Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVIII/122/2004 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2004


Uchwała Nr XVIII / 122 / 2004

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 30 listopada 2004r

w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2004

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (z 2001r Dz.U. Nr 142, poz. 1591; z 2002r Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r Dz.U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r Dz.U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) - uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć dochody i wydatki w zakresie zadań własnych na ogólną kwotę 27.916 zł następująco:

 1. DOCHODY:

- w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 - Pozostała działalność, § 0970 - wpływy z różnych dochodów - 100 zł

- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zwią- zane z ich poborem, rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodo- wego od osób fizycznych, § 0350 - podatek od działalności gospo- darczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 1.450 zł

- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zwią- zane z ich poborem, rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych, § 0310 -

podatek od nieruchomości - 11.516 zł

- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zwią- zane z ich poborem, rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych, § 0340 - podatek od środków transportowych - 300 zł

- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zwią- zane z ich poborem, rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych, § 0360 - podatek od spadków i darowizn - 1.800 zł

- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zwią- zane z ich poborem, rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych, § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 2.800 zł

- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zwią- zane z ich poborem, rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowią- cych dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 350 zł

- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zwią- zane z ich poborem, rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, § 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych - 9.600 zł

 1. WYDATKI:

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność, § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami - 18.549 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja, § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 8.181 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja, § 4120 - składki na Fundusz Pracy - 1.186 zł

§ 2. 1. Dokonać przesunięć wydatków w zakresie zadań własnych na ogólną kwotę 23.790 zł następująco:

 1. ZMNIEJSZYĆ:

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja, § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 600 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja, § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1.300 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja, § 4410 - podróże służbowe krajowe - 400 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja, § 4430 - różne opłaty i składki - 300 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, § 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników - 10.900 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 500 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, § 4260 - zakup energii - 5.000 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, § 4430 - różne opłaty i składki - 1.230 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola, § 4260 - zakup energii - 1.800 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80146 - Dokształcanie i doskona- lenie nauczycieli, § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 500 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80146 - Dokształcanie i doskona- lenie nauczycieli, § 4410 - podróże służbowe krajowe - 1.000 zł

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki, § 4300 - zakup usług pozostałych - 260 zł

 1. ZWIĘKSZYĆ:

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja, § 4300 - zakup

usług pozostałych - 2.600 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 9.300 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 6.000 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, § 4300 - zakup usług pozostałych - 3.000 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola, § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 370 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola, § 4110 -

składki na ubezpieczenia społeczne - 1.230 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola, § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 30 zł

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy

i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 4300 - zakup usług pozostałych - 1.000 zł

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 -

Biblioteki, § 4210 - zakup materiałów - 260 zł

§ 3. 1. Dokonać przesunięć wydatków w zakresie zadań własnych na ogólną kwotę 85.500 zł następująco:

 1. ZMNIEJSZYĆ:

- w dziale 630 - Turystyka, rozdział 63095 - Pozostała działalność, § 4260 - zakup energii - 1.000 zł

- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 4300 - zakup usług pozostałych - 5.000 zł

- w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdział 71035 - Cmentarze, § 4210 - zakup materiałów - 1.200 zł

- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75022 - Rady gmin, § 4300 -

zakup usług pozostałych - 1.350 zł

- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne, § 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 3.000 zł

- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne, § 4260 - zakup energii - 2.000 zł

- w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, § 4300 - zakup usług pozostałych - 500 zł

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność, § 3110 - dożywianie dzieci - 25.500 zł

- w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 3.000 zł

- w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, § 4260 - zakup energii - 60 zł

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ścieków i ochrona wód, § 4300 - zakup usług pozostałych - 42.890 zł

 1. ZWIĘKSZYĆ:

- w dziale 630 - Turystyka, rozdział 63095 - Pozostała działalność, § 4210 - zakup

materiałów - 1.000 zł

- w dziale 630 - Turystyka, rozdział 63095 - Pozostała działalność, § 4300 - zakup usług pozostałych - 5.000 zł

- w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdział 71035 - Cmentarze, § 4300 - zakup

usług pozostałych - 1.200 zł

- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75022 - Rady gmin, § 3030 - diety dla radnych - 1.350 zł

- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne, § 4300 - zakup usług pozostałych - 3.000 zł

- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne, § 6050 - wydatki inwestycyjne na rozbudowę strażnicy - 2.000 zł

- w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, § 4210 - zakup materiałów - 500 zł

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, § 4300 - zakup usług pozostałych - 2.000 zł

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ścieków i ochrona wód, § 6050 - wydatki inwestycyjne na zadanie: „Budowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w gminie

Ińsko” - 52.890 zł

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność, § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 12.400 zł

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność, § 4260 - zakup energii elektrycznej - 1.100 zł

- w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, § 4300 - zakup usług pozostałych - 3.000 zł

- w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, § 4410 - podróże służbowe krajowe - 60 zł

§ 4. 1. Zwiększyć dochody i wydatki w zakresie zadań własnych na ogólną kwotę 30.200 zł następująco:

 1. DOCHODY:

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność, § 2460 - podpisano umowę Nr SO/Sz/1615/PS/36/04 z Agencją Nieruchomości Rolnych w Szczecinie o przyznaniu bezzwrotnej pomocy finansowej gminie na „Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych” - 30.200 zł

 1. WYDATKI:

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność, § 3110 - dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach - 30.200 zł

§ 5. 1. Zwiększyć dochody i wydatki w zakresie zadań zleconych na ogólną kwotę 84.229 zł następująco:

 1. DOCHODY:

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 2010 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych - 84.229 zł

 1. WYDATKI:

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 3110 - na wypłatę świadczeń rodzinnych - 84.229 zł

§ 6. 1. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy i miasta o kwotę 428.889 zł następująco:

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 6050 - wydatki inwestycyjne

na zadanie: „I etap budowy systemu sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Ińsko realizowany przez wykonanie trasy rurociągów przesyłowych w m.Ińsko do istniejącego obiektu oczyszczalni ścieków w Ińsku oraz rurociągów tranzytowych z m.Linówko i Ścienne do istniejącego obiektu oczyszczalni ścieków w m.Ścienne wykonywane w ramach zadania kompleksowego skanalizowania Związku Gmin Ińskiego Parku Krajobrazowego” - II rata - 428.889 zł

§ 7. 1. Ustala się niedobór budżetowy w kwocie 428.889 zł, który zostanie pokryty pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (umowa Nr 53/04/OW-KW/P z dnia 05 sierpnia 2004r).

§ 8. 1. Zwiększyć dochody i wydatki w zakresie zadań własnych na ogólną kwotę 150 zł następująco:

 1. DOCHODY:

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność, § 2030 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa z przeznacze- niem na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej związa- nego z awansem zawodowym nauczycieli - 150 zł

 1. WYDATKI:

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność, § 4300 - zakup usług pozostałych - za udział w pracach komisji - 150 zł

§ 9. 1. Zmniejszyć dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na ogólną kwotę 53.332 zł następująco:

 1. DOCHODY:

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, § 2010 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - 53.332 zł

 1. WYDATKI:

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 44.674 zł

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 8.067 zł

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, § 4120 - składki na Fundusz Pracy - 591 zł

§ 9. 2. Zwiększyć dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych na ogólną kwotę 53.332 zł następująco:

 1. DOCHODY:

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, § 2030 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin - 53.332 zł

 1. WYDATKI:

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, § 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników - 44.420 zł

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 8.067 zł

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, § 4120 - składki na Fundusz Pracy - 845 zł

§ 10. 1. Zmniejszyć dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na ogólną kwotę 5.000 zł następująco:

 1. DOCHODY:

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, § 2010 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - 5.000 zł

 1. WYDATKI:

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, § 3110 - na wypłatę świad- czeń wypłacanych w ramach pomocy społecznej - 5.000 zł

§ 10. 2. Zmniejszyć dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych na ogólną kwotę 9.493 zł następująco:

 1. DOCHODY:

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, § 2030 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gminy - 9.493 zł

 1. WYDATKI:

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, § 3110 - na wypłatę świadczeń wypłaconych w ramach pomocy społecznej - 9.493 zł

§ 11. 1. Zwiększyć dochody związane z realizacją zadań zleconych na ogólną kwotę 8.929 zł następująco:

 1. ZWIĘKSZYĆ DOCHODY:

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 2010 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - 8.929 zł

§ 11. 2. Zwiększyć wydatki związane z realizacją zadań własnych na ogólną kwotę 8.929 zł następująco:

 1. ZWIĘKSZYĆ WYDATKI:

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 4260 - zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic, placów i dróg - 8.929 zł

§ 12. 1. Zmniejszyć wydatki związane z realizacją zadań zleconych na ogólną kwotę 18.034 zł następująco:

 1. ZMNIEJSZYĆ WYDATKI:

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 4260 - zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic, placów i dróg - 18.034 zł

§ 12. 2. Zwiększyć wydatki związane z realizacją zadań własnych na ogólną kwotę 18.034 zł następująco:

 1. ZWIĘKSZYĆ WYDATKI:

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 4260 - zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic, placów i dróg - 18.034 zł

§ 13. 1. Zwiększyć dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na ogólną kwotę 19.986 zł następująco:

 1. DOCHODY:

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 2010 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - 19.986 zł

 1. WYDATKI:

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 3110 - na wypłatę świadczeń rodzinnych - 19.986 zł

§ 13. 2. Zmniejszyć dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na ogólną kwotę 13.001 zł następująco:

 1. ZMNIEJSZYĆ DOCHODY:

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 2010 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - 2.658 zł

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, § 2010 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - 10.000 zł

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, § 2010 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - 343 zł

 1. ZMNIEJSZYĆ WYDATKI:

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 3110 - na wypłatę świadczeń rodzinnych - 2.658 zł

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, § 3110 - na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej - 10.000 zł

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, § 3110 - na wypłatę zasiłków - 343 zł

§ 14. 1. Zwiększyć dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych na ogólną kwotę 4.785 zł następująco:

 1. ZWIĘKSZYĆ DOCHODY:

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, § 2030 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 4.785 zł

 1. ZWIĘKSZYĆ WYDATKI:

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, § 4300 - zakup usług pozostałych - 4.785 zł

§ 14. 2. Zmniejszyć dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych na ogólną kwotę 13.000 zł następująco:

 1. ZMNIEJSZYĆ DOCHODY:

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 13.000 zł

 1. ZMNIEJSZYĆ WYDATKI:

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, § 3110 - na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej - 13.000 zł

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Ińsko.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Ratkowski

Uzasadnienie:

 1. Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 406/2004 z dnia 05 października 2004r w sprawie zmiany w planie dotacji celowej w dziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze.

 1. Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 412/2004 z dnia 06 października 2004r w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań powstałych w 2003r z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą.

 1. Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 424/2004 z dnia 13 października 2004r w sprawie dokonania zmian w planie dotacji celowej w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej.

 1. Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 435/2004 z dnia 19 października 2004r w sprawie zwiększenia dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom z prze-znaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych.

 1. Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 475/2004 z dnia 04 listopada 2004r w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej - związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

 1. Podpisana umowa o przyznanie bezzwrotnej pomocy finansowej Nr SO/Sz/1615/PS/36/04 z dnia 15 listopada 2004r pomiędzy Agencją Nieruchomości Rolnych w Szczecinie a Gminą na: „Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach”.

 1. Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 478/2004 z dnia 08 listopada 2004r w sprawie zmiany w planie dotacji celowych na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

 1. Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 502/2004 z dnia 15 listopada 2004r w sprawie zmiany w planie dotacji przyznanych Gminie, w załączeniu do pisma.

 1. Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 503/2004 z dnia 15 listopada 2004r w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych.

12

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 17-01-2005 13:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 17-01-2005 13:09