Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVIII/127/2004 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze


Uchwała Nr XVIII / 127 / 2004

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 30 listopada 2004 roku

w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r nr 142,poz.1591; z 2001 r nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113, poz.984, nr 153 poz.1271, nr 214 poz.1806; z 2003 r nr 80 poz.717, nr 162 poz.1568; z 2004 nr 102 poz.1055, nr 116 poz.1203/ oraz na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej /Dz.U Nr 64 poz. 593 i Nr 99 poz.1001) uchwala się co następuje:

§ 1. Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc
w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

§ 2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

§ 3. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

§ 4. Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie osobom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 5. Osoba, której dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego, określonego
w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej ponosi odpłatność za usługi opiekuńcze na zasadach określonych w tabeli:

Dochód na osobę do % najniższej emerytury brutto

Wysokość odpłatności w % od kosztu usługi w przeliczeniu
za 1godzinę

Osoby samotne

Osoby samotnie zamieszkałe ale posiadające krewnych zobowiązanych
do alimentacji

Osoby
w rodzinach

101-150

-

5

10

151-200

5

10

20

201-300

10

15

30

301-400

15

20

50

powyżej 400

100

100

100

§ 6. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej ustala koszt 1 godziny usług opiekuńczych na podstawie kalkulacji. Podstawą kalkulacji jest rzeczywisty koszt utrzymania etatu opiekunki domowej. W szczególnych sytuacjach losowych Kierownik może częściowo lub całkowicie, na czas ściśle określony, odstąpić od naliczania odpłatności za przyznane świadczenie.

§ 7. W sytuacji braku możliwości zabezpieczenia przez gminę usług opiekuńczych dostosowanych do rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności Gmina zobowiązana jest zabezpieczyć opiekę w instytucjach do tego powołanych.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta oraz Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Ińsku.

§ 9. Traci moc Uchwała Nr XIX/157/96 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 grudnia 1996 roku.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Ratkowski

Uzasadnienie:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej Rada Gminy określa w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób samotnych , których z powodu wieku , choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.

Rada Miejska podejmując uchwałę w tej sprawie ma prawo ustalić kryterium dochodowe , które muszą spełniać osoby , aby być zwolnionym z tych opłat.

Z uwagi na trudności , czas oczekiwania na miejsce w placówce opiekuńczej oraz wysokie koszty związane z pobytem w powyższych placówkach wydano uchwałę
w celu zabezpieczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 17-01-2005 13:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 17-01-2005 13:13