Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXII/151/2005 w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Ińsko


Uchwała Nr XXII / 151 /2005

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 18 maja 2005

w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta w Ińsku

Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 , Nr 281, poz. 2781 ) uchwala się , co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta w Ińsku, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Ińsku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Ińsku

Witold Ratkowski

Załącznik do uchwały

Nr XXII/ 151/ 2005

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 18 maja 2005 roku

Regulamin

przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych

na terenie Gminy i Miasta Ińsko

§ 1

Ilekroć w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Ińsko, jest mowa o:

1)szkole - należy przez to rozumieć szkołę publiczną i niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży i dla dorosłych, szkołę niepubliczną nie posiadającą uprawnień szkoły publicznej dla młodzieży i dorosłych, publiczne kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych, niepubliczne kolegium nauczycielskie i nauczycielskie kolegium języków obcych, publiczny i niepubliczny ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,

2) uczniu - należy przez to rozumieć odpowiednio ucznia, wychowanka, słuchacza szkoły, o której mowa w pkt. 1, do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki lub ukończenia kształcenia, nie dużej jednak niż do 24 roku życia, zamieszkałego na terenie Gminy i Miasta Ińsko.

3) rodzinie - należy przez to rozumieć osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące,

4) dochodzie na osobę w rodzinie - należy przez to rozumieć dochód rodziny podzielony

przez liczbę osób w rodzinie,

5) kryterium dochodowe na osobę w rodzinie - kryterium, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.z 2004 r. Nr 64, poz.593 z póź. .zm.).

§2

Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest przyznawana na podstawie decyzji administracyjnej Burmistrza Gminy i Miasta Ińsko. Warunkiem ubiegania się o uzyskanie pomocy jest złożenie kompletnego wniosku o przyznanie pomocy materialnej, którego wzór określa Burmistrz Gminy i Miasta Ińsko w drodze zarządzenia.

§ 3

1.Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zwany dalej wnioskiem, może być złożony w szkole, do której uczęszcza uczeń, z zastrzeżeniem ust.4.

2. Wniosek podlega zaopiniowaniu przez dyrektora szkoły, z wyłączeniem wniosków, przez

niego składanych.

3. W terminie 7 dni od daty złożenia wniosku w szkole, wniosek wraz z opinią dyrektora podlega przekazaniu Burmistrzowi Gminy i Miasta Ińsko.

4. Wniosek dyrektora szkoły oraz wniosek ucznia szkoły publicznej i niepublicznej mającej siedzibę poza Gminą i Miastem Ińsko, kierowany jest do Burmistrza Gminy i Miasta Ińsko.

§ 4

Uczniowi może być udzielona pomoc materialna o charakterze socjalnym, jako:

 1. stypendium szkolne,

2) zasiłek szkolny.

§5

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność,

brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

§ 6

Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

 1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów:

a)udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

b)związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w przypadku uczniów szkół ponad gimnazjalnych i publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.

 1. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,

3) świadczenia pieniężnego, na zasadach określonych w art.. 90d ust 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

§ 7

 1. Stypendium szkolne może być przyznane w wysokości od 44,80 zł do 112,00 zł na okres od jednego do 10 miesięcy w przypadku ucznia lub od jednego do dziewięciu miesięcy w przypadku słuchaczy kolegiów.

 2. Częstotliwość udzielonej pomocy może być realizowana w okresach innych niż miesięcznie lub jednorazowo w zależności od rzeczywistych potrzeb edukacyjnych ucznia.

 3. Przy przyznawaniu stypendium należy przestrzegać celowości i edukacyjnego charakteru stypendiów szkolnych przeznaczonych wyłącznie na zaspokojenie potrzeb edukacyjnych ucznia.

§ 8

 1. W przypadku wyboru stypendium w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów, o których mowa w § 6 pkt 1 uczeń wskazuje rodzaj kosztów o których pokrycie występuje za dany okres oraz numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty. Dołącza ponadto dokumenty, na podstawie których ponoszone są dane koszty. Dokumenty te są składane najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu udzielania pomocy materialnej, określonego w decyzji o przyznaniu stypendium.

 2. W przypadku wyboru stypendium w formie pomocy rzeczowej uczeń składa zapotrzebowanie najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu udzielania pomocy materialnej, określonego w decyzji o przyznaniu stypendium

.§ 9

 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się od 1 do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku uczniów kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych od 1 do 15 października danego roku szkolnego z zastrzeżeniem ust.2.

 2. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa ust.1.

§ 10

 1. .Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, w rodzinie którego dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w § 1 pkt.5. Wysokość zasiłku uzależniona jest od rodzaju zdarzenia losowego i sytuacji materialnej ucznia.

 2. Zasiłek szkolny przyznany w formach, o których mowa w § 6 pkt 1 i 2 jest udzielany

odpowiednio na zasadach określonych w § 8.

 1. Na sfinansowanie zasiłków szkolnych przeznacza się do 5% dotacji celowej.

§ 11

W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem, stosuje się przepisy ustawy z dnia

7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 , Nr 281, poz. 2781 )

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 28-06-2005 14:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-06-2005
Ostatnia aktualizacja: - 28-06-2005 14:04