Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Ińsku

ogłasza nabór na stanowisko:

PRACOWNIKA SOCJALNEGO – 1 etat

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę .

Przewidywany termin zatrudnienia: 01.08.2017r.

I. Stanowisko pracy:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ińsku , ul. Boh. Warszawy 38, 73 – 140 Ińsko

II. 1. Wymagania konieczne:

  1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
  2. korzystanie z pełni praw publicznych
  3. nieposzlakowana opinia,
  4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

2. Niezbędne wykształcenie:

Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 oraz poz. 1583) pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z wymienionych warunków:

  1. posiada dyplom kolegium pracowników służb społecznych
  2. ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna
  3. ukończyła studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków :

pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia,

nauki o rodzinie.

Treść przepisu art. 116 ust. 1 pkt 3:

- należy czytać łącznie z treścią przepisu art. 116 ust. 1a;

- dotyczy wyłącznie studentów, którzy rozpoczęli realizacje wskazanej wyżej specjalności począwszy od dnia 1 października 2008 r., a dyplom ukończenia studiów uzyskali w nieprzekraczającym terminie do dnia 31 grudnia 2013 roku.

 Zgodnie z Art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 oraz poz. 1583) pracownikiem socjalnym mogą być osoby które:

- przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia

- w okresie 3,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy ukończą studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia\

 - przed dniem 1 maja 2004 r. rozpoczęły studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia

3. Wymagania dodatkowe:

- doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika socjalnego,

- znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi

jednostkami i instytucjami

- samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

- umiejętność współpracy w zespole,

- odporność na sytuacje stresowe,

4. Wymagana wiedza specjalistyczna:

Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, zagadnień z zakresu samorządu terytorialnego, innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego.

5. Znajomość innych zagadnień:

Znajomość obsługi komputera i programów biurowych (np.: program Pomost STD).

3. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

- komunikatywność

- odpowiedzialność

- kreatywność

- obowiązkowość

- rzetelność

- zaangażowanie i odporność na stres

- zdolności organizacyjne

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku.

Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

1. praca socjalna

2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń

3. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania życiowych spraw

osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące

przyczyna trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami w realizacji

tych zadań

4. pomoc w uzyskaniu dla osób w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego

możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje

państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy

5. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej

6. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w

zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych

7. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania ograniczania

patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa

8. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową

oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji

takich osób i rodzin

9. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu

regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie

jakości życia.

Przy wykonywaniu zadań pracownik socjalny jest obowiązany :

1. kierować się zasadami etyki zawodowej

2. kierować się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności i prawa tych

osób do samostanowienia

3. przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę

4. udzielać osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach

i dostępnych formach pomocy

5. zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po

ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny

6. podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie.

7. współpracować z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, GKRPA lub innymi

podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną.

IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W Urzędzie Gminy Ińsko, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

V. Wymagane dokumenty:

1. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.

2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje i umiejętności

4. Kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy.

5. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku pracownika socjalnego

6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe

7. Oświadczenie kandydata że nie jest on i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz że

władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona

8.Oświadczenie kandydata, że wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki

obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego

9. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z

pełni praw publicznych

10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U .z 2016r., poz.922) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r.o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r., poz. 902)

VI. Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego" w terminie do dnia 24.07.2017r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ińsku  lub przesłać drogą pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Boh. Warszawy 38; 73 – 140 Ińsko.

Za datę złożenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę stempla pocztowego polskiego urzędu pocztowego. Oferty, które wpłyną do OPS w Ińsku  niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o zakwalifikowaniu kandydatów do drugiego etapu naboru będzie umieszczona na stronie BIP Urzędu Gminy w Ińsku, oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Ińsku.

Kandydatów zakwalifikowanych do II etapu naboru zaprasza się na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w dniu 27.07.2017r. o godz. 9:00 , w Urzędzie Gminy Ińsko, ul. Boh. Warszawy 38,– sala konferencyjna.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP Urzędu Gminy w Ińsku, w zakładce: oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Ińsku.

 

                                                                                Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Beata Kościańska

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Leśkiw 10-07-2017 10:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-07-2017
Ostatnia aktualizacja: - 10-07-2017 10:40