Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXI/143/2005 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2005


Uchwała Nr XXI / 143 / 2005

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 31 marca 2005 roku

w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (z 2001r Dz.U. Nr 142, poz. 1591; z 2002r Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r Dz.U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r Dz.U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) - uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć dochody i wydatki w zakresie zadań własnych na ogólną kwotę 147.832 zł następująco:

1) Dochody:

- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60014 - Drogi publiczne

powiatowe, § 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na

zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między

jednostkami samorządu terytorialnego - 15.600

- w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75801 - Część oświatowa

subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,

§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa - 47.607 zł

- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem, rozdział 75621 - udziały gmin

w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, § 0010 -

podatek dochodowy od osób fizycznych - 2.965 zł

- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem, rozdział 75616 - Wpływy z podatku

rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,

podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat

lokalnych od osób fizycznych, § 0310 - podatek od

nieruchomości - 29.960 zł

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność,

§ 2030 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem

na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek

dla potrzebujących” - 51.700 zł

  1. Wydatki:

- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60014 - Drogi publiczne

powiatowe, § 4300 - zakup usług pozostałych - 15.600 zł

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

oraz składki na ubezpieczenia społeczne, § 3110 - świadczenia

społeczne - zasiłki okresowe - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - 46.000 zł

- w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoho-

lizmowi, § 2820 - dofinansowanie Towarzystwa Przyjaciół

Dzieci w zakresie przeciwdziałania patologii społecznej

w środowisku rodzin alkoholowych (środowiskowe ogniska

wychowawcze) - 25.000 zł

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność,

§ 3110 - świadczenia społeczne - „Posiłek dla potrzebujących” - 51.700 zł

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 -

Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 4210 - zakup materiałów

i wyposażenia - 9.532 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Ińsko.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Ratkowski

Uzasadnienie:

1/ Pismo Ministra Finansów Nr ST3-4820-3/2005 z dnia 06 stycznia 2005r w sprawie ostatecznej kwoty subwencji przyznanej gminie Ińsko i udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2005.

2/ Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 50/2005 z dnia 03 lutego 2005r w sprawie dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”.

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 19-05-2005 14:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-05-2005
Ostatnia aktualizacja: - 19-05-2005 14:38