Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nabór na wolne stanowisko - Asystent rodziny

Kierownik  Ośrodka Pomocy Społecznej w Ińsku

ogłasza nabór na stanowisko:

ASYSTENTA RODZINY 

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony od momentu podpisanie umowy  do  31 grudnia 2016r.

 

1.Wymagania konieczne:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego,

b) korzystanie z pełni praw publicznych,

c) nieposzlakowana opinia,

d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

f) wykształcenie;

  • wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna
  • lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną
  • lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną
  • lub co najmniej wykształcenie średnie, szkolenie w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

g) kandydat/kandydatka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona,

h) kandydat/kandydatka wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na niego/nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

i)  prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu,

 

2.Wymagania dodatkowe:

a) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,

b) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

c) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,

d) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

e) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,

f) umiejętność współpracy w zespole,

g) odporność na sytuacje stresowe,

h) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,

i)  znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną, znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie  pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r.

 

3.Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

a) empatia

b) komunikatywność

c) odpowiedzialność

d) kreatywność

e) obowiązkowość

f) rzetelność

g) zaangażowanie i odporność na stres

h) zdolności organizacyjne

          

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny.

Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualną pracę z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań. W tym celu asystent rodziny m.in. będzie:

 

współpracował z instytucjami takimi jak szkoła, przedszkole, sąd, urząd pracy, urząd miasta, itp.,

- pomagał w wypełnianiu zadań opiekuńczo - wychowawczych,

- pomagał i uczył oszczędnego zarządzania budżetem domowym,

- merytorycznie pomagał w prowadzeniu gospodarstwa domowego,

- pomagał w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych rodziny, wspierał jej aktywność społeczną,

- motywował do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych członków rodziny.

 

5.Wymagane dokumenty:

a) CV ze zdjęciem,

b) List motywacyjny

           

 List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą:

 

“Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych   zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych  do realizacji procesu rekrutacji    zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych  ( Dz. U. z 1997 roku  Nr 133, poz.833 z późn. zm.)”.

  

c) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

d) kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),

e) Kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy,

f) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku ( w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),

g) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

h) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),

i) kopia dowodu osobistego,

j) inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.

 

  Uwaga! W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały ww. dokumentów.

 

5. Informacje dodatkowe:

a) praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach stosunku pracy, 40 godz. tygodniowo; od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Ińsku tj. poniedziałek 7.30 – 17.00 wtorek, środa, czwartek 7.30 – 15.30, piątek 7.30 – 14.00

b)  praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona. Asystent nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.

 

 6. Postępowanie rekrutacyjne:

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:

 

Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej,

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie  Ośrodka Pomocy Społecznej w Ińsku, przy ul. Boh. Warszawy 38 i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

 

 

7.Termin i sposób składania ofert:

Wymagane dokumenty (w zamkniętej kopercie) z dopiskiem „NABÓR NA ASYSTENTA RODZINY”  należy składać osobiście w siedzibie  Ośrodka Pomocy Społecznej w Ińsku Pokój nr 13 lub pocztą na adres:

 

 Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Boh. Warszawy 38

73 – 140 Ińsko

 

w terminie  do 18.07.2016r. do godz. 17:00

 

 Aplikacje niekompletne, lub które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie

n i e   b ę d ą   r o z p a t r y w a n e.

 

         O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną  powiadomieni indywidualnie.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Ińsku oraz na tablicy informacyjnej OPS i Urzędu.

                                                                                                       Kierownik OPS

                                                                                                        Beata Kościańska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Kupczyński 20-06-2016 09:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2016
Ostatnia aktualizacja: Michał Kupczyński 05-07-2016 11:35