herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Ińsku

www.insko.pl

Obwieszczenie z 12 maja 2017 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Ińska

z dnia 12.05.2017 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ińsko obręb I i obręb II

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) i art. 39 ust. 1 w związku z art. 46  pkt 1 ustawy z dnia  3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) oraz uchwały Nr XVIII/119/2016 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ińsko obręb I i obręb II,

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ińsko obręb  I i obręb II

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Z projektem zmiany planu i prognozą można się zapoznać w dniach od 22.05.2017 r. do 19.06.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Ińsko, ul. Bohaterów Warszawy 38, 73-140 Ińsko, w pokoju nr 4 w godz. od 900 do 1300. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12.06.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Ińsko, ul. Bohaterów Warszawy 38, 73-140 Ińsko,  pokój nr 11 o godz. 1500.

Projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również do wglądu na stronie internetowej www.insko.pl tytuł dokumentu: „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ińsko obręb  I  i obręb II”.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi do projektu zmiany planu. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Ińska ul. Bohaterów Warszawy 38, 73-140 Ińsko, lub elektronicznie na adres: urzad@insko.pl z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.07.2017 r.

Burmistrz Ińska

   -/Jacek Liwak/-

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Kupczyński 12-05-2017 10:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-05-2017
Ostatnia aktualizacja: - 12-05-2017 10:25