herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Ińsku

www.insko.pl

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. obsługi Burmistrza, sekretariatu i kancelarii.

Wyniki naboru

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do dalszego udziału w naborze.

 

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Ińska

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 1.   Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy i Miasta w Ińsku, ul. Bohaterów Warszawy 38, 73-140 Ińsko.
 2. Określenie stanowiska urzędniczego, na które odbywa się nabór:
  1. nazwa stanowiska: Podinspektor ds. obsługi Burmistrza, sekretariatu i kancelarii;
  2. wymiar czasu pracy: pełny etat tj. 40 godzin tygodniowo;
 3. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:
  1. posiadać obywatelstwo polskie,
  2. posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku podinspektora ds. obsługi Burmistrza, sekretariatu i kancelarii,
  3. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  4. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać w pełni z praw publicznych,
  5. nie być karanym za przestępstwa popełnione umyślnie  oraz nie może toczyć się przeciwko niej postępowanie karne,
  6. posiadać wykształcenie wyższe o kierunkach: administracja samorządowa i/lub studia ekonomiczne lub wykształcenie wyższe drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i podjęte dokształcanie w podanych kierunkach,
  7. posiadać co najmniej 3- letnie doświadczenie zawodowe,
  8. biegła znajomość przepisów regulujących zasady funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego oraz znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
 4. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:
  1. znajomość obsługi mediów elektronicznych,
  2. umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office,
  3. prawo jazdy kategorii „B”,
  4. znajomość języka obcego: niemieckiego lub angielskiego.
 5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

1) W zakresie obsługi Burmistrza i prowadzenia kancelarii:

 1. obsługa posiedzeń oraz narad i spotkań organizowanych przez Burmistrza,
 2. prowadzenie kancelarii, w tym zwłaszcza:

- przyjmowanie, rejestrowanie i rozdział korespondencji i przesyłek wpływających do Urzędu;

- wysyłanie korespondencji;

- prowadzenie rejestru przyjęć interesantów przez Burmistrza,

 1. nadzór nad wykonywaniem zadań związanych z udziałem Gminy w obchodach świąt państwowych, rocznic i innych uroczystości, w których uczestniczyć będą członkowie organów,     
 2. przygotowywanie projektów pism będących reakcją na publikacje prasowe dotyczące   działania organów Gminy lub pracowników samorządowych,
 3. prowadzenie i rozliczanie eksploatacji samochodu służbowego.

2) W zakresie obsługi sekretariatu:

 1. udzielanie informacji petentom o kompetencjach organów Gminy, poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu i instytucji,
 2. przygotowywanie, przyjmowanie i publikowanie informacji na stronie internetowej Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznych w swoim zakresie,
 3. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem BIP oraz moderowanie strony promocyjnej gminy,
 4. zabezpieczenie dokumentów, pieczęci urzędowych, maszyn i urządzeń biurowych.
 5. Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 4a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.) informuję, iż stanowisko pracy umiejscowione jest na piętrze budynku i wyposażone jest w biurko, krzesło obrotowe i sprzęt komputerowy podłączony do sieci informatycznej Urzędu.
 6. Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.) informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze tut. Urząd nie osiągnął wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych określonego w ustawie o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, tj. co najmniej 6%.
 7. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.),
  2. kserokopie dokumentu tożsamości,
  3. kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta oraz w dziale kadr tutejszego urzędu,
  4. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
  5. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (świadectwo ukończenia szkoły średniej, dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);
  6. kserokopie świadectw pracy;
  7. kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.;
  8. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
  9. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  10.  oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  11.  oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu
  12.  kserokopia prawa jazdy.

Inne dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą przyjmowane i nie mają wpływu na procedurę rekrutacyjną.

Wszystkie kserokopie dokumentów musza być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy  
i Miasta Ińsko lub pocztą na adres:

Urząd Gminy i Miasta Ińsko, ul. Bohaterów Warszawy, 38 73-140 Ińsko

z dopiskiem:

 „Dotyczy naboru na stanowisko - podinspektor ds. obsługi Burmistrza, sekretariatu i kancelarii”, w terminie do dnia 11 sierpnia 2017 r., do godz.16.30.

Ińsko, 31.07.2017 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Kupczyński 31-07-2017 16:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-07-2017
Ostatnia aktualizacja: Jarosław Leśkiw 18-08-2017 14:54