego (biwakowego) prawnemu dzierżawcy lub właścicielowi.

2) Należność opłaty miejscowej płatna jest w pierwszym dniu pobytu
na określony czas. Przedłużony czas pobytu podlega opłacie.

3) Wysokość wynagrodzenia za inkaso opłaty miejscowej ustala się na 10 % zainkasowanej kwoty.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Ińsko.

§ 4. Traci moc uchwała Nr II/13/2002 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 04 grudnia 2002 roku
w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty miejscowej (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 89, poz.1839).

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, oraz wywieszeniu na tablicach ogłoszeń.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Ińsku

Witold Ratkowski

U Z A S A D N I E NI E

Zgodnie z art.19 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r Nr 9, poz.84, zm. Nr 200, poz.1683,
z późn. zm.), Rada Miejska w Ińsku w drodze uchwały określa dzienne stawki podatku opłaty miejscowej na kolejny rok podatkowy.

Ustalono maksymalną stawkę dziennej opłaty miejscowej od 1 osoby a od dzieci
i uczącej się młodzieży do 26 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji uczniowskiej lub studenckiej połowę stawki maksymalnej.

Mając na względzie powyższe wnosi się o przyjęcie niniejszej uchwały.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 17-01-2005 13:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 17-01-2005 13:06