Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Ińsko w 2017 r.

WYNIK KONKURSU

 

Burmistrz Ińska

 

ul. Boh. Warszawy 38

73-140 Ińsko

tel. 915 623 025, 915 623 028

fax. 915 623 063

www.bip.insko.pl www.insko.pl  e-mail: urzad@insko.pl

 

 

Na postawie art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.)

 

OGŁASZA

 

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Ińsko w 2017 r.

 

I.   Rodzaj zadania.

 

1. Konkurs ma na celu wybór ofert i zlecenie w formie powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji i prowadzenia procesu szkolenia sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych
w różnych dyscyplinach sportowych, zwłaszcza poprzez organizację imprez rekreacyjno -  sportowych oraz zajęć sportowych poprzez zrealizowanie następujących zadań:

 

1.1 Szkolenie i udział w rozgrywkach w piłce nożnej seniorów i drużyn młodzieżowych w ramach klubu/stowarzyszenia sportowego.

1.2. Organizacja sportu szkolnego   (zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów szkół z terenu Gminy i udział w zawodach) poprzez prowadzenie dwóch sekcji w ramach klubu/stowarzyszenia sportowego.

1.3. Organizacja sportu szkolnego (zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów szkół z terenu Gminy i udział w zawodach) – sporty walki w ramach klubu/stowarzyszenia sportowego.

1.4. Organizacja turnieju sportowo-rekreacyjnego dzieci o zasięgu międzygminnym np. z okazji dnia dziecka.

 

II.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania - 105.000,00,-zł.

(słownie złotych: sto pięć tysięcy 00/100), w tym na:

 

1

szkolenie i udział w rozgrywkach w piłce nożnej seniorów i drużyn młodzieżowych w ramach klubu sportowego

70.000,00 zł

2

organizacja sportu szkolnego (zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów szkół z terenu Gminy i udział w zawodach) poprzez prowadzenie dwóch sekcji w ramach klubu/stowarzyszenia sportowego

16.000,00 zł

3

organizacja sportu szkolnego (zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów szkół z terenu Gminy i udział w zawodach) – sporty walki w ramach klubu/stowarzyszenia sportowego

15.000,00 zł

4

organizacja turnieju sportowo-rekreacyjnego dzieci o zasięgu międzygminnym np. z okazji dnia dziecka

4.000,00 zł

 

Minimalny wkład finansowy pochodzący ze środków oferenta lub z innych źródeł nie może stanowić mniej niż 2% całkowitych kosztów zadania. Organizacje deklarujące finansowy wkład z innych źródeł (poza środkami finansowymi własnymi) winny go odpowiednio udokumentować (np. umowa z innym urzędem lub instytucją publiczną, pisemna decyzja instytucji grantodawczej o przyznaniu dotacji, umowa ze sponsorem). Niezrealizowanie przez Organizacje deklarowanych środków własnych, środków finansowych pochodzących z innych źródeł oraz wkładu osobowego skutkuje żądaniem Gminy Ińsko zwrotu części dotacji w wysokości zgodnej z zaproponowanym przez Organizację procentowym podziałem środków pochodzących z dotacji oraz środków i wkładów zaproponowanych w ofercie.

III.  Zasady przyznawania dotacji

 

1. Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z :

a) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

b) Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz.1300)

- wymagane jest, aby w złożonych ofertach wszystkie pozycje formularza zostały prawidłowo wypełnione z godnie z informacjami zawartymi w poszczególnych rubrykach (w przypadku gdy dana pozycja oferty nie odnosi się do podmiotu lub projektu należy wpisać np.: nie dotyczy).

2. W konkursie mogą uczestniczyć:

a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia 1 i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

d) spółdzielnie socjalne;

e) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 176), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

3. Prawidłowo wypełnioną ofertę wraz załącznikami należy złożyć w terminie określonym w ogłoszeniu. Wzory oferty, umowy ramowej oraz sprawozdania stanowią załączniki do Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz.1300)

4.  Do oferty należy dołączyć:

1) Kopie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

2) Statut organizacji.

 

 

IV.  Terminy i warunki realizacji zadania

 

  1. Termin realizacji zadania: od  dnia  01 stycznia 2017 r.  do  dnia  31  grudnia  2017  roku.
  2. Warunkiem realizacji zadania jest:

2.1. Obowiązek zapewnienia odpowiedniej liczby osób posiadających odpowiednie kwalifikacje pozwalające na prowadzenie zajęć.

2.2. Zachowanie standardów szkolenia obowiązujących w danej dyscyplinie sportu pozwalających na utrzymanie wysokiej jakości realizacji zadania.

2.3. Zapewnienie odpowiedniej ilości sprzętu i urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia.

2.4. Udział uczestników zajęć w systemie współzawodnictwa sportowego szkół, turniejach i zawodach.

2.5. Opracowanie programu szkolenia i współzawodnictwa dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, zamieszkałej na terenie gminy.

2.6. Kontynuacja udziału w rozgrywkach drużyn piłki nożnej oraz zawodach sztuk walki.

2.7. Popularyzacja dyscyplin sportowych, poprzez udział dzieci i młodzieży
w zawodach sportowych, obozach, zgrupowaniach, turniejach, meczach weekendowych,

2.8. Zorganizowanie turnieju, imprezy rekreacyjno – sportowej dla dzieci o zasięgu międzygminnym.

  1. Gmina Ińsko zapewnia nieodpłatnie obiekty i pomieszczenia do realizacji zadania.
  2. Gmina Ińsko zapewnia ponoszenie niezbędnych kosztów utrzymania obiektów i pomieszczeń.

 

  1. Termin i miejsce składania ofert:

 

1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 grudnia 2016 roku, do godz. 14.00 w sekretariacie (pok. 14 - I piętro) Urząd Gminy i Miasta Ińsko
ul. Bohaterów Warszawy 38, 73-140 Ińsko.

2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Organizacje uczestniczące w konkursie zobowiązane są do podania adresu mailowego do osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty, w celu skutecznego poinformowania o stwierdzonych brakach lub uchybieniach i oczywistych omyłkach. W przypadku braku adresu mailowego Organizacja zobowiązana jest podać nr telefonu.

 

VI. Termin i tryb rozpatrzenia ofert oraz kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty:

  1. Rozpatrzenie ofert nastąpi niezwłocznie – nie później niż do dnia 30 grudnia 2016 r., a wyniki konkursu publikowane są w :

1) Biuletynie Informacji Publicznej,

2) w siedzibie Gminy Ińsko w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,

3) na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Ińsku.

  1. Tryb rozpatrzenia ofert – oferty rozpatrzone zostaną przez komisję konkursową powołaną zarządzeniem Burmistrza na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
    o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
  2. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

-  możliwość  realizacji zadania  publicznego przez oferenta –             0-20 punktów,

- kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w

         odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania –                                    0-35 punktów,

- proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób,

   przy udziale których będzie realizowane zadanie publiczne –           0-10 punktów,

- wysokość planowanego przez oferenta udziału środków

   finansowych własnych lub środków pochodzących z innych

    źródeł na realizację zadania –                                                            0-15 punktów,

- planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy,

   w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków -       0-10 punktów,

- dotychczasowa współpraca oferenta z Gminą Ińsko, w tym

   rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia środków

   otrzymanych na realizację zadań –                                                     0-10 punktów.

4. Konkurs unieważnia się w sytuacji, gdy nie złożono żadnej oferty lub żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

 

VII.  Informacja o zrealizowanych przez Gminę Ińsko zadaniach publicznych tego samego rodzaju w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym:

 

Na realizację zadania publicznego Gmina Ińsko przeznaczyła w formie dotacji  w roku 2015 – kwotę 100.000,00 zł, w roku 2016 – kwotę 100.000,00 zł.

Burmistrz Ińska zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 

Ińsko, 24.11.2016 rok

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Leśkiw 24-11-2016 14:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jarosław Leśkiw 24-11-2016
Ostatnia aktualizacja: Jarosław Leśkiw 22-12-2016 14:56