Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXI/141/2005 w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2005 - 2008


Uchwała nr XXI/141/2005

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 31 marca 2005 roku

w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2005 - 2008

Na podstawie art. 17 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz.U z 2004 r Nr 64 poz. 593, Dz.U Nr 99 poz. 1001, Nr 273 poz. 2703) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2005 - 2008 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Ińsku oraz Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Ińsku

Witold Ratkowski

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 17 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

Wypełniając powyższy obowiązek, opracowana została strategii, stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały. Jej uchwalenie pozwoli na wszczęcie działań mających na celu rozwiązywanie problemów społecznych występujących w gminie Ińsko.

Załącznik do Uchwały nr XXI/141/2005

Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 31 marca 2005 roku

GMINNA

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

SPOŁECZNYCH

NA LATA 2005 - 2008

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W IŃSKU

IŃSKO MARZEC 2005

W S T Ę P

Zgodnie z ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, która ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których sami nie są w stanie pokonać.

Na organach jednostek samorządu terytorialnego oraz na administracji rządowej spoczywa obowiązek organizacji pomocy społecznej. Przy organizacji tych zadań organy administracji rządowej i samorządowej mogą współpracować na zasadzie partnerstwa , z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Zadania pomocy społecznej;

 1. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń.

 2. Świadczenie pracy socjalnej.

 3. Prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury społecznej i socjalnej.

 4. Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej.

 5. Realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych.

 6. Rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb - Powołanie Klubu Integracji Społecznej.

Obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej w zakresie ustalonym ustawą.

Jednym z zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym jest opracowanie i realizacja gminnej strategii integracji rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

Zawarte w strategii problemy mają podstawowy wpływ na funkcjonowanie rodzin i osób w środowisku, w którym żyją. Brak reakcji i podjęcia działań mających na celu likwidację lub zminimalizowanie istniejących problemów będzie powodować dalsze pogłębianie się niekorzystnych zjawisk, co z kolei będzie prowadziło do dalszego pogłębiania się sytuacji niekorzystnych i wzrostu liczby osób wymagających pomocy.

Charakterystyka Gminy i Miasta Ińsko.

Gmina Ińsko składa się z 17 miejscowości stanowiących 7 sołectw o następującej liczbie mieszkańców;

 1. Ińsko - 2160

 2. Ścienne - 412

 3. Czertyń - 121

 4. Kleszcze - 6

 5. Linówko - 167

 6. Miałka - 60

 7. Powalice - 4

 8. Ciemnik - 156

 9. Dolnik - 2

 10. Granica - 71

 11. Gronówko - 86

 12. Kanice - 1

 13. Nierybno - 19

 14. Storkowo - 312

 15. Studnica - 112

 16. Waliszewo - 50

17.Wierzchucice - 14

Łącznie liczba mieszkańców miasta i gminy Ińsko na dzień 1 grudnia 2004 r wynosi 3.749 osób.

Struktura wiekowa mieszkańców miasta i gminy przedstawia się następująco;

Lp

Dzieci i młodz.do 18 r.ż

Osoby w wieku produkcyjnym

Osoby w wieku poprodukcyjnym

Kobiety 18-60 lat

Mężczyżni18-65 lat

Kobiety powyżej 60 r.ż

Mężczyźni powyżej 65 r.ż

1

Liczba osób

796

1076

1294

374

209

2

% ogółu mieszkańców

21

63

16

3

R A Z E M 3.749

W ocenie perspektyw demograficznego rozwoju gminy nie sposób pominąć przewidywanego istotnego wzrostu liczby ludności w wieku produkcyjnym biorąc pod uwagę również młodzież, która osiągnie wiek zdolności do pracy.

Oczekiwany znaczący przyrost liczby ludności w wieku produkcyjnym przy utrzymującej się dużej liczbie bezrobotnych, stanowi poważne zagrożenie braku miejsc pracy, a tym samym zubożenie rodzin.

Gmina Ińsko dysponuje obecnie następującymi placówkami działającymi w obszarze polityki społecznej;

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej realizujący świadczenia finansowe i usługowe.

 2. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia zaspakaja potrzeby zdrowotne, wsparcie dla osób niepełnosprawnych.

 3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z grupą AA „Ina” zajmująca się pomocą osobom uzależnionym i trzeźwiejącym.

 4. Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD w miejscowości; Ińsko, Ciemnik, Ścienne, Linówko, Storkowo prowadzące zajęcia pozaszkolne dla dzieci z różnych środowisk.

Na terenie Powiatu Stargard funkcjonuje jeden Dom Pomocy Społecznej zlokalizowany w Dolicach. Do placówki tej mogą być kierowane osoby z naszego terenu. Osoby niepełnosprawne korzystają z rehabilitacji w placówkach działających w Stargardzie Szcz.

Organizacje pozarządowe działające w obszarze działań społecznych na terenie gminy;

 1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

 2. Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Ińsku.

 3. Związek Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych.

 4. Zachodniopomorski Związek Sybiraków.

 5. Klub Sportowy „Ina”.

 6. Związek Ogrodów Działkowych „Wyżyna” w Ińsku.

 7. Związek Ukraińców w Polsce Koło w Ińsku.

 8. Caritas w Ińsku.

 9. Związek Emerytów i Rencistów w Ińsku.

 10. Fundacja MC2

Analiza powodów przyznania pomocy dla rodzin w 2003 r.

Powód udzielenia pomocy

Liczba rodzin

Liczba osób

Ubóstwo

189

756

Potrzeba ochrony macierzyństwa

28

110

Niepełnosprawność

61

143

Bezrobocie

192

791

Długotrwała choroba

108

340

Bezradność w sprawach opiek.wychowawczych

55

268

Alkoholizm

3

12

Rodziny wielodzietne

21

146

Na podstawie analizy problemów społecznych gminy Ińsko należy stwierdzić, że dominującymi problemami są;

- bezrobocie

- niepełnosprawność i długotrwała choroba

- bezradność w sprawach opiekuńczych i wychowawczych

Ubóstwo panujące w rodzinach korzystających z pomocy społecznej jest wynikiem innych problemów, w tym przede wszystkim bezrobocia oraz przyczyn, które zostały wymienione wyżej. Często jest tak, że kilka problemów nawarstwia się i powoduje kolejne niekorzystne zjawiska, do których można zaliczyć np. uzależnienie, przemoc w rodzinie, problemy wychowawcze z dziećmi.

Bezrobocie

Bezrobocie ma ujemny wpływ na funkcjonowanie rodziny, którego skutki obejmują nie tylko osoby dorosłe, bezpośrednio nim dotknięte, ale także członków ich rodzin.

Skutkami bezrobocia są między innymi;

- stopniowe ograniczenie konsumpcji,

- narastający stres,

- poczucie izolacji,

- szkody materialne i psychiczne,

- patologiczne zachowania- agresja, przemoc, alkoholizm, narkomania,

- samobójstwa.

Bezrobocie dotyka często ludzi młodych z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym lub zasadniczym zawodowym.

Główne przyczyny bezrobocia w gminie;

 1. Zwolnienia z pracy byłych pracowników pracujących uprzednio
  w rolnictwie.

 2. Nie wystarczająca ilość inwestorów tworzących nowe miejsca pracy.

 3. Mała aktywność bezrobotnych.

 4. Niskie kwalifikacje zawodowe kandydatów do pracy.

 5. Niechęć do nabywania i podwyższania kwalifikacji zawodowych.

 6. Brak miejsc pracy dla absolwentów szkół ponadpodstawowych.

 7. Wygasanie umów o pracę zawartych na czas określony.

STRUKTURA BEZROBOTNYCH W GMINIE IŃSKO

/stan na dzień 31.10.2004 r./

Wyszczególnienie

Bezrobotni zarejestrowani

Ogółem

W tym z prawem do zasiłku

Razem

Kobiety

Razem

kobiety

ogółem bezrobotni

571

335

68

28

poprzednio pracujące

426

232

64

28

Które pracowały do momentu zarejestrowania się

231

136

49

23

Zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy

7

5

1

1

Dotychczas nie pracujące

145

103

4

0

Niepełnosprawni /z ogółem/

3

0

0

0

Zamieszkali na wsi /z ogółem/

268

155

25

10

Bezrobotni w gminie Ińsko według wieku, poziomu wykształcenia, stażu pracy/dane na dzień 31.10.2004 r./

W y s z c z e g ó l n i e n i e

Liczba bezrobotnych ogółem

Liczba bezrobotnych kobiet

Wiek

15 - 17 lat

18 - 24

25 - 34

35 - 44

45 - 54

55 - 59

60 - 64

0

116

148

141

153

13

0

0

77

90

90

75

3

0

Wykształcenie

Wyższe

Policealne i średnie zaw.

Średnie ogólnokształcące

Zasadnicze zawodowe

Gimnazjalne i poniżej

8

99

18

148

298

5

79

15

73

163

Staż pracy

Ogółem

Do 1 roku

1 - 5

5 - 10

10 - 20

20 - 30

30 lat i więcej

bez stażu

158

77

52

81

53

5

145

88

50

33

48

13

0

103

Ogółem na terenie gminy zarejestrowanych jest 571 osób bezrobotnych w tym 335 kobiet - dane PUP w Stargardzie Szcz wg stanu na dzień 31.10.2004 r.

PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE BEZROBOCIA.

Adresaci

 1. Rodziny i osoby z problemami bezrobocia.

Zadania;

 1. Prowadzenie pracy socjalnej z bezrobotnymi klientami pomocy społecznej.

 2. Motywowanie do pracy, do przekwalifikowań, do szkoleń, kursów.

 3. Diagnozowanie podstawowego problemu klienta i ewentualnie dysfunkcji towarzyszących.

 4. Porady i informacje o rynku pracy

 5. Przeciwdziałanie poczuciu zagubienia i odrzucenia społecznego poprzez wdrożenie pracy Klubu Integracji Społecznej.

 6. Organizowanie robót publicznych dla długotrwale bezrobotnych klientów pomocy społecznej i wdrażanie ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

 7. Stały monitoring problemu bezrobocia na terenie gminy.

 8. Podwyższanie kwalifikacji - dokształcanie.

W Gminie Ińsko w roku 2004 z pomocy finansowej Ośrodka w różnych formach skorzystało 317 rodzin. Z każdym rokiem zwiększa się liczba świadczeniobiorców pomocy społecznej, ponieważ rodziny nie są w stanie przezwyciężyć trudności życiowych, znaleźć zatrudnienie, usamodzielnić się.

Jednym z głównych czynników wpływających na pogorszenie się sytuacji życiowej tych rodzin jest narastające zjawisko długotrwałego bezrobocia, brak dostosowania osób bezrobotnych do potrzeb rynku pracy. Grupa ta negatywnie jest postrzegana przez pracodawców, trudno jest im znaleźć zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Wydłużający się okres bezrobocia powoduje, że tracą oni nadzieję i motywację do poszukiwania pracy.

Brak motywacji, często kwalifikacji zawodowych sprawia, że osoby te nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie z problemem ponownego wejścia w sferę aktywności zawodowej.

Z uwagi na powyższe niezbędne będzie powołanie do działania Klubu Integracji Społecznej, którego celem będzie doprowadzenie do usamodzielnienia się osób długotrwale bezrobotnych oraz wyprowadzenie ich poza system pomocy społecznej.

Realizacja powyższych działań będzie możliwa przy udziale władz samorządowych, Ośrodka Pomocy Społecznej, zakładów pracy, Powiatowego Urzędu Pracy.

Oczekiwane efekty

 1. Zmniejszenie bezrobocia

 2. Poprawa sytuacji socjalno-bytowej ludności

 3. Zmniejszenie skutków psychicznych i społecznych bezrobocia.

 4. Ograniczenie świadczeń społecznych jako głównego źródła dochodu
  i utrzymania rodziny.

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ I DŁUGOTRWAŁA CHOROBA

Wzrastająca liczba osób starych, przewlekle chorych
i niepełnosprawnych nakłada na instytucje pomocy społecznej obowiązek podjęcia działań skierowanych na pomoc tej grupie i ich rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.

Niepełnosprawność dotyczy sfery psychicznej, fizycznej i umysłowej człowieka. Osoby niepełnosprawne wymagają często dodatkowej specjalnej opieki medycznej pielęgnacyjnej i edukacyjnej w sytuacji, kiedy rodzina sama nie jest w stanie jej zapewnić.

Główne problemy osób niepełnosprawnych i długotrwale chorych;

 1. Ograniczona dostępność do świadczeń rehabilitacyjnych i medycznych.

 2. Właściwa organizacja życia domowego i zadań opiekuńczo-wychowawczych zwłaszcza gdy niepełnosprawność dotyczy dziecka.

 3. Izolacja osób niepełnosprawnych wskutek barier architektonicznych.

 4. Ograniczone możliwości udziału w życiu społecznym.

 5. Niskie poczucie wartości wynikające z niezaspokojonych potrzeb bytowych.

 6. Ograniczony dostęp do dóbr kultury.

Należy podjąć działania w celu aktywizacji osób niepełnosprawnych w ich dążeniu do poprawy warunków życia. Osoby niepełnosprawne mają prawo do godnego traktowania, ogólnej dostępności do wszystkich placówek, instytucji i urzędów.

W celu realizacji tych zadań należy;

 1. Aktywizować społeczność lokalną do działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

 2. Likwidować bariery architektoniczne oraz bariery w komunikowaniu się.

 3. Utrzymać klasy integracyjne w szkole i tworzyć nowe w miarę występujących potrzeb.

 4. Aktywizować zawodowo osoby niepełnosprawne.

 5. W miarę występujących potrzeb rozwijać usługi opiekuńcze, a osoby wymagające stałej opieki w miarę konieczności kierować do Domów Pomocy Społecznej.

 6. Wskazywać osobom niepełnosprawnym instytucje pomocowe / PCPR, Stowarzyszenia, Fundacje/ gdzie istnieje możliwość pozyskiwania środków finansowych na zakup sprzętu, turnusy rehabilitacyjne itp.

Adresatem w/w działań są osoby niepełnosprawne, przewlekle chore, członkowie ich rodzin i społeczność lokalna.

W efekcie realizacji w/w zadań powinno się osiągnąć następujące rezultaty;

 1. Czynnie przeciwdziałać izolacji społecznej osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin.

 2. Zwiększyć dostępność osób niepełnosprawnych do obiektów użyteczności publicznej.

 3. Zwiększyć dostępność do usług rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych.

 4. Rozszerzyć formy korzystania z różnych funduszy.

 5. Pozyskać wolontariuszy.

Do realizacji tych zadań powinny włączyć się; władze samorządowe, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Zdrowia, organizacje pozarządowe, Kościół.

OPIEKA ZDROWOTNA

Stan zdrowia mieszkańców, starzenie się naszej ludności oraz jej ubożenie zwiększa potrzeby mieszkańców w zakresie opieki zdrowotnej. Usługi zdrowotne w zakresie podstawowym są świadczone przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Ińsku. Dzięki pomocy sponsorów bezpłatnie przyjmuje pacjentów większość lekarzy specjalistów.

Zadania realizowane przez ZOZ;

 1. Badania i porady lekarskie

 2. Leczenie

 3. Opieka ginekologiczna nad kobietą ciężarną, oraz całą populacją kobiet.

 4. Szczepienia ochronne dzieci i dorosłych oraz inne działania zapobiegawcze.

 5. Działania diagnostyczne i analityki medycznej.

 6. Opieka stomatologiczna - profilaktyka i leczenie w tym również w szkołach.

 7. Prowadzenie działalności profilaktycznej i oświatowo-wychowawczej.

Główne problemy związane z ochroną zdrowia;

 1. Rezygnacja z wizyt lekarskich, badań specjalistycznych, rehabilitacji.

 2. Niedostateczna profilaktyka i późne wykrywanie chorób.

 3. Niewystarczająca opieka lekarska na terenie szkół - brak lekarzy szkolnych.

 4. Późne wykrywanie chorób i wdrażanie leczenia.

 5. Trudności finansowe ograniczające zakup leków i leczenie.

 6. Trudności z uzyskaniem porad i leczenia specjalistycznego.

Zadania do realizacji w celu rozwiązania występujących problemów;

 1. Wspomaganie finansowe osób, rodzin rezygnujących z leków i leczenia.

 2. Edukacja kobiet i młodych małżeństw w zakresie potrzeby kontroli i opieki lekarskiej.

 3. Współpraca pielęgniarki z pacjentem w pokonywaniu barier mających wpływ na podjęcie leczenia, rehabilitacji - szczególnie przez osoby starsze.

4. Opieka nad osobami chorymi szczególnie starszymi samotnymi.

Adresatami w/w działań są osoby chore, członkowie ich rodzin, niepełnosprawne, samotne, uczniowie, społeczność lokalna.

Do realizacji powyższych zadań powinny włączyć się; władze samorządowe, Gminny Ośrodek Zdrowia, Ośrodek Pomocy Społecznej, Dyrektorzy szkół, organizacje pozarządowe.

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUŃCZYCH
I WYCHOWAWCZYCH.

Rodzina jest podstawową i najważniejszą komórka społeczną. Aby dobrze wypełniała swoje zadania związane z opieką nad dzieckiem i prawidłowo rozwijała winna być otoczona opieką władz i wspierana w swoich działaniach przez powołane do tego celu instytucje.

Konieczne jest podjęcie działań zmierzających do poprawy sytuacji ekonomicznej rodzin, do zmian postaw wobec życia z biernej na czynną oraz wyuczenia umiejętności gospodarowania środkami finansowymi.

Wspieranie rodziny w pełnieniu jej funkcji wobec dzieci powinno być realizowane przez różnego rodzaju placówki i organizacje działające w środowisku lokalnym.

Aby działania podejmowane w celu poprawy potrzeb socjalnych mieszkańców gminy Ińsko przyniosły oczekiwane efekty muszą ze sobą współpracować różne podmioty, które świadczą usługi publiczne a także organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, Kościół, osoby prywatne. Do podmiotów usług publicznych zaliczyć należy instytucje wojewódzkie, powiatowe i gminne działające w obszarze pomocy społecznej, zabezpieczenia społecznego, rynku pracy, zdrowia i oświaty.

Prezentowana strategia poprzez realizację postawionych w niej zadań ma na celu poprawę jakości życia najsłabszych grup społecznych, zapobieganie i zminimalizowanie negatywnych skutków zjawisk społecznych.

Opis problemów

Gmina i Miasto Ińsko liczy 3.749 mieszkańców. W 2004 r z różnego rodzaju form pomocy skorzystało 317 rodzin.

Z rozeznania środowiska prowadzonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej wynika, że w rodzinach występują różne problemy związane z prawidłowym funkcjonowaniem.

Występujące duże bezrobocie /wskaźnik bezrobocia dla gminy wg danych na dzień 30.11.2004 r. wynosi 26,7 %/ powoduje to, że wiele rodzin żyje na granicy ubóstwa. Dotyczy to głównie rodzin najsłabszych, o niskim poziomie wykształcenia, wielodzietnych, niepełnych, rodzin z problemem alkoholowym.

Przyczyną pogłębiających się różnic społeczno-ekonomicznych jest w głównej mierze bezrobocie, które częściej niż w pozostałych, występuje w rodzinach wielodzietnych i niepełnych.

Niskie dochody powodują ograniczenia w korzystaniu z różnorodnych dóbr we wszystkich sferach.

Różnego rodzaju patologie i dysfunkcje burzą klimat życia rodzinnego. Wpływa to destrukcyjnie na pełnienie przez rodzinę jej podstawowych funkcji, na realizację określonych zamierzeń, zadań i planów życiowych. Najbardziej bolesnym aspektem patologii jest zagrożenie bezpiecznej egzystencji dzieci w rodzinach.

Alkoholizm, niewydolność wychowawcza - wszystko to powoduje trudną sytuację finansową, która doprowadza do rezygnacji z opłat za różne formy opieki i zajęć dzieci.

Rezygnacja z odpłatnych usług placówek kulturalno - oświatowych oznacza zmianę w sposobie realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Dla dzieci oznacza to brak kontaktu z rówieśnikami, rozwoju zainteresowań i osobowości, brak możliwości wypoczynku poza miejscem zamieszkania.

Dzieci żyjące w złych warunkach częściej są żywione nieprawidłowo, a co za tym idzie - częściej można spotkać u nich objawy niedożywienia przejawiające się w gorszym rozwoju fizycznym.

W rodzinach gdzie występuje alkoholizm pojawiać się może zjawisko przemocy fizycznej, emocjonalnej a czasami seksualnej. Występują zaniedbania wobec dzieci.

Problem przemocy w rodzinie jest problemem trudnym do ujawnienia i niesienia stosownej pomocy.

Szczegółowy program przeciwdziałania alkoholizmowi i jego skutkom jest corocznie uchwalany przez Radę Miejską w formie „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.”

Działania na rzecz rodziny powinny być zróżnicowane w zależności od natężenia problemów. Odmiennych form pomocy i wsparcia oczekują rodziny z problemami uzależnień, bezrobocia, odmiennych zaś gdzie występuje problem bezdomności, zagrożenia ubóstwem, czy niewydolne wychowawczo.

Cele programu;

 1. Zapobieganie marginalizacji życia i wykluczeniu społecznemu osób i rodzin.

 2. Pomoc w uzyskaniu samodzielności finansowej.

 3. Przeciwdziałanie patologiom rodziny.

 4. Zapewnienie dzieciom kompleksowego wsparcia poprzez uczestnictwo w różnych formach pomocy środowiskowej.

 5. Pomoc w rozwiązywaniu problemów wynikających ze stosowania przemocy w rodzinie.

 6. Promowanie zdrowej, dobrze funkcjonującej rodziny.

Adresaci;

- rodziny dysfunkcyjne,

- rodziny o niskim dochodzie,

- rodziny zagrożone patologiami.

Zadania;

 1. Stymulacja aktywności własnej rodzin w celu zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych.

 2. Budowa systemu wsparcia socjalnego, psychologicznego, samopomocowego oddziałującego na środowisko rodzinne- działanie Klubu Integracji Społecznej.

 3. Dożywianie dzieci szkolnych i przebywających w domu.

 4. Poradnictwo.

 5. Prowadzenie pracy socjalnej.

 6. Pomoc materialna rodzinom.

 7. Współpraca z instytucjami zajmującymi się pomocą rodzinie.

 8. Analizowanie zaburzeń u dzieci i szukanie ich przyczyn - pedagodzy szkolni.

 9. Udzielanie pomocy pedagogicznej i psychologicznej dzieciom z trudnościami emocjonalnymi i wychowawczymi.

 10. Współpraca w organizowaniu wypoczynku letniego i zimowego.

 11. Współpraca z TPD oraz innymi organizacjami pozarządowymi w budowaniu systemu placówek wsparcia środowiskowego.

 12. Stały monitoring problemów z jakimi borykają się rodziny na terenie gminy Ińsko.

Oczekiwane efekty;

- zapobieganie poczuciu bezradności i osamotnienia,

- wykorzystanie własnego potencjału przez członków rodziny.

- poprawa sytuacji socjalno-bytowej rodzin,

- zmniejszenie patologii w rodzinach,

- ochrona przed negatywnymi wpływami środowiska,

- hamowanie rozwoju zjawisk patologicznych w rodzina.

Realizatorzy programu;

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ińsku we współpracy z ;

- Powiatowym Urzędem Pracy,

- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szcz,

- Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Szczecinie,

- Dyrekcją Szkół - Podstawową, Gimnazjum,

- Rewirem Dzielnicowych,

- Sądem,

- władzami samorządowymi,

- organizacjami pozarządowymi, fundacjami, Kościołem.

PODSUMOWANIE

Stały monitoring problemów społecznych i pogłębianie diagnozy potrzeb mieszkańców gminy Ińsko pozwoli na zintensyfikowanie działań na rzecz osób i rodzin.

Dodatkowym czynnikiem warunkującym uzyskanie oczekiwanych efektów jest zapewnienie sprzyjającej atmosfery do podejmowania działań wspólnych mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców gminy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 19-05-2005 14:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-05-2005
Ostatnia aktualizacja: - 19-05-2005 14:37